Consursuri, Ocupare posturi, Posturi vacante

Anunțul (format PDF )

 

Primăria comunei Baciu, jud. Cluj organizează concurs în data de 07 octombrie 2019 ora 9 00 proba scrisă, iar proba de interviu în termen de 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, pentru ocuparea a doua funcții publice vacante în cadrul aparatului de specialitate al primarului, astfel:

- Compartiment Impozite și Taxe Locale

        - consilier, clasa I, grad profesional asistent

- Compartiment Registru Agricol și Fond Funciar

        - consilier, clasa I, grad profesional principal

Pentru participarea la concursul de ocupare a funcţiilor publice de execuţie vacante trebuie îndeplinite condiţiile prevăzute de art.465 (exceptând lit. e) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ:

- consilier, clasa I, grad profesional asistent - 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalent, cunoștințe operare PC dovedite cu documente care să ateste deținerea acestor cunoștințe.

- consilier, clasa I, grad profesional principal - 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalent, cunoștințe operare PC dovedite cu documente care să ateste deținerea acestor cunoștințe.

Dosarul de înscriere la concurs va conţine în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008 şi se depune în perioada 02.09.2019 – 23.09.2019, ora 12 la sediul Primăriei comunei Baciu, jud. Cluj, camera 21.

Persoană de contact dna. Mureșan Monica Angelica, tel. 0264 260 314, mobil 0755020626

Bibliografie:

- Constituția României

- O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

- Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

- Legile Fondului Funciar: Legea nr.18/1991, republicată, Legea nr.169/1998, Legea nr.1/2000, Legea nr.247/2005, Legea nr.165/2013, 

- Legea nr.7/1996 a Cadastrului și Publicității Imobiliare, republicată, 

- Ordonanța nr.28/2008 privind registrul agricol, 

- O.U.G. nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului Funciar nr.18/1991.

- H.G. Nr.1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.U.G. Nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului Funciar nr.18/1991.

descarcă procesul verbal

ROMÂNIA                                                                                                             

JUDEŢUL CLUJ

COMUNA BACIU

PRIMĂRIA                                                  

Nr. 7525/30.09.2019

PROCES VERBAL

încheiat azi, 30.09.2019

            Comisia de concurs constituită în baza Dispoziţiei nr.171/30.08.2019, emisă de viceprimarul Comunei Baciu cu atribuții de primar, în conformitate cu atribuţiile ce-i revin acestuia conform legii, s-a întrunit azi, 30.09.2019, pentru verificarea dosarelor la concursul de recrutare din data de 7.10.2019 – proba scrisă, pentru ocuparea a 2 funcţii publice de execuţie vacante din Compartimentul Impozite și Taxe Locale și Compartimentul Registrul Agricol și Fond Funciar din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Baciu.

 

Lista nominală cu candidaţii  înscrişi la concurs este după cum urmează:

 

Nr.

crt.

Nume şi prenume

Nr. înregistrare

dosar concurs

Dosar

Admis/Respins

Funcţia publică de execuţie vacantă:   Consilier, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul Impozite și Taxe Locale

1.

MOCAN PAULA IULIA

6645/06.09.2019

Admis

2.

POPESCU MIHAELA

7251/20.09.2019

Admis

Funcţia publică de execuţie vacantă:  Consilier, clasa I, grad profesional principal la Compartimentul Registrul Agricol și Fond Funciar

1.

CHIRA MARILENA CĂLINA

7046/16.09.2019

Admis

 

Comisia de concurs:

Membrii:         - PRIPON IOAN

                        - HEDEȘ MIHAI

                        - CIORBE DOINA DELIA

Secretar:         MUREȘAN MONICA ANGELICA

 

 

 

 

Descarcă documentul

REZULTATUL PROBEI SCRISE

Pentru concursul de ocupare a funcțiilor publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Baciu, jud. Cluj, organizat în data de 07.10.2019, orele 9.00 , pentru funcțiile de:

 - consilier, clasa I, grad profesional asistent

consilier, clasa I, grad profesional principal

Nr.

crt.

