Informații publice

Parlamentul României - Lege nr. 544/2001 din 12 octombrie 2001

 

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public 

În vigoare de la 22 decembrie 2001

Consolidarea din data de 15 decembrie 2017 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 663 din 23 octombrie 2001 şi include modificările aduse prin următoarele acte: Rectificare 2002; L 371/2006; L 380/2006; L 188/2007; L 76/2012; L 144/2016;
Ultimul amendament în 17 iulie 2016.

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

 

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale 

   Art. 1. -  Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României. 

   Art. 2. -  În sensul prezentei legi: 

   a) prin autoritate sau instituţie publică se înţelege orice autoritate ori instituţie publică ce utilizează sau administrează resurse financiare publice, orice regie autonomă, societate reglementată de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aflată sub autoritatea sau, după caz, în coordonarea ori în subordinea unei autorităţi publice centrale sau locale şi la care statul român sau, după caz, o unitate administrativ-teritorială este acţionar unic ori majoritar, precum şi orice operator sau operator regional, astfel cum aceştia sunt definiţi în Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. De asemenea, se supun prevederilor prezentei legi partidele politice, federaţiile sportive şi organizaţiile neguvernamentale de utilitate publică, care beneficiază de finanţare din bani publici; 

 

   b) prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei; 

   c) prin informaţie cu privire la datele personale se înţelege orice informaţie privind o persoană fizică identificată sau identificabilă. 

 

CAPITOLUL II
Organizarea şi asigurarea accesului la informaţiile de interes public 

SECŢIUNEA 1
Dispoziţii comune privind accesul la informaţiile de interes public 

 

   Art. 3. -  Asigurarea de către autorităţile şi instituţiile publice a accesului la informaţiile de interes public se face din oficiu sau la cerere, prin intermediul compartimentului pentru relaţii publice sau al persoanei desemnate în acest scop. 

   Art. 4.(1) Pentru asigurarea accesului oricărei persoane la informaţiile de interes public autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a organiza compartimente specializate de informare şi relaţii publice sau de a desemna persoane cu atribuţii în acest domeniu. 

   (2) Atribuţiile, organizarea şi funcţionarea compartimentelor de relaţii publice se stabilesc, pe baza dispoziţiilor prezentei legi, prin regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii sau instituţiei publice respective. 

   Art. 5.(1) Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu următoarele informaţii de interes public: 

   a) actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice; 

   b) structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice; 

   c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice; 

   d) coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet; 

   e) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil; 

   f) programele şi strategiile proprii; 

   g) lista cuprinzând documentele de interes public; 

   h) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii; 

   i) modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate. 

   (2) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să publice şi să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informaţiile prevăzute la alin. (1). 

   (3) Autorităţile publice sunt obligate să dea din oficiu publicităţii un raport periodic de activitate, cel puţin anual, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. 

   (4) Accesul la informaţiile prevăzute la alin. (1) se realizează prin: 

   a) afişare la sediul autorităţii sau al instituţiei publice ori prin publicare în Monitorul Oficial al României sau în mijloacele de informare în masă, în publicaţii proprii, precum şi în pagina de Internet proprie; 

   b) consultarea lor la sediul autorităţii sau al instituţiei publice, în spaţii special destinate acestui scop. 

   (5) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să pună la dispoziţia persoanelor interesate contractele de privatizare încheiate după intrarea în vigoare a prezentei legi, prin consultarea la sediul acestora. Prevederile de mai sus nu se aplică în cazul contractelor de privatizare care se încadrează în sfera de aplicare a dispoziţiilor art. 12 alin. (1)

   Art. 6.(1) Orice persoană are dreptul să solicite şi să obţină de la autorităţile şi instituţiile publice, în condiţiile prezentei legi, informaţiile de interes public. 

   (2) Autorităţile şi instituţiile publice sunt obligate să asigure persoanelor, la cererea acestora, informaţiile de interes public solicitate în scris sau verbal. 

   (3) Solicitarea în scris a informaţiilor de interes public cuprinde următoarele elemente: 

   a) autoritatea sau instituţia publică la care se adresează cererea; 

   b) informaţia solicitată, astfel încât să permită autorităţii sau instituţiei publice identificarea informaţiei de interes public; 

   c) numele, prenumele şi semnătura solicitantului, precum şi adresa la care se solicită primirea răspunsului. 

   Art. 7.(1) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să răspundă în scris la solicitarea informaţiilor de interes public în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare şi de urgenţa solicitării. În cazul în care durata necesară pentru identificarea şi difuzarea informaţiei solicitate depăşeşte 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiţia înştiinţării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile. 

   (2) Refuzul comunicării informaţiilor solicitate se motivează şi se comunică în termen de 5 zile de la primirea petiţiilor. 

   (3) Solicitarea şi obţinerea informaţiilor de interes public se pot realiza, dacă sunt întrunite condiţiile tehnice necesare, şi în format electronic. 

   Art. 8.(1) Pentru informaţiile solicitate verbal funcţionarii din cadrul compartimentelor de informare şi relaţii publice au obligaţia să precizeze condiţiile şi formele în care are loc accesul la informaţiile de interes public şi pot furniza pe loc informaţiile solicitate. 

   (2) În cazul în care informaţiile solicitate nu sunt disponibile pe loc, persoana este îndrumată să solicite în scris informaţia de interes public, urmând ca cererea să îi fie rezolvată în termenele prevăzute la art. 7

   (3) Informaţiile de interes public solicitate verbal se comunică în cadrul unui program minim stabilit de conducerea autorităţii sau instituţiei publice, care va fi afişat la sediul acesteia şi care se va desfăşura în mod obligatoriu în timpul funcţionării instituţiei, incluzând şi o zi pe săptămână, după programul de funcţionare. 

   (4) Activităţile de registratură privind petiţiile nu se pot include în acest program şi se desfăşoară separat. 

   (5) Informaţiile de interes public solicitate verbal de către mijloacele de informare în masă vor fi comunicate, de regulă, imediat sau în cel mult 24 de ore. 

   Art. 9.(1) În cazul în care solicitarea de informaţii implică realizarea de copii de pe documentele deţinute de autoritatea sau instituţia publică, costul serviciilor de copiere este suportat de solicitant, în condiţiile legii. 

   (2) Dacă în urma informaţiilor primite petentul solicită informaţii noi privind documentele aflate în posesia autorităţii sau a instituţiei publice, această solicitare va fi tratată ca o nouă petiţie, răspunsul fiind trimis în termenele prevăzute la art. 7 şi 8

   Art. 10. -  Nu este supusă prevederilor art. 7-9 activitatea autorităţilor şi instituţiilor publice de răspunsuri la petiţii şi de audienţe, desfăşurată potrivit specificului competenţelor acestora, dacă aceasta priveşte alte aprobări, autorizări, prestări de servicii şi orice alte solicitări în afara informaţiilor de interes public. 

   Art. 11.(1) Persoanele care efectuează studii şi cercetări în folos propriu sau în interes de serviciu au acces la fondul documentaristic al autorităţii sau al instituţiei publice pe baza solicitării personale, în condiţiile legii. 

   (2) Copiile de pe documentele deţinute de autoritatea sau de instituţia publică se realizează în condiţiile art. 9

   Art. 111. -  Orice autoritate contractantă, astfel cum este definită prin lege, are obligaţia să pună la dispoziţia persoanei fizice sau juridice interesate, în condiţiile prevăzute la art. 7, contractele de achiziţii publice. 

   Art. 12.(1) Se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor, prevăzut la art. 1 şi, respectiv, la art. 111, următoarele informaţii: 

   a) informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informaţiilor clasificate, potrivit legii; 

   b) informaţiile privind deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale României, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii; 

   c) informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industrială, precum şi principiului concurenţei loiale, potrivit legii; 

   d) informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii; 

   e) informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare; 

   f) informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în proces; 

   g) informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor. 

   (2) Răspunderea pentru aplicarea măsurilor de protejare a informaţiilor aparţinând categoriilor prevăzute la alin. (1) revine persoanelor şi autorităţilor publice care deţin astfel de informaţii, precum şi instituţiilor publice abilitate prin lege să asigure securitatea informaţiilor. 

   Art. 13. -  Informaţiile care favorizează sau ascund încălcarea legii de către o autoritate sau o instituţie publică nu pot fi incluse în categoria informaţiilor clasificate şi constituie informaţii de interes public. 

   Art. 14.(1) Informaţiile cu privire la datele personale ale cetăţeanului pot deveni informaţii de interes public numai în măsura în care afectează capacitatea de exercitare a unei funcţii publice. 

   (2) Informaţiile publice de interes personal nu pot fi transferate între autorităţile publice decât în temeiul unei obligaţii legale ori cu acordul prealabil în scris al persoanei care are acces la acele informaţii potrivit art. 2

 

SECŢIUNEA a 2-a
Dispoziţii speciale privind accesul mijloacelor de informare în masă la informaţiile de interes public 

 

   Art. 15.(1) Accesul mijloacelor de informare în masă la informaţiile de interes public este garantat. 

   (2) Activitatea de culegere şi de difuzare a informaţiilor de interes public, desfăşurată de mijloacele de informare în masă, constituie o concretizare a dreptului cetăţenilor de a avea acces la orice informaţie de interes public. 

   Art. 16. -  Pentru asigurarea accesului mijloacelor de informare în masă la informaţiile de interes public autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să desemneze un purtător de cuvânt, de regulă din cadrul compartimentelor de informare şi relaţii publice. 

   Art. 17.(1) Autorităţile publice au obligaţia să organizeze periodic, de regulă o dată pe lună, conferinţe de presă pentru aducerea la cunoştinţă a informaţiilor de interes public. 

   (2) În cadrul conferinţelor de presă autorităţile publice sunt obligate să răspundă cu privire la orice informaţii de interes public. 

   Art. 18.(1) Autorităţile publice au obligaţia să acorde fără discriminare acreditare ziariştilor şi reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă. 

   (2) Acreditarea se acordă la cerere, în termen de două zile de la înregistrarea acesteia. 

   (3) Autorităţile publice pot refuza acordarea acreditării sau pot retrage acreditarea unui ziarist numai pentru fapte care împiedică desfăşurarea normală a activităţii autorităţii publice şi care nu privesc opiniile exprimate în presă de respectivul ziarist, în condiţiile şi în limitele legii. 

   (4) Refuzul acordării acreditării şi retragerea acreditării unui ziarist se comunică în scris şi nu afectează dreptul organismului de presă de a obţine acreditarea pentru un alt ziarist. 

   Art. 19.(1) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să informeze în timp util mijloacele de informare în masă asupra conferinţelor de presă sau oricăror alte acţiuni publice organizate de acestea. 

   (2) Autorităţile şi instituţiile publice nu pot interzice în nici un fel accesul mijloacelor de informare în masă la acţiunile publice organizate de acestea. 

   (3) Autorităţile publice care sunt obligate prin legea proprie de organizare şi funcţionare să desfăşoare activităţi specifice în prezenţa publicului sunt obligate să permită accesul presei la acele activităţi, în difuzarea materialelor obţinute de ziarişti urmând să se ţină seama doar de deontologia profesională. 

   Art. 20. -  Mijloacele de informare în masă nu au obligaţia să publice informaţiile furnizate de autorităţile sau de instituţiile publice. 

 

CAPITOLUL III
Sancţiuni 

 

   Art. 21.(1) Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autorităţi ori instituţii publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere şi atrage răspunderea disciplinară a celui vinovat. 

   (2) Împotriva refuzului prevăzut la alin. (1) se poate depune reclamaţie la conducătorul autorităţii sau al instituţiei publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă de către persoana lezată. 

   (3) Dacă după cercetarea administrativă reclamaţia se dovedeşte întemeiată, răspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei şi va conţine atât informaţiile de interes public solicitate iniţial, cât şi menţionarea sancţiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat. 

   Art. 22.(1) În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plîngerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7

   (2) Instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publică să furnizeze informaţiile de interes public solicitate şi să plătească daune morale şi/sau patrimoniale. 

   (3) Hotărârea tribunalului este supusă recursului. 

   (4) Decizia Curţii de apel este definitivă şi irevocabilă. 

   (5) Atât plângerea, cât şi recursul se judecă în instanţă, în procedură de urgenţă, şi sunt scutite de taxă de timbru. 

CAPITOLUL IV
Dispoziţii tranzitorii şi finale 

 

   Art. 23.(1) Prezenta lege va intra în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

   (2) În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Guvernul va elabora, la iniţiativa Ministerului Informaţiilor Publice, normele metodologice de aplicare a acesteia. 

   Art. 24.(1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Ministerul Informaţiilor Publice, Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei şi Ministerul Finanţelor Publice vor înainta Guvernului propuneri privind măsurile necesare pentru ca informaţiile de interes public să devină disponibile în mod progresiv prin intermediul unor baze de date informatizate accesibile publicului la nivel naţional. 

   (2) Măsurile prevăzute la alin. (1) vor privi inclusiv dotarea autorităţilor şi instituţiilor publice cu echipamentele de tehnică de calcul adecvate. 

   Art. 25. -  Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă orice prevederi contrare. 

 

    Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 13 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. 

