Taxe și impozite locale

Anexa001-ITL-2016 - Clădiri Persoane Fizice 

               - Formular PDF

               -  Formular Word

Anexa002-ITL-2016 - Clădiri Persoane Juridice  

               - Formular PDF

               -  Formular Word

Anexa002-ITL-2016 - Clădiri Persoane Juridice  - Mai multe Apartamente / Clădiri

                - Formular PDF

               -  Formular Word

Anexa003-ITL-2016 - Teren Persoane Fizice 

               - Formular PDF

               -  Formular Word

Anexa004-ITL-2016 - Teren Persoane Juridice 

               - Formular PDF

               -  Formular Word

Anexa005-ITL-2016 - Mijloace de transport până la 12 tone 

               - Formular PDF

               -  Formular Word

Anexa006-ITL-2016 - Autocamioane peste 12 Tone 

               - Formular PDF

               -  Formular Word

Anexa007-ITL-2016 - Mijloace de transport pe Apă 

               - Formular PDF

               -  Formular Word

DITL-10 - Cerere comunicare acte administrative si înrolare în Ghiseul.ro

formularele se descarcă obligatoriu pe calculator și se deschid cu Adobe Reader disponibil aici pentru a putea completa, semna și atașa documentele necesare.

              - Persoane Fizice

              - Persoane Juridice

 

Anexa010-ITL-2016 - Cerere Certificat Fiscal PF

               - Formular PDF

               -  Formular Word

Anexa012-ITL-2016 - Cerere Certificat Fiscal PJ 

               - Formular PDF

               -  Formular Word

 

Anexa014-ITL-2016 - Stabilire Taxa de Reclamă și Publicitate 

               - Formular PDF

               -  Formular Word

Anexa015-ITL-2016 - Taxa Afișaj Reclame

               - Formular PDF

               -  Formular Word

Cerere pentru obtinerea Certificatului de Nomenclatura Stradala si Adresa

               - Formular PDF

               -  Formular Word

Cerere Restituire Suprasolvire 

               - Formular PDF

               -  Formular Word

ITL 063 - Cerere Autorizatie Foraje si Escavari 

               - Formular PDF

               -  Formular Word

ITL 065 - Cerere pentru eliberarea Autorizatiei de Racorduri si Bransamente 

               - Formular PDF

               -  Formular Word

ITL054-2016 - Contract Vanzare Cumparare 2016 

               - Formular PDF

               -  Formular Word

Împuternicire reprezentare Impozite și Taxe

              - Formular PDF

Împuternicire reprezentare Impozite și Taxe - Certificat Fiscal

              - Formular PDF

Declarație privind valoarea reală a lucrărilor executate ITL 064 

              - Formular PDF

Puteți consulta impozitele și taxele online pe https://www.primariabaciu.ro
Puteți plăti impozitele și taxele online pe www.ghiseul.ro

Pentru a putea accesa platforma online de Impozite și Taxe (DigiPrimaria) , pentru a obține actele administrative fiscale pe mail sau pe platforma online în format electronic  de la Comuna Baciu, sau pentru a vă înrola în Sistemul Electronic National pentru a plăti taxele și impozitele online pe Ghișeul.ro  vă rugăm să completați cererea pentru DITL-010 Comunicarea electronică a actelor fiscale și înrolarea pe ghiseul.ro pentru Persoane Fizice sau pentru DITL-010 Comunicarea electronică a actelor fiscale și înrolarea pe ghiseul.ro pentru Persoane Juridice ( formularele se descarcă obligatoriu pe calculator și se deschid cu Adobe Reader disponibil aici pentru a putea completa, semna și atașa documentele necesare.)  și să o trimitețila adresa de mail: office@primariabaciu.ro Fără depunerea acestor documente NU se poate accesa platforma online de Taxe și Impozite și NU se transmite nici un document în format electronic pe mail sau pe platforma online.

Procedura privind alegerea opțiunii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță a actelor administrative fiscale, actelor de executare și a altor acte emise de Compartimentul Impozite și Taxe Locale și înrolarea în Sistemul Național Electronic de Plată disponibil pe www.ghiseul.ro

        Având în vedere prevederile Ordinului 3097 / 2016, Ordonanța Guvernului Nr. 38 din 31.03.2020, Hotărârea Guvernului Nr. 1235 din 06.12.2010, Ordinului Nr. 95 din 19.01.2011, Hotărârea Consiliului Local Nr. 20 / 2020 precum și prevederile dispoziției Nr. 95/2020 emisă de Viceprimarul cu Atribuții de Primar al Comunei Baciu, începând cu data de 15 Mai 2020 se implementează următoarea procedură pentru alegerea opțiunii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță a actelor administrative fiscale, actelor de executare și a altor acte emise de Compartimentul Impozite și Taxe Locale și înrolarea în Sistemul Național Electronic de Plată disponibil pe www.ghiseul.ro