Nume şi prenume

Punctajul la proba scrisă

Rezultatul probei scrise

Admis/Respins

Funcţia publică de execuţie :  consilier, clasa I, grad professional asistent (1) – Compartimentul Impozite și taxe locale

1.

POPESCU MIHAELA

44 puncte

RESPINS

2.

MOCAN PAULA IULIA

93,33 puncte

ADMIS

Funcţia publică de execuţie:  consilier, clasa I, grad profesional principal (1) – Compartimentul Registru Agricol și Fond funciar

1.

CHIRA MARILENA CĂLINA

88 puncte

ADMIS

 

            Cei nemulțumiți pot depune contestații în termen de cel mult 24 de ore de la afișarea rezultatelor scrise, la secretarul Comisiei de soluționare a contestațiilor, la sediul Primăriei comunei Baciu.

            Interviul va avea loc în data de 11.10.2019, ora 1000, la sediul Primăriei comunei Baciu.

Comisia de concurs:  

PRIPON IOAN – membru

HEDEȘ MIHAI – membru

CIORBE DOINA -membru

MUREȘAN MONICA ANGELICA - secretar

Barem corectare Consilier Principal

Barem corectare Consilier Asistent

 

descarcă documentul pdf

ROMÂNIA                                                                                                             

JUDEŢUL CLUJ

Primăria comunei Baciu                                                              

Nr. 7824 din 08.10.2019

Ora: 1410

REZULTATUL PROBEI SCRISE ÎN URMA SOLUȚIONĂRII CONTESTAȚIILOR

        Pentru concursul de ocupare a funcțiilor publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Baciu, jud. Cluj, organizat în data de 07.10.2019, orele 9.00 , pentru funcțiile de:

 - consilier, clasa I, grad profesional asistent

consilier, clasa I, grad profesional principal

 

Nr.

crt.

Nume şi prenume

Punctajul la proba scrisă

Rezultatul probei scrise

Admis/Respins

Funcţia publică de execuţie :  consilier, clasa I, grad profesional asistent (1) – Compartimentul Impozite și taxe locale

1.

POPESCU MIHAELA

42,27 puncte

RESPINS

 

 

Comisia de soluționare a contestațiilor:

MATEI LUMINIȚA CARMEN - membru

KOVACS GYORGY - membru

BELA MARIANA - membru

MUREȘAN MONICA ANGELICA - secretar

descarcă documentul

ROMÂNIA                                                                                                             

JUDEŢUL CLUJ

Primăria Baciu                                                                 

Nr. 7932 din 11.10.2017

Ora: 1200

REZULTATUL PROBEI INTERVIULUI

Pentru concursul de ocupare a funcțiilor publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Baciu, jud. Cluj, organizat în data de 11.10.2019, orele 1000 , pentru funcțiile de:

 - consilier, clasa I, grad profesional asistent

- consilier, clasa I, grad profesional principal

 

Nr.

crt.

Nume şi prenume

Punctajul la proba interviului

Rezultatul probei interviului

Admis/Respins

Funcţia publică de execuţie :  consilier, clasa I, grad professional asistent (1) – Compartimentul Impozite și taxe locale

1.

MOCAN PAULA IULIA

86,66 puncte

ADMIS

Funcţia publică de execuţie:  consilier, clasa I, grad profesional principal (1) – Compartimentul Registru Agricol și Fond funciar

1.