 

    Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 18 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. 

 

    Bucureşti, 12 octombrie 2001. 

    Nr. 544. 

 

Parlamentul României - Lege nr. 215/2001 din 23 aprilie 2001

 

Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 

 

În vigoare de la 23 mai 2001

Formă aplicabilă de la 20 februarie 2007

 

Consolidarea din data de 15 decembrie 2017 are la bază republicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 123 din 20 februarie 2007 şi include modificările aduse prin următoarele acte: OUG 20/2008; L 35/2008; OUG 66/2008; L 131/2008; OUG 105/2009; L 375/2009; L 59/2010; L 264/2011; L 13/2012; L 74/2012; L 133/2012; L 76/2012; L 20/2014; OUG 18/2014; OUG 68/2014; L 115/2015; OUG 14/2015; L 119/2015; L 200/2015; OUG 41/2015; OUG 42/2016; L 32/2017; L 140/2017;
Ultimul amendament în 23 iunie 2017.

 

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale 

 

SECŢIUNEA 1
Regimul general al autonomiei locale 

 

   Art. 1.(1) Prezenta lege reglementează regimul general al autonomiei locale, precum şi organizarea şi funcţionarea administraţiei publice locale. 

   (2) În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: 

   a) activităţi de administraţie social-comunitară - acţiunile prin care se concretizează relaţia autorităţilor administraţiei publice locale cu asociaţiile de proprietari de pe raza unităţii administrativ-teritoriale; 

   b) aglomerări urbane - asociaţiile de dezvoltare intercomunitară constituite pe bază de parteneriat între municipii, altele decât cele prevăzute la lit. j), şi oraşe, împreună cu localităţile urbane şi rurale aflate în zona de influenţă; 

   c) asociaţii de dezvoltare intercomunitară - structurile de cooperare cu personalitate juridică, de drept privat, înfiinţate, în condiţiile legii, de unităţile administrativ-teritoriale pentru realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori furnizarea în comun a unor servicii publice; 

   d) autorităţi deliberative - consiliul local, consiliul judeţean, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, consiliile locale ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor; 

   e) autorităţi executive - primarii comunelor, oraşelor, municipiilor, ai subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, primarul general al municipiului Bucureşti şi preşedintele consiliului judeţean; 

   f) consilii locale - consilii comunale, orăşeneşti, municipale şi consiliile subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor; 

   g) organisme prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local sau judeţean - denumirea generică ce include: 

   1. instituţii publice şi servicii publice înfiinţate şi organizate prin hotărâri ale autorităţilor deliberative, denumite în continuare instituţii şi servicii publice de interes local sau judeţean; 

   2. societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi regii autonome înfiinţate sau reorganizate prin hotărâri ale autorităţilor deliberative, denumite în continuare societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi regii autonome de interes local sau judeţean; 

   3. asociaţii de dezvoltare intercomunitară; 

   4. furnizori de servicii sociale, de drept public ori privat, care acordă servicii sociale în condiţiile prevăzute de lege; 

   5. asociaţii, fundaţii şi federaţii recunoscute ca fiind de utilitate publică, în condiţiile legii; 

   6. operatori de servicii comunitare de utilităţi publice locale sau judeţene; 

   h) subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiilor - sectoarele municipiului Bucureşti sau alte subdiviziuni ale municipiilor, ale căror delimitare şi organizare se fac prin lege; 

   i) unităţi administrativ-teritoriale - comune, oraşe şi judeţe; în condiţiile legii, unele oraşe pot fi declarate municipii; 

   j) zonă metropolitană - asociaţia de dezvoltare intercomunitară constituită pe bază de parteneriat între capitala României sau municipiile de rangul I ori municipiile reşedinţă de judeţ şi unităţile administrativ-teritoriale aflate în zona imediată. 

   Art. 2.(1) Administraţia publică în unităţile administrativ-teritoriale se organizează şi funcţionează în temeiul principiilor descentralizării, autonomiei locale, deconcentrării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit. 

   (2) Aplicarea principiilor prevăzute la alin. (1) nu poate aduce atingere caracterului de stat naţional, unitar şi indivizibil al României. 

   Art. 3.(1) Prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă a autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în numele şi în interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă, treburile publice, în condiţiile legii. 

   (2) Acest drept se exercită de consiliile locale şi primari, precum şi de consiliile judeţene, autorităţi ale administraţiei publice locale alese prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat. 

   (3) Dispoziţiile alin. (2) nu aduc atingere posibilităţii de a recurge la consultarea locuitorilor prin referendum sau prin orice altă formă de participare directă a cetăţenilor la treburile publice, în condiţiile legii. 

   (4) Prin colectivitate locală se înţelege totalitatea locuitorilor din unitatea administrativ-teritorială. 

   Art. 4.(1) Autonomia locală este numai administrativă şi financiară, fiind exercitată pe baza şi în limitele prevăzute de lege. 

   (2) Autonomia locală priveşte organizarea, funcţionarea, competenţele şi atribuţiile, precum şi gestionarea resurselor care, potrivit legii, aparţin comunei, oraşului, municipiului sau judeţului, după caz. 

   Art. 5.(1) Autorităţile administraţiei publice locale exercită, în condiţiile legii, competenţe exclusive, competenţe partajate şi competenţe delegate. 

   (2) Autonomia locală conferă autorităţilor administraţiei publice locale dreptul ca, în limitele legii, să aibă iniţiative în toate domeniile, cu excepţia celor care sunt date în mod expres în competenţa altor autorităţi publice. 

   Art. 6.(1) Raporturile dintre autorităţile administraţiei publice locale din comune, oraşe şi municipii şi autorităţile administraţiei publice de la nivel judeţean se bazează pe principiile autonomiei, legalităţii, responsabilităţii, cooperării şi solidarităţii în rezolvarea problemelor întregului judeţ. 

   (2) În relaţiile dintre autorităţile administraţiei publice locale şi consiliul judeţean, pe de o parte, precum şi între consiliul local şi primar, pe de altă parte, nu există raporturi de subordonare. 

   Art. 7. -  Descentralizarea competenţelor către autorităţile administraţiei publice locale se face cu respectarea principiilor şi regulilor prevăzute de Legea-cadru a descentralizării.*) 

     

   *) Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 453 din 25 mai 2006. 

 

   Art. 8.(1) Autorităţile administraţiei publice centrale vor consulta, înainte de adoptarea oricărei decizii, structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale, în toate problemele care le privesc în mod direct, potrivit legii. 

   (2) Structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale sunt: 

   a) Asociaţia Comunelor din România; 

   b) Asociaţia Oraşelor din România; 

   c) Asociaţia Municipiilor din România; 

   d) Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România; 

   e) alte forme asociative de interes general, constituite potrivit legii. 

   Art. 9.(1) În cadrul politicii economice naţionale, comunele, oraşele, municipiile şi judeţele au dreptul la resurse financiare proprii, pe care autorităţile administraţiei publice locale le stabilesc, le administrează şi le utilizează pentru îndeplinirea competenţelor şi atribuţiilor ce le revin, în condiţiile legii. 

   (2) Resursele financiare de care dispun autorităţile administraţiei publice locale trebuie să fie corelate cu competenţele şi cu atribuţiile prevăzute de lege. 

   Art. 10. -  Autorităţile administraţiei publice locale administrează sau, după caz, dispun de resursele financiare, precum şi de bunurile proprietate publică sau privată ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, în conformitate cu principiul autonomiei locale. 

   Art. 11.(1) Două sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale au dreptul ca, în limitele competenţelor autorităţilor lor deliberative şi executive, să coopereze şi să se asocieze, în condiţiile legii, formând asociaţii de dezvoltare intercomunitară, cu personalitate juridică, de drept privat şi de utilitate publică. Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară sunt de utilitate publică, prin efectul prezentei legi, prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005

   (2) Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară se constituie în condiţiile legii, în scopul realizării în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori al furnizării în comun a unor servicii publice. Zonele metropolitane şi aglomerările urbane constituite cu acordul expres al consiliilor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale componente au ca scop dezvoltarea infrastructurilor şi a obiectivelor de dezvoltare de interes comun. Autorităţile deliberative şi executive de la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale componente îşi păstrează autonomia locală, în condiţiile legii. 

   (3) Unităţile administrativ-teritoriale au dreptul ca, în limitele competenţelor autorităţilor lor deliberative şi executive, să coopereze şi să se asocieze şi cu unităţi administrativ-teritoriale din străinătate, în condiţiile legii, prin hotărâri ale consiliilor locale sau consiliilor judeţene, după caz. 

   (4) Pentru protecţia şi promovarea intereselor lor comune, unităţile administrativ-teritoriale au dreptul de a adera la asociaţii naţionale şi internaţionale, în condiţiile legii. 

   Art. 12.(1) Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară se finanţează prin contribuţii din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale membre, precum şi din alte surse, în condiţiile legii. 

   (2) Guvernul sprijină asocierea unităţilor administrativ-teritoriale prin programe naţionale de dezvoltare. Aceste programe sunt finanţate anual prin bugetul de stat şi sunt prevăzute distinct în cadrul bugetului Ministerului Administraţiei şi Internelor, în condiţiile legii privind finanţele publice locale. 

   (3) Consiliile judeţene pot iniţia şi derula programe judeţene de dezvoltare, finanţate din bugetul local al judeţului şi prevăzute distinct în cadrul acestuia. 

   Art. 13.(1) Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară sunt conduse de un consiliu de administraţie compus din reprezentanţi ai unităţilor administrativ-teritoriale componente, desemnaţi de consiliul local sau de consiliul judeţean, la propunerea primarului, respectiv a preşedintelui consiliului judeţean, precum şi la propunerea consilierilor locali sau judeţeni, după caz. 

   (2) Consiliul de administraţie este condus de un preşedinte ales cu votul majorităţii membrilor săi. 

   (3) Pentru realizarea obiectivelor proprii, consiliul de administraţie poate înfiinţa un aparat tehnic, finanţat din resursele asociaţiei de dezvoltare intercomunitară. 

   (4) Organizarea şi modul de funcţionare a consiliului de administraţie şi a aparatului tehnic sunt stabilite prin actul de înfiinţare şi statutul asociaţiei de dezvoltare intercomunitară, aprobate prin hotărârile consiliilor locale, respectiv judeţene asociate. 

   Art. 14. -  Unităţile administrativ-teritoriale pot încheia între ele acorduri şi pot participa, inclusiv prin alocare de fonduri, la iniţierea şi la realizarea unor programe de dezvoltare zonală sau regională, în baza hotărârilor adoptate de consiliile locale ori judeţene, după caz, în condiţiile legii. 

   Art. 15.(1) Unităţile administrativ-teritoriale limitrofe zonelor de frontieră pot încheia între ele înţelegeri de cooperare transfrontalieră cu structuri similare din statele vecine, în condiţiile legii. 

   (2) Unităţile administrativ-teritoriale, prin primari, respectiv preşedinţii consiliilor judeţene, transmit Ministerului Afacerilor Externe, spre avizare conformă, proiectele de înţelegeri de cooperare pe care acestea intenţionează să le încheie cu unităţile administrativ-teritoriale din alte ţări, înainte de supunerea lor spre adoptare de către consiliile locale sau judeţene, după caz. 

   (3) Prin înţelegerile de cooperare transfrontalieră pot fi create şi pe teritoriul României organisme care să aibă, potrivit dreptului intern, personalitate juridică. Aceste organisme nu au, în sensul prezentei legi, competenţe administrativ-teritoriale. 

   (4) Unităţile administrativ-teritoriale care au încheiat înţelegeri de cooperare transfrontalieră au dreptul să participe în alte state la organismele create prin respectivele înţelegeri, în limita competenţelor ce le revin, potrivit legii. 

   (5) Autorităţile administraţiei publice locale din România pot încheia acorduri de înfrăţire/cooperare cu autorităţile administraţiei publice locale din Republica Moldova pentru realizarea şi finanţarea unor obiective de investiţii ale unităţilor administrativ-teritoriale din Republica Moldova, programe comune culturale, sportive, de tineret şi educaţionale, stagii de pregătire profesională şi a altor acţiuni care contribuie la dezvoltarea relaţiilor de prietenie. 

   Art. 16.(1) Iniţiativa unităţilor administrativ-teritoriale de a coopera şi de a se asocia cu unităţi administrativ-teritoriale din străinătate, precum şi de a adera la o asociaţie internaţională a unităţilor administrativ-teritoriale va fi comunicată Ministerului Afacerilor Externe şi Ministerului Administraţiei şi Internelor. 

   (2) Proiectele de înţelegeri de cooperare pe care unităţile administrativ-teritoriale intenţionează să le încheie cu unităţi administrativ-teritoriale din alte ţări vor fi transmise spre avizare Ministerului Afacerilor Externe, prin primari, respectiv preşedinţii consiliilor judeţene, înainte de supunerea lor spre adoptare de către consiliile locale sau consiliile judeţene, după caz. 

   (3) Avizele prevăzute la alin. (2) trebuie emise în termen de 30 de zile de la primirea solicitării. În caz contrar se va considera că nu sunt obiecţii şi proiectul respectiv poate fi supus spre aprobare consiliului local sau judeţean interesat. 