Orice contribuabil, persoană fizică sau juridică poate trimite respectiv primi documente în formă electronică prin mail de la Compartimentul Impozite și Taxe prin completarea Formularului DITL-010 Comunicarea electronică a actelor fiscale și înrolarea pe ghiseul.ro. Formularul trebuie completat în mod obligatoriu de titular de reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia (în cazul persoanelor juridice) și semnat electronic de către acesta cu semnătură electronică calificată. Nu se acceptă cererea dacă este semnată electronic de o altă persoană decât titularul sau reprezentantul legal (împuternicitul acestuia). În cazul în care nu dispuneți de semnătură electronică calificată, formularul se va depune personal semnat în original cu toate copiile anexate și semnate conform cu originalul la registratura Primăriei Baciu. Se vor completa obligatoriu toate informațiile din cerere și se vor atașa documentele cerute și lizibile (să se poată citi bine). Cererea se depune o singură dată urmând ca ulterior cererile și declarațiile depuse de contribuabil să fie semnate cu aceleiași semnătură digitală ca și cererea DITL-010 Comunicarea electronică a actelor fiscale și înrolarea pe ghiseul.ro

Credențialele de conectare la www.ghiseul.ro vor fi trimise prin mail-ul specificat în cerere în maxim 2 zile lucrătoare de la depunerea cererii. În cazul în care cererea se trimite pe mail, aceasta se va trimite de la adresa de mail specificată în cerere. Pentru orice problemă legată de comunicarea online a documentelor și înrolarea în www.ghiseul.ro puteți solicita informații suplimentare pe mail office@primariabaciu.ro sau la tel.: 0264-260.314 sau 0264-260.355.

Acte Necesare:

- Cerere (de mână)

- Act de identitate

- Actul de proprietate al clădirii ( Act de dobândire legalizat, Hotărâre Judecătorească, Extras de Carte Funciară , Certificat de Moștenitor, etc...)

- Actul doveditor al încadrării persoanei în categoria persoanelo scutite ( Certificat de Handicap, Hotărâre Refugiat, deverință Veteran de Război, etc..)

 

Extras Legea  207 / 2015  - Codul Fiscal ( actualizat la data de  13.02.2018)

Art. 456. - Scutiri 

   (1) Nu se datorează impozit/taxă pe clădiri pentru: 

   a) clădirile aflate în proprietatea publică sau privată a statului sau a unităţilor administrativ- teritoriale, cu excepţia încăperilor folosite pentru activităţi economice sau agrement, altele decât cele desfăşurate în relaţie cu persoane juridice de drept public; 

   b) clădirile aflate în domeniul privat al statului concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, instituţiilor publice cu finanţare de la bugetul de stat, utilizate pentru activitatea proprie a acestora; 

   c) clădirile aflate în proprietatea fundaţiilor înfiinţate prin testament constituite, conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural; 

   d) clădirile care, prin destinaţie, constituie lăcaşuri de cult, aparţinând cultelor religioase recunoscute oficial, asociaţiilor religioase şi componentelor locale ale acestora, precum şi casele parohiale, cu excepţia încăperilor folosite pentru activităţi economice; 

    22/05/2017 - litera a fost modificată prin Lege 107/2017 

   e) clădirile funerare din cimitire şi crematorii; 

   f) clădirile utilizate de unităţile şi instituţiile de învăţământ de stat, confesional sau particular, autorizate să funcţioneze provizoriu ori acreditate, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice care generează alte venituri decât cele din taxele de şcolarizare, servirea meselor pentru preşcolari, elevi sau studenţi şi cazarea acestora, precum şi clădirile utilizate de către creşe, astfel cum sunt definite şi funcţionează potrivit Legii nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

   g) clădirile unei instituţii sau unităţi care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, precum şi clădirile federaţiilor sportive naţionale, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice; 

   h) clădirile unităţilor sanitare publice, cu excepţia încăperilor folosite pentru activităţi economice; 

   i) clădirile din parcurile industriale, parcurile ştiinţifice şi tehnologice, precum şi cele utilizate de incubatoarele de afaceri, cu respectarea legislaţiei în materia ajutorului de stat; 

   j) clădirile care sunt afectate activităţilor hidrotehnice, hidrometrice, hidrometeorologice, oceanografice, de îmbunătăţiri funciare şi de intervenţii la apărarea împotriva inundaţiilor, precum şi clădirile din porturi şi cele afectate canalelor navigabile şi staţiilor de pompare aferente canalelor, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice; 

   k) clădirile care, prin natura lor, fac corp comun cu poduri, viaducte, apeducte, diguri, baraje şi tuneluri şi care sunt utilizate pentru exploatarea acestor construcţii, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru alte activităţi economice; 

   l) clădirile aferente infrastructurii feroviare publice sau infrastructurii metroului; 

   m) clădirile Academiei Române şi ale fundaţiilor proprii înfiinţate de Academia Română, în calitate de fondator unic, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice; 

   n) clădirile aferente capacităţilor de producţie care sunt în sectorul pentru apărare cu respectarea legislaţiei în materia ajutorului de stat; 

   o) clădirile care sunt utilizate ca sere, solare, răsadniţe, ciupercării, silozuri pentru furaje, silozuri şi/sau pătule pentru depozitarea şi conservarea cerealelor, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru alte activităţi economice; 

   p) clădirea folosită ca domiciliu şi/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 2 lit. a), c) -e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările şi completările ulterioare; 

      q) clădirile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice; 

   r) clădirile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor de război şi a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război; 