CHIRA MARILENA CĂLINA

86,66 puncte

ADMIS

 

Comisia de concurs:  

 

PRIPON IOAN – membru

HEDEȘ MIHAI – membru

CIORBE DOINA -membru

                          MUREȘAN MONICA ANGELICA - secretar

descarcă documentul

ROMÂNIA                                                                                                                           Anexa nr. 2 B

JUDEȚUL CLUJ

COMUNA BACIU

Nr. 7933/11.10.2019, orele 1215

RAPORTUL FINAL AL CONCURSULUI*7

Funcţia publică sau funcţiile publice pentru care se organizează concursul[1]:

 1. consilier, clasa I, grad profesional asistent

 2. consilier, clasa I, grad profesional principal

Informaţii privind selecţia dosarelor

Data selecţiei dosarelor: 30.09.2019

Funcţia publică

Numele şi prenumele candidaţilor înscrişi

Rezultatul selecţiei

consilier, clasa I, grad profesional asistent

MOCAN PAULA IULIA

ADMIS

POPESCU MIHAELA

ADMIS

consilier, clasa I, grad profesional principal

CHIRA MARILENA CĂLINA

ADMIS

Observaţii formulate de către membrii comisiei:  NU SUNT

Informaţii privind proba scrisă

Data şi ora desfăşurării probei scrise : 07.10.2019 orele 0900

Nr.

crt.

Nume şi prenume

Punctajul la proba scrisă

Rezultatul probei scrise

Admis/Respins

Funcţia publică de execuţie :  consilier, clasa I, grad profesional asistent (1) – Compartimentul Impozite și taxe locale

1.

POPESCU MIHAELA

44 puncte

RESPINS

2.

MOCAN PAULA IULIA

93,33 puncte

ADMIS

Funcţia publică de execuţie:  consilier, clasa I, grad profesional principal (1) – Compartimentul Registru Agricol și Fond funciar

1.

CHIRA MARILENA CĂLINA

88 puncte

ADMIS

Probleme intervenite pe durata desfăşurării probei scrise:    NU SUNT

Informaţii privind contestațiile la proba scrisă

Nr.

crt.

Nume şi prenume

Punctajul la proba scrisă

Rezultatul probei scrise

Admis/Respins

Funcţia publică de execuţie :  consilier, clasa I, grad profesional asistent (1) – Compartimentul Impozite și taxe locale

1.

POPESCU MIHAELA

42,27 puncte

RESPINS

 

Informaţii privind interviul

Data şi ora desfăşurării interviului : 11.10.2019 orele 1000

Funcţia publică de execuţieconsilier, clasa I, grad profesional asistent (1) – Compartimentul Impozite și taxe locale

1.

MOCAN PAULA IULIA

86,66 puncte

ADMIS

Funcţia publică de execuţie:  consilier, clasa I, grad profesional principal (1) – Compartimentul Registru Agricol și Fond funciar

1.

CHIRA MARILENA CĂLINA

86,66 puncte

ADMIS

ezultatul final al concursului

Funcţia publică de execuţieconsilier, clasa I, grad professional asistent (1) – Compartimentul Impozite și taxe locale

1.

MOCAN PAULA IULIA

179,99 puncte

ADMIS

Funcţia publică de execuţie:  consilier, clasa I, grad profesional principal (1) – Compartimentul Registru Agricol și Fond funciar

1.

CHIRA MARILENA CĂLINA

174,66 puncte

ADMIS

Comisia de concurs:

Semnătura

1. PRIPON IOAN - preşedinte

 

2. HEDEȘ MIHAI - membru

 

3. CIORBE DOINA DELIA - membru

 

Secretarul comisiei :  MUREȘAN MONICA ANGELICA

Semnătura :

 

 

[1] Se vor menţiona: denumirea funcţiei publice, gradul profesional şi compartimentul din cadrul autorităţii sau instituţiei publice în care este prevăzut postul

CONCURSUL PENTRU POSTURILE DIN ANUNȚ A FOST SUSPENDAT LA 26.06.2020

Primăria comunei Baciu, jud. Cluj, cu sediul în localitatea Baciu, str. Aleea Nufărului, nr.1, com. Baciu, jud. Cluj, organizează concurs/examen pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două posturi vacante corespunzătoare funcțiilor contractuale de execuție din cadrul aparatului de specialitate al primarului, astfel:

 

Compartiment Situații de urgență

 • funcție contractuală de execuție, inspector, debutant, studii medii – 1 post

Compartiment Secretariat și administrativ

 • funcție contractuală de execuție, secretar, studii medii – 1 post

 

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină următoarele documente:

- cerere de înscriere la concurs adresată viceprimarului cu atribuții de primar al comunei Baciu; 

- copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz (original și copie); 

- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică (original și copie); 

- carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, (original și copie); 

- cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului); 

- adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii); 

- curriculum vitae;

Dosarul de concurs se depune la sediul Primăriei comunei Baciu în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului.

Persoana de contact: insp. Mureșan Monica Angelica- secretarul comisiei de concurs, tel. 0264 260 314, e-mail: office@primariabaciu.ro.

Condiții generale și specifice de participare la concurs/examen:

Compartiment Situații de urgență inspector

 • studii medii
 • calificare și specializare în domeniul situațiilor de urgență
 • certificat de competență lingvistică
 • competențe digitale
 • nu necesită vechime

Compartiment Secretariat și administrativ secretar

 • studii medii
 • certificat de competență lingvistică
 • competențe digitale
 • nu necesită vechime

            Condiţiile necesare ocupării unui post de natură contractuală vacant sau temporar vacant, sunt prevăzute la art. 3 din Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice din 23.03.2011 aprobat prin H.G. 286/2011:

            Probele de concurs se vor desfășura la sediul Primăriei comunei Baciu, astfel:

                                    Proba scrisă: 09.07.2020 – orele 9.00

                                    Interviul: data și ora interviului vor fi anunțate după proba scrisă 

Bibliografie:

- pentru ocuparea postului vacant de inspector,  funcție contractuală de execuție, Compartiment Situații de urgență

            - Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ

- Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată în 2008,

- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor,

- Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare,

- Legea nr. 15/2005 pentru aprobarea O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență,

 

 • pentru ocuparea postului vacant de secretar, funcție contractuală de execuție, Compartiment Secretariat și Administrativ

- Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ

- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările aduse prin Legea nr. 233/2002;

- Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

            Calendarul concursului:

 • 17.06.2020 – 30.06.2020 – în zilele lucrătoare între orele 8.00 – 12.00 - depunerea dosarelor de participare la concurs, la sediul Primăriei comunei Baciu.
 • 02.07.2020 – afișarea rezultatelor selectării dosarelor de concurs/examen
 • 09.07.2020, orele 9.00 – proba scrisă
 • 10.07.2020 până la orele 12.00 afișarea rezultatelor la proba scrisă
 • Interviul - data și ora interviului vor fi anunțate după proba scrisă
 • afișarea rezultatelor finale - în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării interviului
 • După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi/sau proba practică şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi/sau a probei practice şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept. 

Data afișării: 17.06.2020

Cu privire la desfășurarea concursului organizat pentru data de 09.07.2020 pentru ocuparea posturilor vacante corespunzătoare  funcţiilor contractuale de execuție de – inspector, debutant, studii medii și secretar, studii medii - din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Baciu, jud. Cluj 

 

 

Având în vedere măsurile instituite la nivelul întregii ţări pentru prevenirea răspândirii infecției cu noul Coronavirus COVID-19, concursurile de recrutare organizate de Primăria comunei Baciu, pentru ocuparea unor posturi contractuale de execuţie vacante la: 

 

Compartiment Situații de urgență 

 • funcție contractuală de execuție, inspector, debutant, studii medii – 1 post 

Compartiment Secretariat și administrativ 

 • funcție contractuală de execuție, secretar, studii medii – 1 post 

 

se suspendă pe perioada stării de alertă instituite. 

Procedura şi calendarul de reluare a concursului vor fi anunţate la sediul primăriei și pe site-ul instituţiei, după încheierea stării de alertă.