   (4) Responsabilitatea privind înţelegerile de cooperare încheiate de unităţile administrativ-teritoriale revine în exclusivitate acestora. 

   Art. 17. -  Consiliile locale şi consiliile judeţene pot hotărî asupra participării cu capital ori cu bunuri, în numele şi în interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă, la înfiinţarea, funcţionarea şi dezvoltarea unor organisme prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local ori judeţean, în condiţiile legii. 

   Art. 18. -  Controlul administrativ şi controlul financiar al activităţii autorităţilor administraţiei publice locale se exercită în limitele şi în condiţiile prevăzute de lege. 

   Art. 19. -  În unităţile administrativ-teritoriale în care cetăţenii aparţinând minorităţilor naţionale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor, autorităţile administraţiei publice locale, instituţiile publice aflate în subordinea acestora, precum şi serviciile publice deconcentrate asigură folosirea, în raporturile cu aceştia, şi a limbii materne, în conformitate cu prevederile Constituţiei, ale prezentei legi şi ale tratatelor internaţionale la care România este parte. 

   Art. 20.(1) Comunele, oraşele, municipiile şi judeţele sunt unităţi administrativ-teritoriale în care se exercită autonomia locală şi în care se organizează şi funcţionează autorităţi ale administraţiei publice locale. 

   (2) Comunele pot fi formate din unul sau mai multe sate. 

   (3) Unele oraşe pot fi declarate municipii, în condiţiile legii. 

   (4) În municipii se pot crea subdiviziuni administrativ-teritoriale, ale căror delimitare şi organizare se fac potrivit legii. 

   (5) Autorităţile administraţiei publice locale se pot constitui şi în subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor. Aceste autorităţi exercită atribuţiile prevăzute la art. 81 şi, respectiv, la art. 83, care se aplică în mod corespunzător. 

   Art. 21.(1) Unităţile administrativ-teritoriale sunt persoane juridice de drept public, cu capacitate juridică deplină şi patrimoniu propriu. Acestea sunt subiecte juridice de drept fiscal, titulare ale codului de înregistrare fiscală şi ale conturilor deschise la unităţile teritoriale de trezorerie, precum şi la unităţile bancare. Unităţile administrativ-teritoriale sunt titulare ale drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din contractele privind administrarea bunurilor care aparţin domeniului public şi privat în care acestea sunt parte, precum şi din raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, în condiţiile legii. 

   (2) În justiţie, unităţile administrativ-teritoriale sunt reprezentate, după caz, de primar sau de preşedintele consiliului judeţean. 

   (21) Pentru apărarea intereselor unităţilor administrativ-teritoriale, primarul, respectiv preşedintele consiliului judeţean, stă în judecată ca reprezentant legal şi nu în nume personal. 

   (3) Primarul, respectiv preşedintele consiliului judeţean, poate împuternici o persoană cu studii superioare juridice de lungă durată din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv al consiliului judeţean, sau un avocat care să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale, precum şi ale autorităţilor administraţiei publice locale respective, în justiţie. 

   (4) Unitatea administrativ-teritorială are dreptul să beneficieze de acoperirea cheltuielilor de judecată stabilite în baza hotărârii instanţei de judecată, inclusiv în situaţia în care reprezentarea în justiţie este asigurată de un consilier juridic din aparatul de specialitate al primarului, respectiv al consiliului judeţean. 

   (5) Despăgubirile primite de unităţile administrativ-teritoriale în urma hotărârilor pronunţate de instanţele de judecată se constituie în venituri la bugetele locale. Despăgubirile pe care trebuie să le plătească unitatea administrativ-teritorială în urma hotărârilor pronunţate de instanţa de judecată şi rămase definitive sunt asigurate de la bugetul local. 

   Art. 22. -  Delimitarea teritorială a comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor se stabileşte prin lege. Orice modificare a limitelor teritoriale ale acestora se poate efectua numai prin lege şi numai după consultarea prealabilă a cetăţenilor din unităţile administrativ-teritoriale respective prin referendum, care se organizează potrivit legii. 

 

SECŢIUNEA a 2-a
Autorităţile administraţiei publice locale 

 

   Art. 23.(1) Autorităţile administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală în comune, oraşe şi municipii sunt consiliile locale, comunale, orăşeneşti şi municipale, ca autorităţi deliberative, şi primarii, ca autorităţi executive. Consiliile locale şi primarii se aleg în condiţiile prevăzute de legea pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. 

   (2) Consiliile locale şi primarii funcţionează ca autorităţi ale administraţiei publice locale şi rezolvă treburile publice din comune, oraşe şi municipii, în condiţiile legii. 

   Art. 24. -  În fiecare judeţ se constituie un consiliu judeţean, ca autoritate a administraţiei publice locale, pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale, orăşeneşti şi municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean. Consiliul judeţean este ales în condiţiile legii pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. 

   Art. 25. -  Aleşii locali sunt primarul, consilierii locali, preşedintele consiliului judeţean şi consilierii judeţeni. În asigurarea liberului exerciţiu al mandatului lor, aceştia îndeplinesc o funcţie de autoritate publică, beneficiind de dispoziţiile legii penale cu privire la persoanele care îndeplinesc o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat. 

   Art. 26.(1) Mandatul primarului, consilierului local, respectiv al preşedintelui consiliului judeţean şi al consilierului judeţean este de 4 ani. Mandatul se exercită în condiţiile legii. 

   (2) Consiliul local sau consiliul judeţean, primarul, precum şi preşedintele consiliului judeţean ales în cursul unui mandat, ca urmare a dizolvării consiliului local sau judeţean, respectiv a vacanţei postului de primar sau de preşedinte al consiliului judeţean, încheie mandatul precedentei autorităţi a administraţiei publice locale. 

   (3) Consiliul local sau consiliul judeţean, precum şi primarul sau preşedintele consiliului judeţean, aleşi în urma organizării unor noi unităţi administrativ-teritoriale sau în urma dizolvării unor consilii, respectiv vacantării unor posturi de primari sau de preşedinţi ai consiliilor judeţene, îşi exercită mandatul numai până la organizarea următoarelor alegeri locale generale. 

   Art. 27. -  În scopul asigurării autonomiei locale, autorităţile administraţiei publice locale au dreptul să instituie şi să perceapă impozite şi taxe locale, să elaboreze şi să aprobe bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, în condiţiile legii. 

 

CAPITOLUL II
Consiliile locale 

 

SECŢIUNEA 1
Constituirea consiliului local 

 

   Art. 28. -  Consiliile locale sunt compuse din consilieri locali aleşi prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, în condiţiile stabilite de legea pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. 

   Art. 29.(1) Numărul membrilor fiecărui consiliu local se stabileşte prin ordin al prefectului, în funcţie de numărul locuitorilor comunei, oraşului sau municipiului, conform populaţiei după domiciliu raportate de Institutul Naţional de Statistică la data de 1 ianuarie a anului în curs, după cum urmează: 

 

     
 

Numărul locuitorilor comunei sau ai oraşului

Numărul consilierilor

 

până la 1.500

9

 

între 1.501 şi 3.000

11

 

între 3.001 şi 5.000

13

 

între 5.001 şi 10.000

15

 

între 10.001 şi 20.000

17

 

între 20.001 şi 50.000

19

 

între 50.001 şi 100.000

21

 

între 100.001 şi 200.000

23

 

între 200.001 şi 400.000

27

 

peste 400.000

31

 

 

 

   (2) Consiliul General al Municipiului Bucureşti este compus din 55 de consilieri locali. 

   (3) Numărul membrilor consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti se stabileşte în funcţie de numărul locuitorilor sectoarelor respective, potrivit alin. (1). 

   Art. 30.(1) Constituirea consiliilor locale se face în termen de 20 de zile de la data desfăşurării alegerilor, după îndeplinirea prevederilor art. 38 alin. (1) şi (11) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările şi completările ulterioare. Convocarea consilierilor declaraţi aleşi pentru şedinţa de constituire se face de către prefect. La şedinţa de constituire pot participa prefectul sau reprezentantul său, precum şi primarul, chiar dacă procedura de validare a mandatului acestuia nu a fost finalizată. 

   (2) Şedinţa este legal constituită dacă participă cel puţin două treimi din numărul consilierilor aleşi. În cazul în care nu se poate asigura această majoritate, şedinţa se va organiza, în aceleaşi condiţii, peste 3 zile, la convocarea prefectului. Dacă nici la a doua convocare reuniunea nu este legal constituită, se va proceda la o nouă convocare de către prefect, peste alte 3 zile, în aceleaşi condiţii. 

   (3) În situaţia în care consiliul local nu se poate reuni nici la această ultimă convocare, din cauza absenţei, fără motive temeinice, a consilierilor, prefectul va declara vacante, prin ordin, locurile consilierilor aleşi care au lipsit nemotivat de la cele 3 convocări anterioare, dacă aceştia nu pot fi înlocuiţi de supleanţii înscrişi pe listele de candidaţi respective, organizându-se alegeri pentru completare, în termen de 30 de zile, în condiţiile Legii privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. 

   (4) Ordinul prefectului prin care se declară vacante locurile consilierilor care au lipsit nemotivat poate fi atacat de cei în cauză la instanţa de contencios administrativ, în termen de 5 zile de la comunicare. Hotărârea instanţei este definitivă. 

   (5) Absenţa consilierilor de la şedinţa de constituire este considerată motivată dacă se face dovada că aceasta a intervenit din cauza unei boli care a necesitat spitalizarea sau a făcut imposibilă prezenţa acestora, a unei deplasări în străinătate în interes de serviciu sau a unor evenimente de forţă majoră. 

   Art. 31.(1) Lucrările şedinţei de constituire sunt conduse de cel mai în vârstă consilier, asistat de 2 consilieri dintre cei mai tineri. 

   (2) Pentru validarea mandatelor, consiliile locale aleg prin vot deschis, dintre membrii lor, pe întreaga durată a mandatului, o comisie de validare alcătuită din 3-5 consilieri. 

   (3) Comisia de validare examinează legalitatea alegerii fiecărui consilier şi propune consiliului local validarea sau invalidarea mandatelor. 

   (4) Comisia de validare va propune invalidarea alegerii unui consilier numai în cazul în care se constată încălcarea condiţiilor de eligibilitate sau dacă alegerea consilierului s-a făcut prin fraudă electorală, constatată în condiţiile Legii privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. 

   (5) Validarea sau invalidarea mandatelor se face, în ordine alfabetică, cu votul deschis al majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţă. Persoana al cărei mandat este supus validării sau invalidării nu participă la vot. 

   Art. 311.(1) Hotărârea de validare sau invalidare a mandatelor poate fi atacată de cei interesaţi la instanţa de contencios administrativ în termen de 5 zile de la adoptare sau, în cazul celor absenţi de la şedinţă, de la comunicare. 

   (2) Instanţa de contencios administrativ se pronunţă în cel mult 30 de zile. În acest caz, procedura prealabilă nu se mai efectuează, iar hotărârea primei instanţe este definitivă. 

   Art. 32.(1) Consilierii locali ale căror mandate au fost validate depun în faţa consiliului local următorul jurământ în limba română: "Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei (oraşului, municipiului, judeţului)... Aşa să-mi ajute Dumnezeu!" 

   (2) Consilierii locali care refuză să depună jurământul sunt consideraţi demisionaţi de drept. 

   (3) Jurământul poate fi depus şi fără formulă religioasă. 

   Art. 33. -  În cazul în care consilierul local declarat ales renunţă la mandat înainte de validare sau refuză să depună jurământul, se supune validării mandatul primului supleant înscris pe lista partidului politic, a alianţei politice sau a alianţei electorale respective, dacă până la validarea mandatului partidele şi alianţele politice confirmă în scris apartenenţa la partid. În cazul în care locurile rămase vacante nu pot fi completate cu supleanţi, conform legii, iar numărul de consilieri locali se reduce sub jumătate plus unu, se vor organiza alegeri parţiale pentru completare, în termen de 90 de zile. 

   Art. 34.(1) După validare, în şedinţa de constituire a consiliului local, consilierii locali depun jurământul prevăzut la art. 32

   (2) Consiliul local se declară legal constituit, dacă majoritatea consilierilor locali validaţi au depus jurământul. Constituirea consiliului local se constată prin hotărâre, adoptată cu votul majorităţii consilierilor locali validaţi. 

   Art. 35.(1) După declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii săi, prin hotărâre adoptată cu votul deschis al majorităţii consilierilor locali în funcţie, un preşedinte de şedinţă, pe o perioadă de cel mult 3 luni, care va conduce şedinţele consiliului şi va semna hotărârile adoptate de acesta. 

   (2) Consilierul local ales în condiţiile alin. (1) poate fi schimbat din funcţie, la iniţiativa a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor locali, prin votul majorităţii consilierilor locali în funcţie. 

 

SECŢIUNEA a 2-a
Atribuţiile consiliului local 

 

   Art. 36.(1) Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale. 

   (2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii: 

   a) atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale societăţilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi regiilor autonome de interes local; 

   b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului sau municipiului; 

   c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau municipiului; 

   d) atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni; 

   e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern. 