    *) Potrivit art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 46/2016, scutirile prevăzute la art. 456 alin. (1) lit. r) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum au fost completate prin prezenta ordonanţă de urgenţă, aferente anului 2016, se aplică de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Organele fiscale locale recalculează impozitele datorate proporţional cu perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2016 şi data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. 

   s) clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare; 

   *) Potrivit art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 46/2016, scutirile prevăzute la art. 456 alin. (1) lit. s) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum au fost completate prin prezenta ordonanţă de urgenţă, aferente anului 2016, se aplică de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Organele fiscale locale recalculează impozitele datorate proporţional cu perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2016 şi data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. 

    02/06/2016 - litera a fost modificată prin Ordonanţă de urgenţă 41/2015 

   t) clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate; 

      u) clădirile aflate în proprietatea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, cu statut de utilitate publică, precum şi cele închiriate, concesionate sau primite în administrare ori în folosinţă de acestea de la o instituţie sau o autoritate publică, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice; 

   v) clădirile destinate serviciului de apostilă şi supralegalizare, cele destinate depozitării şi administrării arhivei, precum şi clădirile afectate funcţionării Centrului Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale; 

   w) clădirile deţinute sau utilizate de către întreprinderile sociale de inserţie. 

   x) clădirile clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare, care au faţada stradală şi/sau principală renovată sau reabilitată conform prevederilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice. 

    01/01/2018 - litera a fost introdusă prin Lege 209/2017

   (2) Consiliile locale pot hotărî să acorde scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe clădiri datorate pentru următoarele clădiri: 

    a) clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, altele decât cele prevăzute la alin. (1) lit. x); 

    01/01/2018 - litera a fost modificată prin Lege 209/2017 

   b) clădiri pentru care s-a instituit un regim de protecţie, altele decât monumentele istorice, amplasate în zone de protecţie ale monumentelor istorice şi în zonele construite protejate; 

   c) clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale; 

   d) clădirile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ; 

   e) clădirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public; 

   f) clădirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public; 

   g) clădirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, republicată, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public; 

   h) clădirea nouă cu destinaţie de locuinţă, realizată în condiţiile Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi clădirea cu destinaţie de locuinţă, realizată pe bază de credite, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 82/1995, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul înstrăinării clădirii, scutirea de impozit nu se aplică noului proprietar al acesteia; 

   i) clădirile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani, începând cu 1 ianuarie a anului în care s-a produs evenimentul; 

   j) clădirea folosită ca domiciliu şi/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

   k) clădirea folosită ca domiciliu, aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară ori constau în exclusivitate din indemnizaţie de şomaj sau ajutor social; 

   l) clădirile aflate în proprietatea operatorilor economici, în condiţiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de legislaţia în domeniul ajutorului de stat; 

   m) clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuială proprie lucrări de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice, pe baza procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit în condiţiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenţie recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanţă energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

   n) clădirile unde au fost executate lucrări în condiţiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

   o) clădirile persoanelor care domiciliază şi locuiesc efectiv în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării", în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea unor facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării", republicată, cu modificările ulterioare; 

   p) clădirile deţinute de cooperaţiile de consum sau meşteşugăreşti şi de societăţile cooperative agricole, în condiţiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de legislaţia în domeniul ajutorului de stat; 

   r) clădirile deţinute de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară. 

   (3) Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei, stabilită conform alin. (2), se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documentele justificative. 

    Aplicare

   (4) Impozitul pe clădirile aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durată de cel mult 6 luni în cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se aplică în anul fiscal următor celui în care este îndeplinită această condiţie. 

    Aplicare

   (5) În cazul scutirilor prevăzute la alin. (1) lit. r), s) şi t): 

    05/09/2016 - alineatul a fost introdus prin Ordonanţă de urgenţă 46/2016

    01/01/2017 - alineatul a fost modificat prin Ordonanţă de urgenţă 84/2016 

   a) scutirea se acordă integral pentru clădirile aflate în proprietatea persoanelor menţionate la alin. (1) lit. r), deţinute în comun cu soţul sau soţia. În situaţia în care o cotă-parte din clădiri aparţine unor terţi, scutirea nu se acordă pentru cota-parte deţinută de aceşti terţi; 

   b) scutirea se acordă pentru întreaga clădire de domiciliu deţinută în comun cu soţul sau soţia, pentru clădirile aflate în proprietatea persoanelor menţionate la alin. (1) lit. s) şi t). În situaţia în care o cotă-parte din clădirea de domiciliu aparţine unor terţi, scutirea nu se acordă pentru cota-parte deţinută de aceşti terţi. 