   (3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local: 

   a) aprobă statutul comunei, oraşului sau municipiului, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local; 

   b) aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, precum şi reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local; 

   c) exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau regii autonome, în condiţiile legii. 

   (4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local: 

   a) aprobă, la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar; 

   b) aprobă, la propunerea primarului, contractarea şi/sau garantarea împrumuturilor, precum şi contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare, în numele unităţii administrativ-teritoriale, în condiţiile legii; 

   c) stabileşte şi aprobă impozitele şi taxele locale, în condiţiile legii; 

   d) aprobă, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes local, în condiţiile legii; 

   e) aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale; 

   f) asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare implementării şi conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor. 

   (5) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. c), consiliul local: 

   a) hotărăşte darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, precum şi a serviciilor publice de interes local, în condiţiile legii; 

   b) hotărăşte vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, în condiţiile legii; 

   c) avizează sau aprobă, în condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism ale localităţilor; 

   d) atribuie sau schimbă, în condiţiile legii, denumiri de străzi, de pieţe şi de obiective de interes public local. 

   (6) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local: 

   a) asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind: 

   1. educaţia; 

   2. serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială; 

   3. sănătatea; 

   4. cultura; 

   5. tineretul; 

   6. sportul; 

   7. ordinea publică; 

   8. situaţiile de urgenţă; 

   9. protecţia şi refacerea mediului; 

   10. conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale; 

   11. dezvoltarea urbană; 

   12. evidenţa persoanelor; 

   13. podurile şi drumurile publice; 

   14. serviciile comunitare de utilitate publică: alimentare cu apă, gaz natural, canalizare, salubrizare, energie termică, iluminat public şi transport public local, după caz; 

   15. serviciile de urgenţă de tip salvamont, salvamar şi de prim ajutor; 

   16. activităţile de administraţie social-comunitară; 

   17. locuinţele sociale şi celelalte unităţi locative aflate în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale sau în administrarea sa; 

   18. punerea în valoare, în interesul comunităţii locale, a resurselor naturale de pe raza unităţii administrativ-teritoriale; 

   19. alte servicii publice stabilite prin lege; 

   b) hotărăşte acordarea unor sporuri şi altor facilităţi, potrivit legii, personalului sanitar şi didactic; 

   c) sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase; 

   d) poate solicita informări şi rapoarte de la primar, viceprimar şi de la şefii organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local; 

   e) aprobă construirea locuinţelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuinţelor sociale şi a utilităţilor locative aflate în proprietatea sau în administrarea sa; 

   f) poate solicita informări şi rapoarte specifice de la primar şi de la şefii organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local. 

   (7) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. e), consiliul local: 

   a) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local; 

   b) hotărăşte, în condiţiile legii, înfrăţirea comunei, oraşului sau municipiului cu unităţi administrativ-teritoriale din alte ţări; 

   c) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale din ţară sau din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune. 

   (8) Consiliul local poate conferi persoanelor fizice române sau străine cu merite deosebite titlul de cetăţean de onoare al comunei, oraşului sau municipiului, în baza unui regulament propriu. Prin acest regulament se stabilesc şi condiţiile retragerii titlului conferit. 

   (9) Consiliul local îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege. 

   Art. 37. -  Persoanele împuternicite să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale în societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, regii autonome de interes local, asociaţii de dezvoltare intercomunitară şi alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnate prin hotărâre a consiliului local, în condiţiile legii, respectându-se configuraţia politică de la ultimele alegeri locale. 

 

SECŢIUNEA a 3-a
Funcţionarea consiliului local 

 

   Art. 38.(1) Consiliul local se alege pentru un mandat de 4 ani, care poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război sau catastrofă. 

   (2) Consiliul local îşi exercită mandatul de la data constituirii până la data declarării ca legal constituit a consiliului nou-ales. 

   Art. 39.(1) Consiliul local se întruneşte în şedinţe ordinare, lunar, la convocarea primarului. 

   (2) Consiliul local se poate întruni şi în şedinţe extraordinare, la cererea primarului sau a cel puţin unei treimi din numărul membrilor consiliului. 

   (3) Convocarea consiliului local se face în scris, prin intermediul secretarului unităţii administrativ-teritoriale, cu cel puţin 5 zile înainte şedinţelor ordinare sau cu cel puţin 3 zile înainte de şedinţele extraordinare. Odată cu notificarea convocării, sunt puse la dispoziţie consilierilor locali materialele înscrise pe ordinea de zi. 

   (4) În caz de forţă majoră şi de maximă urgenţă pentru rezolvarea intereselor locuitorilor comunei, oraşului sau municipiului sau în alte situaţii stabilite de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local, convocarea consiliului local se poate face de îndată. 

   (5) În invitaţia la şedinţă se vor preciza data, ora, locul desfăşurării şi ordinea de zi a acesteia. 

   (6) Ordinea de zi a şedinţei consiliului local se aduce la cunoştinţă locuitorilor comunei sau ai oraşului prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate. 

   (7) În comunele sau oraşele în care cetăţenii aparţinând unei minorităţi naţionale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor ordinea de zi se aduce la cunoştinţă publică şi în limba maternă a cetăţenilor aparţinând minorităţii respective. 

   (8) În toate cazurile convocarea se consemnează în procesul-verbal al şedinţei. 

   Art. 40.(1) Şedinţele consiliului local se desfăşoară legal în prezenţa majorităţii consilierilor locali în funcţie. 

   (2) Prezenţa consilierilor locali la şedinţă este obligatorie. Cazurile în care absenţa este motivată se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local. Consilierul local care absentează nemotivat de două ori consecutiv este sancţionat, în condiţiile regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local. 

   Art. 41. -  Şedinţele consiliului local sunt conduse de un preşedinte de şedinţă, ales în condiţiile prevăzute la art. 35

   Art. 42.(1) Şedinţele consiliului local sunt publice. 

   (2) Lucrările şedinţelor se desfăşoară în limba română. În consiliile locale în care consilierii locali aparţinând unei minorităţi naţionale reprezintă cel puţin o cincime din numărul total, la şedinţele de consiliu se poate folosi şi limba maternă. În aceste cazuri se va asigura, prin grija primarului, traducerea în limba română. În toate cazurile, documentele şedinţelor de consiliu se întocmesc în limba română. 

   (3) Dezbaterile din şedinţele consiliului local, precum şi modul în care şi-a exercitat votul fiecare consilier local se consemnează într-un proces-verbal, semnat de preşedintele de şedinţă şi de secretarul unităţii administrativ-teritoriale. 

   (4) Preşedintele de şedinţă, împreună cu secretarul unităţii administrativ-teritoriale îşi asumă, prin semnătură, responsabilitatea veridicităţii celor consemnate. 

   (5) La începutul fiecărei şedinţe, secretarul supune spre aprobare procesul-verbal al şedinţei anterioare. Consilierii locali au dreptul ca, în cadrul şedinţei, să conteste conţinutul procesului-verbal şi să ceară menţionarea exactă a opiniilor exprimate în şedinţa anterioară. 

   (6) Procesul-verbal şi documentele care au fost dezbătute în şedinţă se depun într-un dosar special al şedinţei respective, care va fi numerotat, semnat şi sigilat de preşedintele de şedinţă şi de secretar, după aprobarea procesului-verbal. 

   (7) În termen de 3 zile de la terminarea şedinţei, secretarul unităţii administrativ-teritoriale afişează la sediul primăriei şi, după caz, pe pagina de internet a unităţii administrativ-teritoriale o copie a procesului-verbal al şedinţei. 

   Art. 43.(1) Ordinea de zi a şedinţelor se aprobă de consiliul local, la propunerea celui care, în condiţiile art. 39, a cerut întrunirea consiliului. Suplimentarea ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente, care nu pot fi amânate până la şedinţa următoare, şi numai cu votul majorităţii consilierilor locali prezenţi. Scoaterea unui proiect de hotărâre de pe proiectul ordinii de zi se face numai cu acordul iniţiatorului sau dacă acesta nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 44

   (2) În cazul neaprobării ordinii de zi, în condiţiile prevăzute la alin. (1), nu se acordă indemnizaţia cuvenită consilierilor locali pentru şedinţa respectivă. 

   Art. 44.(1) Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local nu pot fi dezbătute dacă nu sunt însoţite de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, care este elaborat în termen de 30 de zile de la înregistrarea proiectului, precum şi de raportul comisiei de specialitate a consiliului, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 39 alin. (2) şi (4)

   (2) Dacă rapoartele prevăzute la alin. (1) nu sunt întocmite în termen de 30 de zile de la înregistrarea proiectului, acestea se consideră implicit favorabile. 

   Art. 45.(1) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin consiliul local adoptă hotărâri, cu votul majorităţii membrilor prezenţi, în afară de cazurile în care legea sau regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului cere o altă majoritate. 

   (2) Se adoptă cu votul majorităţii consilierilor locali în funcţie următoarele hotărâri ale consiliului local: 

   a) hotărârile privind bugetul local; 

   b) hotărârile privind contractarea de împrumuturi, în condiţiile legii; 

   c) hotărârile prin care se stabilesc impozite şi taxe locale; 

   d) hotărârile privind participarea la programe de dezvoltare judeţeană, regională, zonală sau de cooperare transfrontalieră; 

   e) hotărârile privind organizarea şi dezvoltarea urbanistică a localităţilor şi amenajarea teritoriului; 

   f) hotărârile privind asocierea sau cooperarea cu alte autorităţi publice, cu persoane juridice române sau străine. 

   (3) Hotărârile privind patrimoniul se adoptă cu votul a două treimi din numărul total al consilierilor locali în funcţie. 

   (4) Dacă bugetul local nu poate fi adoptat după două şedinţe consecutive, care vor avea loc la un interval de cel mult 7 zile, activitatea se va desfăşura pe baza bugetului anului precedent până la adoptarea noului buget, dar nu mai târziu de 45 de zile de la data publicării legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

   (5) Consiliul local stabileşte ca unele hotărâri să fie luate prin vot secret. Hotărârile cu caracter individual cu privire la persoane vor fi luate întotdeauna prin vot secret, cu excepţiile prevăzute de lege. Procedurile de votare vor fi stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local. 

   (6) Proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri locali, de primar, viceprimar sau de cetăţeni. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului unităţii administrativ-teritoriale şi al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 

   Art. 46.(1) Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 57 alin. (41) şi art. 101 alin. (31)

   (2) Hotărârile adoptate de consiliul local cu încălcarea dispoziţiilor alin. (1) sunt nule de drept. Nulitatea se constată de către instanţa de contencios administrativ. Acţiunea poate fi introdusă de orice persoană interesată. 

   Art. 47. -   (1) Hotărârile consiliului local se semnează de preşedintele de şedinţă, ales în condiţiile prevăzute la art. 35, şi se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretar. 

   (2) În cazul în care preşedintele de şedinţă refuză să semneze, hotărârea consiliului local se semnează de 3-5 consilieri locali. 

   (3) În cazul în care preşedintele de şedinţă lipseşte, la propunerea consilierilor locali, din rândul acestora este ales un alt preşedinte de şedinţă, prin hotărâre adoptată cu votul majorităţii consilierilor locali prezenţi, care va conduce şedinţa respectivă. Acesta exercită atribuţiile prevăzute de lege pentru preşedintele de şedinţă. 

   Art. 48.(1) Secretarul unităţii administrativ-teritoriale nu va contrasemna hotărârea în cazul în care consideră că aceasta este ilegală. În acest caz, va depune în scris şi va expune consiliului local opinia sa motivată, care va fi consemnată în procesul-verbal al şedinţei. 

   (2) Secretarul unităţii administrativ-teritoriale va comunica hotărârile consiliului local primarului şi prefectului de îndată, dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la data adoptării. 

   (3) Comunicarea, însoţită de eventualele obiecţii cu privire la legalitate, se face în scris de către secretar şi va fi înregistrată într-un registru special destinat acestui scop. 

   Art. 49.(1) Hotărârile cu caracter normativ devin obligatorii şi produc efecte de la data aducerii lor la cunoştinţă publică, iar cele individuale, de la data comunicării. 

   (2) Aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor cu caracter normativ se face în termen de 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect. 

   Art. 50. -  În unităţile administrativ-teritoriale în care cetăţenii aparţinând unei minorităţi naţionale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor hotărârile cu caracter normativ se aduc la cunoştinţă publică şi în limba maternă a cetăţenilor aparţinând minorităţii respective, iar cele cu caracter individual se comunică, la cerere, şi în limba maternă. 

   Art. 51.(1) În exercitarea mandatului, consilierii locali sunt în serviciul colectivităţii locale. 

   (2) Primarul este obligat ca, prin intermediul secretarului şi al aparatului de specialitate, să pună la dispoziţie consilierilor locali, la cererea acestora, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare, informaţiile necesare în vederea îndeplinirii mandatului. 

   (3) Consilierii locali sunt obligaţi ca, în îndeplinirea mandatului, să organizeze periodic întâlniri cu cetăţenii şi să acorde audienţe. 

   (4) Fiecare consilier local, precum şi viceprimarul sunt obligaţi să prezinte un raport anual de activitate, care va fi făcut public prin grija secretarului. 

   (5) Pentru participarea la şedinţele consiliului local şi ale comisiilor de specialitate, consilierul local primeşte o indemnizaţie stabilită în condiţiile legii. 

   (6) Consilierii locali au dreptul la decontarea cheltuielilor pe care le efectuează în îndeplinirea mandatului lor, în condiţiile legii. 

   (7) Consiliul local poate hotărî diminuarea cuantumului indemnizaţiei prevăzute la alin. (5) şi a cotei în care se face decontarea conform prevederilor alin. (6), în concordanţă cu posibilităţile de finanţare. 

   Art. 52. -  La lucrările consiliului local pot asista şi lua cuvântul, fără drept de vot, prefectul, preşedintele consiliului judeţean sau reprezentanţii acestora, deputaţii şi senatorii, miniştrii şi ceilalţi membri ai Guvernului, secretarii şi subsecretarii de stat, şefii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale din unităţile administrativ-teritoriale, în problemele ce privesc domeniile de responsabilitate a acestor servicii, precum şi persoanele interesate, invitate de primar. 

   Art. 53.(1) Locuitorii satelor care nu au consilieri locali aleşi în consiliile locale sunt reprezentaţi la şedinţele de consiliu de un delegat sătesc. 

   (2) Delegatul sătesc este ales pe perioada mandatului consiliului local de o adunare sătească, convocată cu cel puţin 15 zile înainte de primar. Alegerea delegatului sătesc se desfăşoară în prezenţa primarului sau a viceprimarului şi a minimum 2 consilieri desemnaţi prin hotărârea consiliului local. Alegerea delegatului sătesc se face cu majoritatea voturilor celor prezenţi la această adunare. La adunarea sătească pot participa toţi cetăţenii cu drept de vot şi domiciliul în satul respectiv. 

   (3) La discutarea problemelor privind satele respective delegaţii săteşti vor fi invitaţi în mod obligatoriu. Votul acestora are caracter consultativ. 

   (4) Delegatului sătesc îi sunt aplicabile, în mod corespunzător, prevederile art. 51 alin. (5) şi (6)

   Art. 54.(1) După constituire consiliul local îşi organizează comisii de specialitate, pe principalele domenii de activitate. 

   (2) Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii locali. 

   (3) Comisiile de specialitate îşi aleg câte un preşedinte şi un secretar. 

   (4) Comisiile de specialitate analizează şi avizează proiectele de hotărâre din domeniul lor de activitate. 

   (5) Comisiile de specialitate lucrează în plen şi iau hotărâri cu votul majorităţii membrilor lor. 

   (6) Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de specialitate se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local, respectându-se configuraţia politică rezultată în urma alegerilor locale. 

   (7) Consiliile locale pot organiza, din proprie iniţiativă sau la iniţiativa primarului, după caz, comisii speciale de analiză şi verificare, pe perioadă determinată. Componenţa comisiei speciale de analiză şi verificare, obiectivele şi perioada de desfăşurare a activităţilor acesteia se stabilesc prin hotărâre a consiliului local. Membrii comisiei acţionează în limitele stabilite prin hotărâre. 

 

SECŢIUNEA a 4-a
Dizolvarea consiliului local 

 

   Art. 55.(1) Consiliul local se dizolvă de drept sau prin referendum local. Consiliul local se dizolvă de drept: 

   a) în cazul în care acesta nu se întruneşte timp de două luni consecutiv, deşi a fost convocat conform prevederilor legale; 

   b) în cazul în care nu a adoptat în 3 şedinţe ordinare consecutive nicio hotărâre; 

   c) în situaţia în care numărul consilierilor locali se reduce sub jumătate plus unu şi nu se poate completa prin supleanţi. 

   (2) Primarul, viceprimarul, secretarul unităţii administrativ-teritoriale, prefectul sau orice altă persoană interesată poate să sesizeze instanţa de contencios administrativ cu privire la cazurile prevăzute la alin. (1). Instanţa analizează situaţia de fapt şi se pronunţă cu privire la dizolvarea consiliului local. Hotărârea instanţei este definitivă şi se comunică prefectului. 

   (3) Consiliul local poate fi dizolvat prin referendum local, organizat în condiţiile legii. Referendumul se organizează ca urmare a cererii adresate în acest sens prefectului de cel puţin 25% din numărul cetăţenilor cu drept de vot înscrişi pe listele electorale ale unităţii administrativ-teritoriale. 

   (4) Cheltuielile pentru organizarea referendumului prevăzut la alin. (3) se suportă din bugetul local. 

   (5) Referendumul local este organizat, în condiţiile legii, de către o comisie numită prin ordin al prefectului, compusă dintr-un reprezentant al prefectului, câte un reprezentant al primarului, al consiliului local şi al consiliului judeţean şi un judecător de la judecătoria în a cărei jurisdicţie se află unitatea administrativ-teritorială în cauză. Secretarul comisiei este asigurat de instituţia prefectului. 

   (6) Referendumul este valabil dacă s-au prezentat la urne cel puţin jumătate plus unu din numărul total al locuitorilor cu drept de vot. Activitatea consiliului local încetează înainte de termen dacă s-au pronunţat în acest sens cel puţin jumătate plus unu din numărul total al voturilor valabil exprimate. 

   (7) «abrogat» 

   (8) Până la constituirea noului consiliu local, primarul sau, în absenţa acestuia, secretarul unităţii administrativ-teritoriale va rezolva problemele curente ale comunei, oraşului sau municipiului, potrivit competenţelor şi atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii. 

   (81) În situaţia excepţională în care primarul se află în imposibilitatea exercitării mandatului în conformitate cu prevederile art. 60 sau art. 69-71, consiliul local este dizolvat în condiţiile alin. (1)-(6), iar funcţia de secretar al unităţii administrativ-teritoriale este vacantă, prefectul numeşte prin ordin o persoană prin detaşare în condiţiile art. 89 alin. (1) şi (2) şi, după caz, art. 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care să exercite atribuţiile de secretar al unităţii administrativ-teritoriale pentru a rezolva problemele curente ale comunei, oraşului sau municipiului, până la ocuparea funcţiei publice de conducere de secretar în conformitate cu prevederile legislaţiei privind funcţia publică şi funcţionarii publici. 

   (82) Persoana desemnată potrivit prevederilor alin. (81) trebuie să îndeplinească condiţiile de studii şi vechime în specialitatea studiilor în condiţiile prezentei legi şi ale legislaţiei privind funcţia publică şi funcţionarii publici. 

   (83) În situaţia prevăzută la alin. (81), prefectul trebuie să solicite cu celeritate Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de conducere de secretar al comunei, oraşului sau municipiului, după caz, în condiţiile legii. 

   (84) Numirea în funcţia de secretar al comunei, oraşului sau municipiului, după caz, se face, în situaţia prevăzută la alin. (83), de către prefect, la propunerea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. 

   (9) Consiliile locale pot organiza, din proprie iniţiativă sau din iniţiativa primarului, după caz, comisii mixte formate din consilieri locali, funcţionari publici şi alţi specialişti, pe perioadă determinată. Componenţa comisiilor mixte, obiectivele şi perioada de desfăşurare a activităţii acestora se stabilesc prin hotărâri ale consiliilor locale. Şedinţele comisiilor mixte sunt publice. 

   Art. 551. -   (1) În cazul dizolvării consiliului local în condiţiile art. 55 alin. (1) lit. a) şi b), acesta se reconstituie din membrii supleanţi, convocarea consilierilor supleanţi fiind făcută de către prefect. 

   (2) Şedinţa de reconstituire este legal întrunită dacă la aceasta participă un număr de membri supleanţi mai mare decât jumătate plus unu din numărul total al consilierilor din consiliul local respectiv. 

   (3) Prevederile art. 30 alin. (2) - (5) şi ale art. 31-35 se aplică corespunzător. 

SECŢIUNEA a 5-a
Suspendarea mandatului de consilier local 

 

   Art. 56.(1) Mandatul de consilier local se suspendă de drept numai în cazul în care acesta a fost arestat preventiv. Măsura arestării preventive se comunică de îndată de către instanţa de judecată prefectului care, prin ordin, în termen de maximum 48 de ore de la comunicare, constată suspendarea mandatului. 

   (2) Suspendarea durează până la încetarea situaţiei prevăzute la alin. (1). Ordinul de suspendare se comunică consilierului local, în termen de maximum 48 de ore de la emiterea ordinului. 

   (3) În cazul în care consilierul local al cărui mandat a fost suspendat a fost găsit nevinovat, acesta are dreptul la despăgubiri, în condiţiile legii. 

 

CAPITOLUL III
Primarul şi viceprimarul 

 

   Art. 57.(1) Comunele, oraşele şi municipiile au câte un primar şi un viceprimar, iar municipiile reşedinţă de judeţ au un primar şi 2 viceprimari, aleşi în condiţiile legii. 

   (2) Viceprimarul este subordonat primarului şi înlocuitorul de drept al acestuia, care îi poate delega atribuţiile sale. 

   (3) Viceprimarul este ales cu votul majorităţii consilierilor locali în funcţie, din rândul membrilor acestuia.*) 

   (4) Schimbarea din funcţie a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin hotărâre adoptată cu votul a două treimi din numărul consilierilor în funcţie, la propunerea motivată a primarului sau a unei treimi din numărul consilierilor locali în funcţie. 

   (41) La deliberarea şi adoptarea hotărârilor care privesc alegerea sau schimbarea din funcţie a viceprimarului participă şi votează consilierul local care candidează la funcţia viceprimar, respectiv viceprimarul în funcţie a cărui schimbare se propune. 

   (5) Pe durata mandatului, primarul şi viceprimarul primesc o indemnizaţie lunară, ca unică formă de remunerare a activităţii corespunzătoare funcţiei de primar, respectiv de viceprimar, şi care reprezintă baza de calcul pentru stabilirea drepturilor şi obligaţiilor care se determină în raport cu venitul salarial. Primarul şi viceprimarul nu beneficiază de sporul de vechime în muncă şi nici de alte sporuri prevăzute de lege. 

   (6) Durata mandatului constituie vechime în muncă şi în specialitatea studiilor absolvite. 

   (7) Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul îşi păstrează statutul de consilier local, fără a beneficia de indemnizaţia aferentă acestui statut. 

     

   *) Sintagma "membrilor acestuia" se referă la consilierii locali, membri ai consiliului local. 

 

   Art. 58.(1) Validarea alegerii primarului se face în termen de 20 de zile de la data desfăşurării alegerilor, în camera de consiliu a judecătoriei în a cărei rază teritorială se află comuna sau oraşul, de către un judecător desemnat de preşedintele judecătoriei, după îndeplinirea prevederilor art. 38 alin. (1) şi (11) din Legea nr. 334/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 

   (2) Invalidarea alegerii primarului se poate proununţa în cazurile prevăzute la art. 31 alin. (4)

   Art. 59.(1) Rezultatul validării sau invalidării alegerii primarului se aduce la cunoştinţă prefectului şi se prezintă în şedinţa de constituire a consiliului local sau, după caz, într-o şedinţă extraordinară, de către un judecător desemnat de preşedintele judecătoriei. 

   (2) În caz de invalidare a alegerii primarului, Guvernul, la propunerea prefectului, va stabili data alegerilor. Acestea se organizează în termen de maximum 90 de zile de la data invalidării sau, după caz, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti, în condiţiile legii. 

   Art. 60.(1) Primarul depune în faţa consiliului local jurământul prevăzut la art. 32 alin. (1)

   (2) Primarul care refuză să depună jurământul este considerat demisionat de drept. 

   Art. 61.(1) Primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publică. 

   (2) Primarul asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, a hotărârilor consiliului local; dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ ale miniştrilor, ale celorlalţi conducători ai autorităţilor administraţiei publice centrale, ale prefectului, precum şi a hotărârilor consiliului judeţean, în condiţiile legii. 

   (3) Pentru punerea în aplicare a activităţilor date în competenţa sa prin actele normative prevăzute la alin. (2), primarul beneficiază de un aparat de specialitate, pe care îl conduce. 

   (4) Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente funcţionale, în condiţiile legii. Compartimentele funcţionale ale acestuia sunt încadrate cu funcţionari publici şi personal contractual. 

   (5) Primarul conduce serviciile publice locale. 

   Art. 62.(1) Primarul reprezintă unitatea administrativ-teritorială în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice române ori străine, precum şi în justiţie. 

   (2) Semnul distinctiv al primarului este o eşarfă în culorile drapelului naţional al României. 

   (3) Eşarfa va fi purtată, în mod obligatoriu, la solemnităţi, recepţii, ceremonii publice şi la celebrarea căsătoriilor. 

   (4) Modelul eşarfei se stabileşte prin hotărâre a Guvernului. 

   Art. 63.(1) Primarul îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii: 

   a) atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condiţiile legii; 

   b) atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local; 

   c) atribuţii referitoare la bugetul local; 

   d) atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor; 

   e) alte atribuţii stabilite prin lege. 

   (2) În temeiul alin. (1) lit. a), primarul îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelară şi asigură funcţionarea serviciilor publice locale de profil, atribuţii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor, referendumului şi a recensământului. Primarul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege. 