Acte Necesare:

- Cerere (de mână)

- Act de identitate

- Actul de proprietate al terenului ( Act de dobândire legalizat, Hotărâre Judecătorească, Extras de Carte Funciară , Certificat de Moștenitor, etc...)

- Actul doveditor al încadrării persoanei în categoria persoanelor scutite ( Certificat de Handicap, Hotărâre Refugiat, deverință Veteran de Război, etc..)

 

Extras Legea  207 / 2015  - Codul Fiscal ( actualizat la data de  13.02.2018)

Art. 464. - Scutiri 

   (1) Nu se datorează impozit/taxă pe teren pentru: 

      a) terenurile aflate în proprietatea publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ- teritoriale, cu excepţia suprafeţelor folosite pentru activităţi economice sau agrement; 

   b) terenurile aflate în domeniul privat al statului concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, instituţiilor publice cu finanţare de la bugetul de stat, utilizate pentru activitatea proprie a acestora; 

   c) terenurile fundaţiilor înfiinţate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural; 

   d) terenurile aparţinând cultelor religioase recunoscute oficial şi asociaţiilor religioase, precum şi componentelor locale ale acestora, cu excepţia suprafeţelor care sunt folosite pentru activităţi economice; 

   e) terenurile aparţinând cimitirelor şi crematoriilor; 

   f) terenurile utilizate de unităţile şi instituţiile de învăţământ de stat, confesional sau particular, autorizate să funcţioneze provizoriu ori acreditate, cu excepţia suprafeţelor care sunt folosite pentru activităţi economice care generează alte venituri decât cele din taxele de şcolarizare, servirea meselor pentru preşcolari, elevi sau studenţi şi cazarea acestora, precum şi clădirile utilizate de către creşe, astfel cum sunt definite şi funcţionează potrivit Legii nr. 263/2007, cu modificările şi completările ulterioare; 

   g) terenurile unităţilor sanitare publice, cu excepţia suprafeţelor folosite pentru activităţi economice; 

   h) terenurile legate de sistemele hidrotehnice, terenurile de navigaţie, terenurile aferente infrastructurii portuare, canalelor navigabile, inclusiv ecluzele şi staţiile de pompare aferente acestora, precum şi terenurile aferente lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, pe baza avizului privind categoria de folosinţă a terenului, emis de oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară; 

   i) terenurile folosite pentru activităţile de apărare împotriva inundaţiilor, gospodărirea apelor, hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea resurselor de apă, cele folosite ca zone de protecţie definite în lege, precum şi terenurile utilizate pentru exploatările din subsol, încadrate astfel printr-o hotărâre a consiliului local, în măsura în care nu afectează folosirea suprafeţei solului; 

   j) terenurile degradate sau poluate, incluse în perimetrul de ameliorare, pentru perioada cât durează ameliorarea acestora; 

    k) terenurile care prin natura lor şi nu prin destinaţia dată sunt improprii pentru agricultură sau silvicultură; 

   l) terenurile ocupate de autostrăzi, drumuri europene, drumuri naţionale, drumuri principale administrate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., zonele de siguranţă a acestora, precum şi terenurile ocupate de piste şi terenurile din jurul pistelor reprezentând zone de siguranţă; 

   m) terenurile pe care sunt amplasate elementele infrastructurii feroviare publice, precum şi cele ale metroului; 

   n) terenurile din parcurile industriale, parcurile ştiinţifice şi tehnologice, precum şi cele utilizate de incubatoarele de afaceri, cu respectarea legislaţiei în materia ajutorului de stat; 

   o) terenurile aferente capacităţilor de producţie care sunt în sectorul pentru apărare cu respectarea legislaţiei în materia ajutorului de stat; 

   p) terenurile Academiei Române şi ale fundaţiilor proprii înfiinţate de Academia Română, în calitate de fondator unic, cu excepţia terenurilor care sunt folosite pentru activităţi economice; 

   q) terenurile instituţiilor sau unităţilor care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, cu excepţia terenurilor care sunt folosite pentru activităţi economice; 

   r) terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor de război şi a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război; 

   *) Potrivit art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 46/2016, scutirile prevăzute la art. 464 alin. (1) lit. r) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum au fost completate prin prezenta ordonanţă de urgenţă, aferente anului 2016, se aplică de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Organele fiscale locale recalculează impozitele datorate proporţional cu perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2016 şi data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. 

   s) terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare; 

    *) Potrivit art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 46/2016, scutirile prevăzute la art. 464 alin. (1) lit. s) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum au fost completate prin prezenta ordonanţă de urgenţă, aferente anului 2016, se aplică de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Organele fiscale locale recalculează impozitele datorate proporţional cu perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2016 şi data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. 