   (3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), primarul: 

   a) prezintă consiliului local, în primul trimestru, un raport anual privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale; 

   b) prezintă, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte şi informări; 

   c) elaborează proiectele de strategii privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale şi le supune aprobării consiliului local. 

   (4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), primarul: 

   a) exercită funcţia de ordonator principal de credite; 

   b) întocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare consiliului local; 

   c) iniţiază, în condiţiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi şi emiterea de titluri de valoare în numele unităţii administrativ-teritoriale; 

   d) verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât şi a sediului secundar. 

   (5) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), primarul: 

   a) coordonează realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local; 

   b) ia măsuri pentru prevenirea şi, după caz, gestionarea situaţiilor de urgenţă; 

   c) ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea în concret a activităţilor din domeniile prevăzute la art. 36 alin. (6) lit. a) -d)

   d) ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenţei statistice, inspecţiei şi controlului efectuării serviciilor publice de interes local prevăzute la art. 36 alin. (6) lit. a) -d), precum şi a bunurilor din patrimoniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale; 

   e) numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum şi pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes local; 

   f) asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local şi acţionează pentru respectarea prevederilor acestora; 

   g) emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege şi alte acte normative; 

   h) asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor. 

   (6) Pentru exercitarea corespunzătoare a atribuţiilor sale, primarul colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, precum şi cu consiliul judeţean. 

   (7) Numirea conducătorilor instituţiilor şi serviciilor publice de interes local se face pe baza concursului organizat potrivit procedurilor şi criteriilor aprobate de consiliul local, la propunerea primarului, în condiţiile legii. Numirea se face prin dispoziţia primarului, având anexat contractul de management. 

   Art. 64.(1) În exercitarea atribuţiilor de autoritate tutelară şi de ofiţer de stare civilă, a sarcinilor ce îi revin din actele normative privitoare la recensământ, la organizarea şi desfăşurarea alegerilor, la luarea măsurilor de protecţie civilă, precum şi a altor atribuţii stabilite prin lege, primarul acţionează şi ca reprezentant al statului în comuna sau în oraşul în care a fost ales. 

   (2) În această calitate, primarul poate solicita prefectului, în condiţiile legii, sprijinul conducătorilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, dacă sarcinile ce îi revin nu pot fi rezolvate prin aparatul de specialitate. 

   Art. 65. -   Primarul poate delega atribuţiile ce îi sunt conferite de lege şi alte acte normative viceprimarului, secretarului unităţii administrativ-teritoriale, conducătorilor compartimentelor funcţionale sau personalului din aparatul de specialitate, precum şi conducătorilor instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, în funcţie de competenţele ce le revin în domeniile respective. 

   Art. 66.(1) Primarii comunelor pot înfiinţa, în limita numărului maxim de posturi aprobate, un post de consilier al primarului. Primarii oraşelor, municipiilor şi ai municipiilor reşedinţă de judeţ pot înfiinţa, în limita numărului maxim de posturi aprobate, cabinetul primarului, compartiment distinct, format din: 

   a) maximum 2 posturi, la oraşe şi municipii; 

   b) maximum 4 posturi, la municipii reşedinţă de judeţ. 

   (2) Personalul încadrat pe posturile prevăzute la alin. (1) este numit şi eliberat din funcţie de către primar. 

   (3) Personalul prevăzut la alin. (1) îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract individual de muncă pe durată determinată, încheiat în condiţiile legii, pe durata mandatului primarului. 

   (4) Atribuţiile personalului prevăzut la alin. (1) se stabilesc prin dispoziţie a primarului. 

   Art. 67.(1) Primarul general al municipiului Bucureşti, asimilat demnitarului, poate înfiinţa, în limita numărului maxim de posturi aprobate, cabinetul primarului general, compartiment distinct, care cuprinde următoarele funcţii de execuţie de specialitate: director de cabinet, asistent de cabinet, consilier personal, secretar personal şi curier personal. 

   (11) Numărul maxim de posturi din cabinetul primarului general al municipiului Bucureşti este de 13. 

   (2) Salarizarea personalului din cadrul cabinetului primarului general al municipiului Bucureşti se va face potrivit cap. II lit. B din anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 3/2006 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 323/2006

   Art. 68.(1) În exercitarea atribuţiilor sale primarul emite dispoziţii cu caracter normativ sau individual. Acestea devin executorii numai după ce sunt aduse la cunoştinţă publică sau după ce au fost comunicate persoanelor interesate, după caz. 

   (2) Prevederile art. 48 şi ale art. 49 alin. (2) se aplică în mod corespunzător. 

   Art. 69.(1) Mandatul primarului este de 4 ani şi se exercită până la depunerea jurământului de către primarul nou-ales. Mandatul primarului poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război, calamitate naturală, dezastru sau sinistru deosebit de grav. 

   (2) Mandatul primarului încetează de drept în condiţiile legii statutului aleşilor locali, precum şi în următoarele situaţii: 

   a) dacă acesta se află în imposibilitatea exercitării funcţiei datorită unei boli grave, certificate, care nu permite desfăşurarea activităţii în bune condiţii timp de 6 luni pe parcursul unui an calendaristic; 

   b) dacă acesta nu îşi exercită, în mod nejustificat, mandatul timp de 45 de zile consecutiv. 

   (3) În cazurile prevăzute la alin. (2), prefectul, prin ordin, ia act de încetarea mandatului primarului. 

   (4) Ordinul prefectului poate fi atacat de primar la instanţa de contencios administrativ în termen de 10 zile de la comunicare. 

   (5) Instanţa de contencios administrativ este obligată să se pronunţe în termen de 30 de zile. În acest caz, procedura prealabilă nu se mai efectuează, iar hotărârea primei instanţe este definitivă. 

   (6) «abrogat» 

   Art. 70.(1) Mandatul primarului încetează ca urmare a rezultatului unui referendum local având ca obiect demiterea acestuia, organizat în condiţiile legii, conform procedurii prevăzute la art. 55 alin. (3) - (7)

   (2) Referendumul pentru încetarea mandatului primarului se organizează ca urmare a cererii adresate în acest sens prefectului de locuitorii comunei, oraşului sau municipiului, ca urmare a nesocotirii de către acesta a intereselor generale ale colectivităţii locale sau a neexercitării atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii, inclusiv a celor pe care le exercită ca reprezentant al statului. 

   (3) Cererea va cuprinde motivele ce au stat la baza acesteia, numele şi prenumele, data şi locul naşterii, seria şi numărul buletinului sau ale cărţii de identitate şi semnătura olografă ale cetăţenilor care au solicitat organizarea referendumului. 

   (4) Organizarea referendumului trebuie să fie solicitată, în scris, de cel puţin 25% dintre locuitorii cu drept de vot. Acest procent trebuie să fie realizat în fiecare dintre localităţile componente ale comunei, oraşului sau municipiului. 

   Art. 71.(1) Mandatul primarului se suspendă de drept numai în cazul în care acesta a fost arestat preventiv. Măsura arestării preventive se comunică de îndată de către instanţa de judecată prefectului care, prin ordin, în termen de maximum 48 de ore de la comunicare, constată suspendarea mandatului. 

   (2) Ordinul de suspendare se comunică, în termen de maximum 48 de ore de la emitere, primarului. 

 

   (3) Suspendarea durează până la încetarea situaţiei prevăzute la alin. (1). 

   (4) Dacă primarul suspendat din funcţie a fost găsit nevinovat, acesta are dreptul, în condiţiile legii, la plata drepturilor salariale corespunzătoare perioadei în care a fost suspendat. 

   (5) Prevederile alin. (1)-(4) se aplică şi viceprimarului. 

   Art. 72. -   (1) În caz de vacanţă a funcţiei de primar, precum şi în caz de suspendare din funcţie a acestuia, atribuţiile ce îi sunt conferite prin prezenta lege vor fi exercitate de drept de viceprimar sau, după caz, de unul dintre viceprimari, desemnat de consiliul local cu votul secret al majorităţii consilierilor locali în funcţie, cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor corespunzătoare funcţiei, şi care va primi o indemnizaţie lunară unică egală cu cea a funcţiei de primar pe perioada exercitării funcţiei. 

   (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), consiliul local poate delega, prin hotărâre, din rândul membrilor săi, un consilier local care va îndeplini temporar atribuţiile viceprimarului, cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor corespunzătoare funcţiei, şi care va primi o indemnizaţie lunară unică egală cu cea a funcţiei de viceprimar pe perioada exercitării funcţiei. 

   (3) În situaţia în care sunt suspendaţi din funcţie, în acelaşi timp, atât primarul, cât şi viceprimarul, consiliul local deleagă un consilier local care va îndeplini atât atribuţiile primarului, cât şi pe cele ale viceprimarului, până la încetarea suspendării, cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor corespunzătoare funcţiei de primar, şi care va primi o indemnizaţie lunară unică egală cu cea a funcţiei de primar. 

CAPITOLUL IV
Instituţiile, serviciile publice de interes local şi aparatul de specialitate al primarului 

 

   Art. 73. -  Consiliile locale pot înfiinţa şi organiza instituţii şi servicii publice de interes local în principalele domenii de activitate, potrivit specificului şi nevoilor locale, cu respectarea prevederilor legale şi în limita mijloacelor financiare de care dispun. 

   Art. 74.(1) Numirea şi eliberarea din funcţie a personalului din cadrul instituţiilor şi serviciilor publice de interes local se fac de conducătorii acestora, în condiţiile legii. 

   (2) Numirea şi eliberarea din funcţie a personalului din aparatul de specialitate al primarului se fac de primar, în condiţiile legii. 

   Art. 75. -  Funcţionarii din cadrul instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi din cadrul aparatului de specialitate al primarului se bucură de stabilitate în funcţie, în condiţiile legii. 

   Art. 76.(1) În raporturile dintre cetăţeni şi autorităţile administraţiei publice locale se foloseşte limba română. 

   (2) În unităţile administrativ-teritoriale în care cetăţenii aparţinând unei minorităţi naţionale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor, în raporturile lor cu autorităţile administraţiei publice locale, cu aparatul de specialitate şi organismele subordonate consiliului local, aceştia se pot adresa, oral sau în scris, şi în limba lor maternă şi vor primi răspunsul atât în limba română, cât şi în limba maternă. 

   (3) În condiţiile prevăzute la alin. (2), în posturile care au atribuţii privind relaţii cu publicul vor fi încadrate şi persoane care cunosc limba maternă a cetăţenilor aparţinând minorităţii respective. 

   (4) Autorităţile administraţiei publice locale vor asigura inscripţionarea denumirii localităţilor şi a instituţiilor publice de sub autoritatea lor, precum şi afişarea anunţurilor de interes public şi în limba maternă a cetăţenilor aparţinând minorităţii respective, în condiţiile prevăzute la alin. (2). 

   (5) Actele oficiale se întocmesc în mod obligatoriu în limba română. 

   Art. 77. -  Primarul, viceprimarul, secretarul unităţii administrativ-teritoriale şi aparatul de specialitate al primarului constituie o structură funcţională cu activitate permanentă, denumită primăria comunei, oraşului sau municipiului, care duce la îndeplinire hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului, soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale. 

   Art. 771. -   (1) Primarul desemnează funcţionarii anume împuterniciţi să ducă la îndeplinire obligaţiile privind comunicarea citaţiilor şi a altor acte de procedură, în condiţiile Codului de procedură civilă

   (2) Dispoziţiile alin. (1) sunt aplicabile în mod corespunzător în cazul primarilor sectoarelor municipiului Bucureşti. 

CAPITOLUL V
Administraţia publică a municipiului Bucureşti 

 

   Art. 78. -  Municipiul Bucureşti este organizat în 6 subdiviziuni administrativ-teritoriale, numite sectoare. 

   Art. 79.(1) Sectoarele municipiului Bucureşti au câte un primar şi un viceprimar, iar municipiul Bucureşti are un primar general şi 2 viceprimari. 

   (2) Validarea alegerii primarului general al municipiului Bucureşti se face de preşedintele Tribunalului Bucureşti, în condiţiile prezentei legi. 

   Art. 80. -  Autorităţile administraţiei publice locale din municipiul Bucureşti sunt Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale ale sectoarelor, ca autorităţi deliberative, precum şi primarul general al municipiului Bucureşti şi primarii sectoarelor, ca autorităţi executive, alese în condiţiile legii pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. 

   Art. 81.(1) Consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti se constituie, funcţionează şi pot fi dizolvate în condiţiile prevăzute de dispoziţiile prezentei legi pentru consiliile locale, care se aplică în mod corespunzător. 