    02/06/2016 - litera a fost modificată prin Ordonanţă de urgenţă 41/2015 

   t) terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate; 

   u) terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 2 lit. a), c) -e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 

    v) terenurile destinate serviciului de apostilă şi supralegalizare, cele destinate depozitării şi administrării arhivei, precum şi terenurile afectate funcţionării Centrului Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale; 

   w) suprafeţele de fond forestier, altele decât cele proprietate publică, pentru care nu se reglementează procesul de producţie lemnoasă, cele certificate, precum şi cele cu arborete cu vârsta de până la 20 de ani; 

    x) terenurile deţinute sau utilizate de către întreprinderile sociale de inserţie; 

   y) terenurile aflate în proprietatea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, cu statut de utilitate publică, precum şi cele închiriate, concesionate sau primite în administrare ori în folosinţă de acestea de la o instituţie sau o autoritate publică, cu excepţia terenurilor care sunt folosite pentru activităţi economice. 

   z) suprafeţele construite ale terenurilor aferente clădirilor clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, prevăzute la art. 456 alin. (1) lit. x), indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare, cu excepţia terenurilor care sunt folosite pentru activităţi economice. 

    01/01/2018 - litera a fost introdusă prin Lege 209/2017

   (2) Consiliile locale pot hotărî să acorde scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe teren datorate pentru: 

   a) terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public; 

   b) terenul aferent clădirilor retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public; 

   c) terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999, republicată, pe durata pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public; 

   d) terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale; 

   e) terenurile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ; 

   f) terenurile aparţinând asociaţiilor şi fundaţiilor folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ; 

   g) terenurile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani; 

   h) terenurile aferente clădirii de domiciliu şi/sau alte terenuri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

   i) terenurile, inclusiv zonele de protecţie instituite, ocupate de clădirile clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, altele decât cele prevăzute la art. 456 alin. (1) lit. x), cu excepţia terenurilor care sunt folosite pentru activităţi economice; 

     01/01/2018 - litera a fost modificată prin Lege 209/2017 

   j) terenurile aflate în proprietatea persoanelor ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară ori constau în exclusivitate din indemnizaţie de şomaj sau ajutor social; 

   k) terenurile aflate în proprietatea operatorilor economici, în condiţiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de legislaţia în domeniul ajutorului de stat; 

   l) terenurile din extravilan situate în situri arheologice înscrise în Repertoriul Arheologic Naţional folosite pentru păşunat; 

     m) terenurile persoanelor care domiciliază şi locuiesc efectiv în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării", în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 27/1996, republicată, cu modificările ulterioare; 

   n) terenurile extravilane situate în arii naturale protejate supuse unor restricţii de utilizare; 

   o) terenul situat în extravilanul localităţilor, pe o perioadă de 5 ani ulteriori celui în care proprietarul efectuează intabularea în cartea funciară pe cheltuială proprie; 

   p) suprafeţele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric şi protejate; 

   q) terenurile, situate în zonele de protecţie ale monumentelor istorice şi în zonele protejate; 

   r) suprafeţele terenurilor afectate de cercetările arheologice, pe întreaga durată a efectuării cercetărilor. 

    s) potrivit legii, consiliile locale pot reduce impozitul pe suprafeţele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric, în funcţie de suprafaţa afectată şi de perioada punerii monumentelor istorice la dispoziţia publicului pentru vizitare, precum şi instituţiilor specializate pentru cercetare. 

    01/01/2018 - litera a fost introdusă prin Lege 209/2017

   (3) Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei, stabilită conform alin. (2), se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documentele justificative. 

   (4) Impozitul pe terenurile aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durată de cel mult 6 luni în cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50% . Reducerea se aplică în anul fiscal următor celui în care este îndeplinită această condiţie. 

   (5) În cazul scutirilor prevăzute la alin. (1) lit. r), s) şi t): 

    05/09/2016 - alineatul a fost introdus prin Ordonanţă de urgenţă 46/2016

    01/01/2017 - alineatul a fost modificat prin Ordonanţă de urgenţă 84/2016 

   a) scutirea se acordă integral pentru terenurile aflate în proprietatea persoanelor prevăzute la alin. (1) lit. r), deţinute în comun cu soţul sau soţia. În situaţia în care o cotă-parte din teren aparţine unor terţi, scutirea nu se acordă pentru cota-parte deţinută de aceşti terţi; 

   b) scutirea se acordă pentru terenul aferent clădirii de domiciliu aflate în proprietatea persoanelor prevăzute la alin. (1) lit. s) şi t), deţinute în comun cu soţul sau soţia. În situaţia în care o cotă-parte din terenul respectiv aparţine unor terţi, scutirea nu se acordă pentru cota-parte deţinută de aceşti terţi. 

Acte Necesare:

- Cerere (de mână)

- Act de identitate

- Talonul autovehicolului

- Actul doveditor al încadrării persoanei în categoria persoanelo scutite ( Certificat de Handicap, Hotărâre Refugiat, deverință Veteran de Război, etc..)

Extras Legea  207 / 2015  - Codul Fiscal ( actualizat la data de  13.02.2018)

 Art. 469. - Scutiri 

   (1) Nu se datorează impozitul pe mijloacele de transport pentru: 

   a) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, văduvelor de război sau văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului; 

   *) Potrivit art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 46/2016, scutirile prevăzute la art. 469 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum au fost completate prin prezenta ordonanţă de urgenţă, aferente anului 2016, se aplică de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Organele fiscale locale recalculează impozitele datorate proporţional cu perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2016 şi data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. 

   b) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat, cele pentru transportul persoanelor cu handicap sau invaliditate, aflate în proprietatea sau coproprietatea reprezentanţilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului; 

   c) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului; 

   *) Potrivit art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 46/2016, scutirile prevăzute la art. 469 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum au fost completate prin prezenta ordonanţă de urgenţă, aferente anului 2016, se aplică de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Organele fiscale locale recalculează impozitele datorate proporţional cu perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2016 şi data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. 

    02/06/2016 - litera a fost modificată prin Ordonanţă de urgenţă 41/2015 

   d) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului; 

   e) navele fluviale de pasageri, bărcile şi luntrele folosite pentru transportul persoanelor fizice cu domiciliul în Delta Dunării, Insula Mare a Brăilei şi Insula Balta Ialomiţei; 

   f) mijloacele de transport ale instituţiilor publice; 

   g) mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în afara unei localităţi, dacă tariful de transport este stabilit în condiţii de transport public; 

   h) vehiculele istorice definite conform prevederilor legale în vigoare; 

   i) mijloacele de transport folosite exclusiv pentru transportul stupilor în pastoral; 

   j) mijloacele de transport folosite exclusiv pentru intervenţii în situaţii de urgenţă; 

   k) mijloacele de transport ale instituţiilor sau unităţilor care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului; 

   l) mijloacele de transport ale fundaţiilor înfiinţate prin testament constituite conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural; 

   m) mijloacele de transport ale organizaţiilor care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii; 

   n) autovehiculele acţionate electric; 

   o) autovehiculele second-hand înregistrate ca stoc de marfă şi care nu sunt utilizate în folosul propriu al operatorului economic, comerciant auto sau societate de leasing; 

   p) mijloacele de transport deţinute de către organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale. 

   (2) Consiliile locale pot hotărî să acorde scutirea sau reducerea impozitului pe mijloacele de transport agricole utilizate efectiv în domeniul agricol. 

   (3) Scutirea sau reducerea de la plata impozitului pe mijloacele de transport agricole utilizate efectiv în domeniul agricol, stabilită conform alin. (2), se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documentele justificative. 

   (4) Impozitul pe mijloacele de transport se reduce cu 50% pentru persoanele fizice care domiciliază în localităţile precizate în: 

   a) Hotărârea Guvernului nr. 323/1996 privind aprobarea Programului special pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a unor localităţi din Munţii Apuseni, cu modificările ulterioare; 

   b) Hotărârea Guvernului nr. 395/1996 pentru aprobarea Programului special privind unele măsuri şi acţiuni pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a judeţului Tulcea şi a Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", cu modificările ulterioare. 

   (5) Scutirile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) se acordă integral pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului, aflat în proprietatea persoanelor menţionate la aceste litere, deţinute în comun cu soţul sau soţia. În situaţia în care o cotă-parte din dreptul de proprietate asupra mijlocului de transport aparţine unor terţi, scutirea nu se acordă pentru cota-parte deţinută de aceşti terţi. 

    05/09/2016 - alineatul a fost introdus prin Ordonanţă de urgenţă 46/2016

    01/01/2017 - alineatul a fost modificat prin Ordonanţă de urgenţă 84/2016 

Pentru efectuarea plăților vă rugăm să folosiți exclusiv platforma de plăți oferită de Sistemul Electronic Național www.ghiseul.ro 

De asemenea puteți consulta Impozitele și taxele locale pe site-ul www.primariabaciu.ro

1- Declarație de impunere: - formular tipizat, se depune personal sau de către împuternicit ( dacă este cazul -  se descarcă aici)

Anexa005-ITL-2016 - Mijloace de transport până la 12 tone   - Formular PDF   -  Formular Word