   (2) Consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti exercită, în principal, următoarele atribuţii: 

   a) aleg, din rândul consilierilor, consilierul care conduce şedinţele consiliului, precum şi un viceprimar; aceştia îşi păstrează calitatea de consilier; 

   b) aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului; 

   c) avizează studii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială, de organizare şi amenajare a teritoriului şi urbanism, inclusiv participarea la programe de dezvoltare regională şi zonală, în condiţiile legii, pe care le supune spre aprobare Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

   d) aprobă bugetul local, împrumuturile, virările de credite şi modul de utilizare a rezervei bugetare; aprobă contul de încheiere a exerciţiului bugetar; stabilesc impozite şi taxe locale, precum şi taxe speciale, în condiţiile legii; 

   e) aprobă, la propunerea primarului, în condiţiile legii, organigrama, statul de funcţii, numărul de personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate şi ale serviciilor publice de interes local. 

   f) administrează, în condiţiile legii, bunurile proprietate publică sau privată a municipiului, de pe raza sectorului, pe baza hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

   g) hotărăsc cu privire la concesionarea sau închirierea serviciilor publice de sub autoritatea lor, în condiţiile legii; 

   h) înfiinţează instituţii, societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi servicii publice; instituie, cu respectarea criteriilor generale stabilite prin lege, norme de organizare şi funcţionare pentru instituţiile şi serviciile publice, precum şi pentru societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe care le înfiinţează sau care se află sub autoritatea lor; numesc şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, conducătorii instituţiilor publice şi ai serviciilor publice de interes local; 

   i) aprobă, în condiţiile legii, planurile urbanistice zonale şi de detaliu ale sectoarelor, pe care le comunică Consiliului General al Municipiului Bucureşti; aprobă, în limitele competenţelor lor, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes local şi asigură condiţiile necesare pentru realizarea lor, în concordanţă cu prevederile planului urbanistic general al municipiului Bucureşti şi ale regulamentului aferent; 

   j) asigură, potrivit competenţelor lor, condiţiile necesare bunei funcţionări a instituţiilor şi serviciilor publice de educaţie, sănătate, cultură, tineret şi sport, apărarea ordinii publice, de interes local; urmăresc şi controlează activitatea acestora; 

   k) contribuie la organizarea activităţilor ştiinţifice, culturale, artistice, sportive şi de agrement; 

   l) contribuie la asigurarea ordinii publice, analizează activitatea Poliţiei Comunitare şi propune măsuri de îmbunătăţire a acesteia; 

   m) acţionează pentru protecţia şi refacerea mediului, în scopul creşterii calităţii vieţii; contribuie la protecţia, conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor şi a rezervaţiilor naturale; 

   n) contribuie la realizarea măsurilor de protecţie şi asistenţă socială, asigură protecţia drepturilor copilului, potrivit legislaţiei în vigoare; aprobă criteriile pentru repartizarea locuinţelor sociale; înfiinţează şi asigură funcţionarea unor instituţii de binefacere de interes local; 

   o) înfiinţează şi organizează târguri, pieţe, oboare, locuri şi parcuri de distracţie, baze sportive şi asigură buna funcţionare a acestora; 

   p) hotărăsc, în condiţiile legii, cu acordul Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cooperarea ori asocierea cu autorităţi ale administraţiei publice locale din ţară ori din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune; 

   q) hotărăsc, în condiţiile legii, cu acordul prealabil al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local; 

   r) asigură libertatea comerţului şi încurajează libera iniţiativă, în condiţiile legii; 

   s) sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase. 

   (3) Atribuţiile prevăzute la alin. (2) lit. c)-h), p) şi q) pot fi exercitate numai pe baza împuternicirii exprese date prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 

   (4) Consiliile locale ale sectoarelor exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege sau delegate de Consiliul General al Municipiului Bucureşti. 

   Art. 82. -  Consiliul General al Municipiului Bucureşti se constituie, funcţionează şi îndeplineşte atribuţiile prevăzute de dispoziţiile prezentei legi pentru consiliile locale, care se aplică în mod corespunzător. 

   Art. 83.(1) Primarii şi viceprimarii sectoarelor municipiului Bucureşti funcţionează în condiţiile prevăzute de dispoziţiile prezentei legi pentru primarii şi viceprimarii comunelor şi oraşelor şi îndeplinesc atribuţiile stabilite de lege pentru aceştia, cu excepţia celor referitoare la consultarea populaţiei prin referendum, organizat pentru soluţionarea problemelor locale de interes deosebit, şi la măsurile prevăzute de lege pentru desfăşurarea adunărilor publice, care se exercită numai de primarul general al municipiului Bucureşti. 

   (2) Primarilor şi viceprimarilor sectoarelor municipiului Bucureşti li se aplică în mod corespunzător dispoziţiile prezentei legi cu privire la suspendare şi demitere. 

   (3) Primarul general şi viceprimarii municipiului Bucureşti funcţionează şi îndeplinesc atribuţiile prevăzute de dispoziţiile prezentei legi pentru primarii şi viceprimarii comunelor şi oraşelor, care se aplică în mod corespunzător. 

   (4) Primarului general şi viceprimarilor municipiului Bucureşti li se aplică în mod corespunzător dispoziţiile prezentei legi cu privire la suspendare şi demitere. 

   Art. 84. -  Secretarilor sectoarelor municipiului Bucureşti şi secretarului general al municipiului Bucureşti le sunt aplicabile în mod corespunzător prevederile cap. X

   Art. 85. -  Hotărârile Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi dispoziţiile cu caracter normativ ale primarului general sunt obligatorii şi pentru autorităţile administraţiei publice locale organizate în sectoarele municipiului Bucureşti. 

   Art. 86.(1) Primarul general al municipiului Bucureşti împreună cu primarii sectoarelor municipiului Bucureşti se întrunesc cel puţin o dată pe lună, la convocarea primarului general sau la propunerea a cel puţin 3 primari de sectoare. La şedinţe se analizează modul în care sunt duse la îndeplinire hotărârile Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi dispoziţiile cu caracter normativ ale primarului general şi se prezintă informări reciproce privitoare la activitatea consiliilor locale de sector, avându-se în vedere corelarea unor activităţi necesare în vederea bunei funcţionări a administraţiei municipiului Bucureşti. La şedinţe participă de drept şi prefectul municipiului Bucureşti. 

   (2) Primarii sectoarelor participă de drept la şedinţele Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi pot avea intervenţii la dezbaterea problemelor aflate pe ordinea de zi. 

   (3) La şedinţele comisiilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti pot participa preşedinţii comisiilor de specialitate ale consiliilor locale de sector. 

   (4) Preşedinţii comisiilor de specialitate ale consiliilor locale de sector au dreptul să intervină la discuţii, fără a avea drept de vot. 

 

CAPITOLUL VI
Consiliul judeţean 

 

SECŢIUNEA 1
Constituirea şi componenţa consiliului judeţean 

 

   Art. 87.(1) Consiliul judeţean este autoritatea administraţiei publice locale, constituită la nivel judeţean pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale, orăşeneşti şi municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean. 

   (2) Consiliul judeţean este compus din consilieri judeţeni, aleşi prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, în condiţiile legii. 

   Art. 88. -  Numărul membrilor fiecărui consiliu judeţean se stabileşte prin ordin al prefectului, în funcţie de numărul locuitorilor judeţului, conform populaţiei după domiciliu raportate de Institutul Naţional de Statistică la data de 1 ianuarie a anului în curs, după cum urmează: 

 

     
 

Numărul locuitorilor judeţului

Numărul consilierilor

 

până la 350.000

31

 

între 350.001 şi 500.000

33

 

între 500.001 şi 650.000

35

 

peste 650.000

37

 

 

 

   Art. 89. -  Pentru validarea mandatelor consilierilor judeţeni se aplică în mod corespunzător procedura prevăzută la art. 30, instanţa competentă fiind tribunalul. 

   Art. 891. «abrogat» 

   Art. 892. «abrogat» 

   Art. 893. «abrogat» 

   Art. 90. -  La constituirea consiliului judeţean se aplică în mod corespunzător dispoziţiile art. 31-35

SECŢIUNEA a 2-a
Atribuţiile consiliului judeţean 

 

   Art. 91.(1) Consiliul judeţean îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii: 

   a) atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi regiilor autonome de interes judeţean; 

   b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială a judeţului; 

   c) atribuţii privind gestionarea patrimoniului judeţului; 

   d) atribuţii privind gestionarea serviciilor publice din subordine; 

   e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională; 

   f) alte atribuţii prevăzute de lege. 

   (2) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a), consiliul judeţean: 

   a) alege, din rândul consilierilor judeţeni, 2 vicepreşedinţi; 

   b) hotărăşte înfiinţarea sau reorganizarea de instituţii, servicii publice şi societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de interes judeţean, precum şi reorganizarea regiilor autonome de interes judeţean, în condiţiile legii; 

   c) aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului judeţean, organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate, precum şi ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi regiilor autonome de interes judeţean; 

   d) exercită, în numele judeţului, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau regii autonome, în condiţiile legii; 

   e) numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean. 

   (3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), consiliul judeţean: 

   a) aprobă, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, bugetul propriu al judeţului, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar; 

   b) aprobă, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, contractarea şi/sau garantarea împrumuturilor, precum şi contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare în numele judeţului, în condiţiile legii; 

   c) stabileşte impozite şi taxe judeţene, în condiţiile legii; 

   d) adoptă strategii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială şi de mediu a judeţului, pe baza propunerilor primite de la consiliile locale; dispune, aprobă şi urmăreşte, în cooperare cu autorităţile administraţiei publice locale comunale şi orăşeneşti interesate, măsurile necesare, inclusiv cele de ordin financiar, pentru realizarea acestora; 

   e) stabileşte, pe baza avizului consiliilor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale implicate, proiectele de organizare şi amenajare a teritoriului judeţului, precum şi de dezvoltare urbanistică generală a acestuia şi a unităţilor administrativ-teritoriale componente; urmăreşte modul de realizare a acestora, în cooperare cu autorităţile administraţiei publice locale comunale, orăşeneşti sau municipale implicate; 

   f) aprobă documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes judeţean, în limitele şi în condiţiile legii. 

   (4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), consiliul judeţean: 

   a) hotărăşte darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a judeţului, după caz, precum şi a serviciilor publice de interes judeţean, în condiţiile legii; 

   b) hotărăşte vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a judeţului, după caz, în condiţiile legii; 

   c) atribuie, în condiţiile legii, denumiri de obiective de interes judeţean. 

   (5) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), consiliul judeţean: 

   a) asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind: 

   1. educaţia; 

   2. serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială; 

   3. sănătatea; 

   4. cultura; 

   5. tineretul; 

   6. sportul; 

   7. ordinea publică; 

   8. situaţiile de urgenţă; 

   9. protecţia şi refacerea mediului; 

   10. conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale; 

   11. evidenţa persoanelor; 

   12. podurile şi drumurile publice; 

   13. serviciile comunitare de utilitate publică de interes judeţean, precum şi alimentarea cu gaz metan; 

   14. alte servicii publice stabilite prin lege; 

   b) sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase; 

   c) emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege; 

   d) acordă consultanţă în domenii specifice, în condiţiile legii, unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ, la cererea acestora. 

   (6) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. e), consiliul judeţean: 

   a) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române ori străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public judeţean; 

   b) hotărăşte, în condiţiile legii, înfrăţirea judeţului cu unităţi administrativ-teritoriale din alte ţări; 

   c) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale din ţară ori din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune. 

   Art. 92. -  Persoanele împuternicite să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale în societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, regii autonome de interes judeţean, asociaţii de dezvoltare intercomunitară şi alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnate prin hotărâre a consiliului judeţean, în condiţiile legii, respectând configuraţia politică rezultată după alegerile locale. 

 

SECŢIUNEA a 3-a
Funcţionarea consiliului judeţean 

 

   Art. 93.(1) Consiliul judeţean se alege pentru un mandat de 4 ani, care poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război sau de catastrofă. 

   (2) Consiliul judeţean îşi exercită mandatul de la data constituirii până la data declarării ca legal constituit a consiliului nou-ales. 

   Art. 94.(1) Consiliul judeţean se întruneşte în şedinţă ordinară în fiecare lună, la convocarea preşedintelui consiliului judeţean. 

   (2) Consiliul judeţean se poate întruni şi în şedinţe extraordinare ori de câte ori este necesar, la cererea preşedintelui sau a cel puţin unei treimi din numărul membrilor consiliului ori la solicitarea prefectului, adresată preşedintelui consiliului judeţean, în cazuri excepţionale care necesită adoptarea de măsuri imediate pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea urmărilor calamităţilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, precum şi pentru apărarea ordinii şi liniştii publice. 

   (3) Convocarea consiliului judeţean se face în scris, prin intermediul secretarului general al judeţului, cu cel puţin 5 zile înaintea şedinţelor ordinare sau cu cel mult 3 zile înaintea celor extraordinare. 

   (4) În caz de forţă majoră şi de maximă urgenţă pentru rezolvarea intereselor locuitorilor judeţului convocarea consiliului judeţean se face de îndată. 

   (5) În invitaţia la şedinţă se vor preciza data, ora, locul desfăşurării şi ordinea de zi a acesteia. 

   (6) În situaţia în care preşedintele consiliului judeţean se află în imposibilitatea de a convoca consiliul în şedinţă ordinară, aceasta se va face de către vicepreşedintele desemnat în condiţiile art. 107

   (7) Ordinea de zi a şedinţei consiliului judeţean se aduce la cunoştinţă locuitorilor judeţului prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate. 