Anexa006-ITL-2016 - Autocamioane peste 12 Tone  - Formular PDF  -  Formular Word

Anexa007-ITL-2016 - Mijloace de transport pe Apă   - Formular PDF   -  Formular Word

2.  Actul de dobândire:

 • Transfer proprietate
  • Contract de înstrăinare-dobândire, model 2016-ITL-054;Contract de vânzare-cumpărare; Factură fiscală;Certificat de moștenitor; Act de donaţie; Act de partaj;Hotărâre judecătorească definitivă și executorie/irevocabilă;Act de adjudecare; Act de dobândire în străinătate
 • Leasing financiar
  • Contract de leasing financiar; Contract de novaţie/cesiune;
  • Proces verbal de primire/predare a bunului

3. Cartea de Identitate a Mijlocului de Transport: eliberată de Registrul Auto Român (RAR)

4.  Alte documente specifice

 • Fișa de înmatriculare a vehiculului (emisă de SPCRPCIV), pentru viza organului fiscal de luare în evidență;
 • Certificatul de atestare fiscală de la vânzător, în cazul în care Contractul de înstrăinare-dobândire (model 2016-ITL-054) nu conține viza organului fiscal de la domiciliul vânzătorului (în caseta B);
 • Actul de identitate/înmatriculare auto eliberat de țara în care s-a achiziționat mijlocul de transport, în lipsa Cărții de identitate emisă de RAR;
 • Documentul vamal, în cazul mijlocului de transport dobândit în alt stat decât cele membre ale Uniunii Europene;
 • Adeverinţa emisă de Registrul Auto Român pentru atestarea suspensiei pneumatice, în cazul autovehiculelor peste 12 tone;
 • Documentul de înregistrare la Autoritatea navală română, în cazul mijloacelor de transport pe apă;
 • Certificatul de atestare fiscală de la cedent, când un contract de leasing face obiectul cesiunii către un alt utilizator.

ATENȚIE!!!

Declarațiile de impunere  se transmit pe mail NUMAI CU SEMNĂTURĂ ELECTRONICĂ AVANSATĂ (Persoane Fizice) sau CALIFICATĂ (Persoane Juridice) și cu depunerea declarației DITL 10 specificată mai jos. 

Declarațiile nesemnate cu semnătură electronică avansată (Persoane Fizice) sau Calificată (Persoane Juridice)  NU VOR FI PROCESATE.

Pentru a putea depune declarații fiscale pe mail înformat electronic de la Comuna Baciu sau pentru a vă înrola pe Ghișeul.ro  vă rugăm să completați cererea pentru DITL-010 Comunicarea electronică a actelor fiscale și înrolarea pe ghiseul.ro pentru Persoane Fizice sau pentru Persoane Juridice DITL-010 Comunicarea electronică a actelor fiscale și înrolarea pe ghiseul.ro pentru Persoane Juridice ( formularele se descarcă obligatoriu pe calculator și se deschid cu Adobe Reader disponibil aici pentru a putea completa, semna și atașa documentele necesare.)  și să o trimitețila adresa de mail: office@primariabaciu.ro Fără depunerea acestor documente NU se acceptă și nu se transmite nici un document în format electronic pe mail sau pe alte căi

În cazul în care documentele se trimit pe mail se semnează cu semnătură electronică calificată obligatoriu (Ordonanța de Urgență  Nr. 38 / 2020 și Dispoziția Viceprimarului cu Atribuții de Primar Nr. 95 / 2020 )

 

1- Declarație de impunere: - formular tipizat, se depune personal sau de către împuternicit ( dacă este cazul -  se descarcă aici)

Anexa001-ITL-2016 - Clădiri Persoane Fizice    - Formular PDF   -  Formular Word

Anexa002-ITL-2016 - Clădiri Persoane Juridice  - Formular PDF  -  Formular Word

Anexa002-ITL-2016 - Clădiri Persoane Juridice  - Mai multe Apartamente / Clădiri   - Formular PDF   -  Formular Word

Anexa003-ITL-2016 - Teren Persoane Fizice    - Formular PDF      -  Formular Word

Anexa004-ITL-2016 - Teren Persoane Juridice  - Formular PDF     -  Formular Word

2.  Actul de dobândire  ( Contractul de Vânzare Cumparare, Certificatul de Moștenitor, Actul de Donație, Sentința rămasă definitivă, etc)

Este obligatoriu ca actele de transfer de proprietate să fie autentificate (încheiate la notar sau emise de o instanță)

3.  Actul de Identitate sau Certificatul de înmatriculare al firmei  și actul de identitate al administratorului ( pentru persoanele Juridice)

ATENȚIE!!!

Declarațiile de impunere  se transmit pe mail NUMAI CU SEMNĂTURĂ ELECTRONICĂ AVANSATĂ (Persoane Fizice) sau CALIFICATĂ (Persoane Juridice) și cu depunerea declarației DITL 10 specificată mai jos. 

Declarațiile nesemnate cu semnătură electronică avansată (Persoane Fizice) sau Calificată (Persoane Juridice)  NU VOR FI PROCESATE.

Pentru a putea depune declarații fiscale pe mail înformat electronic de la Comuna Baciu sau pentru a vă înrola pe Ghișeul.ro  vă rugăm să completați cererea pentru DITL-010 Comunicarea electronică a actelor fiscale și înrolarea pe ghiseul.ro pentru Persoane Fizice sau pentru Persoane Juridice DITL-010 Comunicarea electronică a actelor fiscale și înrolarea pe ghiseul.ro pentru Persoane Juridice ( formularele se descarcă obligatoriu pe calculator și se deschid cu Adobe Reader disponibil aici pentru a putea completa, semna și atașa documentele necesare.)  și să o trimitețila adresa de mail: office@primariabaciu.ro Fără depunerea acestor documente NU se acceptă și nu se transmite nici un document în format electronic pe mail sau pe alte căi

În cazul în care documentele se trimit pe mail se semnează cu semnătură electronică calificată obligatoriu (Ordonanța de Urgență  Nr. 38 / 2020 și Dispoziția Viceprimarului cu Atribuții de Primar Nr. 95 / 2020 )

Pentru efectuarea plăților vă rugăm să folosiți exclusiv platforma de plăți oferită de Sistemul Electronic Național www.ghiseul.ro 

De asemenea puteți consulta Impozitele și taxele locale pe site-ul www.primariabaciu.ro

1. Cerere: - formular tipizat, se depune personal sau de către împuternicit ( dacă este cazul -  se descarcă de aici modelul de împuternicire)

format word  Anexa010-ITL-2016 - Cerere Certificat Fiscal PF  sau Anexa012-ITL-2016 - Cerere Certificat Fiscal PJ 

format PDF Anexa010-ITL-2016 - Cerere Certificat Fiscal PF  sau Anexa012-ITL-2016 - Cerere Certificat Fiscal PJ

2. Actul de identitate sau Certificatul de înregistrare: ( pentru Persoanele Juridice)

3. Petru persoanele juridice, dacă solicitarea e facută de  administratorul firmei este necesar un document al firmei care să-i ateste calitatea de administrator.

ATENȚIE!!!

Pentru a putea obține actele administrative fiscale pe mail înformat electronic de la Comuna Baciu sau pentru a vă înrola pe Ghișeul.ro  vă rugăm să completați cererea pentru DITL-010 Comunicarea electronică a actelor fiscale și înrolarea pe ghiseul.ro pentru Persoane Fizice sau pentru DITL-010 Comunicarea electronică a actelor fiscale și înrolarea pe ghiseul.ro pentru Persoane Juridice ( formularele se descarcă obligatoriu pe calculator și se deschid cu Adobe Reader disponibil aici pentru a putea completa, semna și atașa documentele necesare.)  și să o trimitețila adresa de mail: office@primariabaciu.ro Fără depunerea acestor documente NU se transmite nici un document în format electronic pe mail sau pe alte căi.

În cazul în care documentele se trimit pe mail se semnează cu semnătură electronică calificată obligatoriu (Ordonanța de Urgență  Nr. 38 / 2020 și Dispoziția Viceprimarului cu Atribuții de Primar Nr. 95 / 2020 )

NOTĂ:

în cazul solicitării certificatului fiscal în format electronic, vă aducem la cunoștiință că documentul original este cel în format electronic. Acesta poate fi listat și prezentat pe suport de hârtie, dar valabilitatea documentului este dovedită prin prezentarea lui în format electronic. Orice modificare a certificatelor de atestare fiscală în format electronic duce la pierderea valabilității acestuia.

Documentul electronic semnat digital se află sub protecția Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, și se emite conform OG 38/2020 și va produce aceleași efecte ca și actul în forma autentică.

Pentru înregistrarea mijloacelor de transport nesupuse înmatriculării aveți nevoie de următoarele documente în original și copie conformă cu originalul:

1. Cerere Tip ( descarcă)

 

2.  Actul de dobândire:

 • Transfer proprietate
  • Contract de înstrăinare-dobândire, model 2016-ITL-054;Contract de vânzare-cumpărare; Act de dobândire în străinătate ( însoțit de traducere), Factură fiscală;Certificat de moștenitor; Act de donaţie; Act de partaj;Hotărâre judecătorească definitivă și executorie/irevocabilă;Act de adjudecare;  
 • Leasing financiar
  • Contract de leasing financiar; Contract de novaţie/cesiune;
  • Proces verbal de primire/predare a bunului

3. Cartea de Identitate a Mijlocului de Transport sau Atestatul Tehnic: eliberată de Registrul Auto Român (RAR)

4. Inspecția Tehnică Periodică

5. Asigurarea RCA

6. Cartea de identitate a proprietarului mijlocului de transport.