   (8) În judeţele în care cetăţenii aparţinând unei minorităţi naţionale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor ordinea de zi se aduce la cunoştinţă publică şi în limba maternă a cetăţenilor aparţinând minorităţii respective. 

   (9) În toate cazurile convocarea se consemnează în procesul-verbal al şedinţei. 

   Art. 95.(1) Şedinţele consiliului judeţean se desfăşoară legal în prezenţa majorităţii consilierilor judeţeni în funcţie. 

   (2) Prezenţa consilierilor judeţeni la şedinţă este obligatorie. Cazurile în care se consideră că absenţa este determinată de motive temeinice se vor stabili prin regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului judeţean. În situaţia în care un consilier judeţean absentează de două ori consecutiv fără motive temeinice, el poate fi sancţionat în condiţiile regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului judeţean. 

   Art. 96.(1) Şedinţele consiliului judeţean sunt conduse de preşedinte sau, în lipsa acestuia, de vicepreşedintele desemnat în condiţiile art. 107

   (2) În cazul în care, din motive întemeiate, lipseşte şi vicepreşedintele desemnat în condiţiile art. 107, şedinţa va fi condusă de celălalt vicepreşedinte sau de un consilier judeţean, ales cu votul majorităţii consilierilor judeţeni prezenţi. 

   Art. 97.(1) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul judeţean adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi, în afară de cazurile în care legea sau regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului cere o altă majoritate. 

   (2) Proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni. Redactarea proiectelor se face de către cei care le propun, cu sprijinul secretarului unităţii administrativ-teritoriale şi al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean. 

   (3) Hotărârile se semnează de preşedinte sau, în lipsa acestuia, de vicepreşedintele consiliului judeţean care a condus şedinţa şi se contrasemnează de secretarul judeţului. 

   Art. 98. -  Dispoziţiile art. 42-46, 48-52 şi ale art. 54 se aplică în mod corespunzător. 

   Art. 99.(1) Consiliul judeţean se dizolvă de drept în condiţiile art. 55 alin. (1) sau prin referendum judeţean. 

   (2) Secretarul judeţului sau orice altă persoană interesată sesizează instanţa de contencios administrativ cu privire la cazurile prevăzute la alin. (1). Instanţa analizează situaţia de fapt şi se pronunţă cu privire la dizolvarea consiliului judeţean. Hotărârea instanţei este definitivă şi se comunică prefectului. 

   (3) Consiliul judeţean poate fi dizolvat prin referendum judeţean, organizat în condiţiile legii. Referendumul se organizează ca urmare a cererii adresate în acest sens prefectului de cel puţin 20% din numărul cetăţenilor cu drept de vot, înscrişi pe listele electorale ale unităţii administrativ-teritoriale. 

   (4) Cheltuielile pentru organizarea referendumului prevăzut la alin. (3) se suportă din bugetul judeţean. 

   (5) Referendumul judeţean este organizat, în condiţiile legii, de o comisie compusă din prefect, un reprezentant al consiliului judeţean desemnat prin hotărâre a consiliului judeţean şi un judecător de la tribunal. Secretariatul comisiei este asigurat de instituţia prefectului. 

   (6) Referendumul este valabil dacă s-au prezentat la urne cel puţin jumătate plus unu din numărul total al locuitorilor cu drept de vot. Activitatea consiliului judeţean încetează înainte de termen dacă s-au pronunţat în acest sens cel puţin jumătate plus unu din numărul total al voturilor valabil exprimate. 

   (7) Stabilirea datei pentru organizarea alegerii noului consiliu judeţean se face de Guvern, la propunerea prefectului. Alegerile se organizează în termen de maximum 90 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti prin care s-a constatat dizolvarea consiliului judeţean sau, după caz, de la validarea rezultatului referendumului. 

   (8) Până la constituirea noului consiliu judeţean, problemele curente ale administraţiei judeţului vor fi rezolvate de secretarul judeţului, pe baza unei împuterniciri speciale date de Guvern, prin Ministerul Administraţiei şi Internelor. 

   (9) În situaţia excepţională în care preşedintele consiliului judeţean se află în imposibilitatea exercitării mandatului, consiliul judeţean este dizolvat în condiţiile alin. (1)-(7), iar funcţia de secretar al judeţului este vacantă, prefectul numeşte prin ordin o persoană prin detaşare, în condiţiile art. 89 alin. (1) şi (2) şi, după caz, art. 92 din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care să exercite atribuţiile de secretar al judeţului pentru a rezolva problemele curente ale judeţului, până la ocuparea funcţiei publice de conducere de secretar în conformitate cu prevederile legislaţiei privind funcţia publică şi funcţionarii publici. 

   (10) Persoana desemnată potrivit prevederilor alin. (9) trebuie să îndeplinească condiţiile de studii şi vechime în specialitatea studiilor în condiţiile prezentei legi şi ale legislaţiei privind funcţia publică şi funcţionarii publici. 

   (11) În situaţia prevăzută la alin. (9), prefectul trebuie să solicite cu celeritate Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de conducere de secretar al judeţului, în condiţiile legii. 

   (12) Numirea în funcţia de secretar al judeţului se face, în situaţia prevăzută la alin. (11), de către prefectul judeţului, la propunerea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. 

   Art. 991. -   În cazul dizolvării consiliului judeţean, în condiţiile art. 55 alin. (1) lit. a) şi b), acesta se reconstituie din membrii supleanţi, prevederile art. 551 aplicându-se corespunzător. 

   Art. 100. -  Mandatul de consilier judeţean se suspendă în condiţiile art. 56

 

SECŢIUNEA a 4-a
Preşedintele şi vicepreşedinţii consiliului judeţean 

 

   Art. 101.(1) Consiliul judeţean alege dintre membrii săi un preşedinte şi 2 vicepreşedinţi. 

   (2) Preşedintele şi vicepreşedinţii se aleg cu votul secret al majorităţii consilierilor judeţeni în funcţie. 

   (3) Eliberarea din funcţie a preşedintelui sau a vicepreşedinţilor consiliului judeţean se face cu votul secret a două treimi din numărul consilierilor în funcţie, la propunerea motivată a cel puţin unei treimi din numărul acestora. Eliberarea din funcţie a preşedintelui sau a vicepreşedinţilor consiliului judeţean nu se poate face în ultimele 6 luni ale mandatului consiliului judeţean. 

   (31) La deliberarea şi adoptarea hotărârilor care privesc alegerea sau eliberarea din funcţie a preşedintelui sau vicepreşedintelui consiliului judeţean participă şi votează consilierul judeţean care candidează la funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte al consiliului judeţean, respectiv preşedintele sau vicepreşedintele consiliului judeţean a cărui eliberare din funcţie se propune. 

   (4) Pe durata mandatului, preşedintele şi vicepreşedinţii consiliului judeţean primesc o indemnizaţie lunară, ca unică formă de remunerare a activităţii corespunzătoare funcţiilor de preşedinte, respectiv de vicepreşedinte al consiliului judeţean, care reprezintă baza de calcul pentru stabilirea drepturilor şi obligaţiilor care se determină în raport cu venitul salarial. Preşedintele şi vicepreşedinţii consiliului judeţean nu beneficiază de sporul de vechime în muncă şi nici de alte sporuri prevăzute de lege. 

   (5) Durata mandatului constituie vechime în muncă şi în specialitatea studiilor absolvite. 

   Art. 102.(1) Preşedintele consiliului judeţean reprezintă judeţul în relaţiile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele fizice şi juridice române şi străine, precum şi în justiţie. 

   (2) Preşedintele consiliului judeţean răspunde în faţa consiliului judeţean de buna funcţionare a administraţiei publice judeţene. 

   (3) Aparatul de specialitate al consiliului judeţean este subordonat preşedintelui acestuia. Funcţionarii din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean se bucură de stabilitate în funcţie, în condiţiile legii. 

   Art. 1021. «abrogat» 

   Art. 103.(1) Preşedintele consiliului judeţean răspunde de buna funcţionare a aparatului de specialitate al consiliului judeţean, pe care îl conduce. Coordonarea unor compartimente din aparatul de specialitate poate fi delegată, prin dispoziţie a preşedintelui consiliului judeţean, vicepreşedinţilor sau altor persoane, în condiţiile legii. 

   (2) Preşedintele consiliului judeţean asigură respectarea prevederilor Constituţiei, punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, a hotărârilor consiliului judeţean, precum şi a altor acte normative. 

   Art. 104.(1) Preşedintele consiliului judeţean îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele categorii principale de atribuţii: 

   a) atribuţii privind funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, a instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi a societăţilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi regiilor autonome de interes judeţean; 

   b) atribuţii privind relaţia cu consiliul judeţean; 

   c) atribuţii privind bugetul propriu al judeţului; 

   d) atribuţii privind relaţia cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale şi serviciile publice; 

   e) atribuţii privind serviciile publice de interes judeţean; 

   f) alte atribuţii prevăzute de lege sau sarcini date de consiliul judeţean. 

   (2) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a), preşedintele consiliului judeţean: 

   a) întocmeşte şi supune spre aprobare consiliului judeţean regulamentul de organizare şi funcţionare a acestuia, organigrama, statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate, precum şi ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi regiilor autonome de interes judeţean; 

   b) numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean. 

   (3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), preşedintele consiliului judeţean: 

   a) conduce şedinţele consiliului judeţean şi dispune măsurile necesare pentru pregătirea şi desfăşurarea în bune condiţii a acestora; 

   b) prezintă consiliului judeţean, anual sau la cerere, rapoarte cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor sale şi a hotărârilor consiliului judeţean; 

   c) propune consiliului judeţean numirea, sancţionarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean. 

   (4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), preşedintele consiliului judeţean: 

   a) exercită funcţia de ordonator principal de credite; 

   b) întocmeşte proiectul bugetului judeţului şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare consiliului judeţean, în condiţiile şi la termenele prevăzute de lege; 

   c) urmăreşte modul de realizare a veniturilor bugetare şi propune consiliului judeţean adoptarea măsurilor necesare pentru încasarea acestora la termen; 

   d) iniţiază, cu aprobarea consiliului judeţean, negocieri pentru contractarea de împrumuturi şi emisiuni de titluri de valoare în numele judeţului. 

   (5) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), preşedintele consiliului judeţean: 

   a) îndrumă metodologic, prin aparatul de specialitate al consiliului judeţean, activităţile de stare civilă şi autoritate tutelară desfăşurate în comune şi oraşe; 

   b) poate acorda, fără plată, prin aparatul de specialitate al consiliului judeţean, sprijin, asistenţă tehnică, juridică şi de orice altă natură consiliilor locale sau primarilor, la cererea expresă a acestora. 

   (6) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. e), preşedintele consiliului judeţean: 

   a) coordonează realizarea serviciilor publice şi de utilitate publică de interes judeţean prestate prin intermediul aparatului de specialitate al consiliului judeţean sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes judeţean; 

   b) ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea în concret a activităţilor din domeniile prevăzute la art. 91 alin. (5) lit. a) -d)

   c) ia măsuri pentru evidenţa, statistica, inspecţia şi controlul efectuării serviciilor publice şi de utilitate publică de interes judeţean prevăzute la art. 91 alin. (5) lit. a) -d), precum şi a bunurilor din patrimoniul public şi privat al judeţului; 

   d) emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege sau prin hotărâre a consiliului judeţean; 

   e) coordonează şi controlează organismele prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes judeţean, înfiinţate de consiliul judeţean şi subordonate acestuia; 

   f) coordonează şi controlează realizarea activităţilor de investiţii şi reabilitare a infrastructurii judeţene. 

   (7) Preşedintele consiliului judeţean poate delega, prin dispoziţie, atribuţiile prevăzute la alin. (6) vicepreşedinţilor, conducătorilor compartimentelor funcţionale sau personalului din aparatul de specialitate, precum şi conducătorilor instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean. 

   Art. 105.(1) Preşedintele consiliului judeţean poate înfiinţa, în limita numărului maxim de posturi aprobate, cabinetul preşedintelui, compartiment distinct, format din maximum 4 posturi. 

   (2) Personalul din cadrul cabinetului preşedintelui este numit şi eliberat din funcţie de preşedintele consiliului judeţean. 

   (3) Personalul din cadrul cabinetului preşedintelui consiliului judeţean îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract individual de muncă pe durată determinată, încheiat în condiţiile legii, pe durata mandatului preşedintelui consiliului judeţean. 

   (4) Atribuţiile personalului compartimentului prevăzut la alin. (1) se stabilesc prin dispoziţie a preşedintelui consiliului judeţean. 

   Art. 106.(1) În exercitarea atribuţiilor sale preşedintele consiliului judeţean emite dispoziţii cu caracter normativ sau individual. Acestea devin executorii numai după ce sunt aduse la cunoştinţă publică sau după ce au fost comunicate persoanelor interesate, după caz. 

   (2) Prevederile art. 48 şi ale art. 49 alin. (2) se aplică în mod corespunzător. 

   Art. 107.(1) În cazul suspendării preşedintelui, atribuţiile acestuia vor fi exercitate de unul dintre vicepreşedinţi, desemnat de consiliul judeţean prin votul secret al majorităţii consilierilor judeţeni în funcţie. 

   (2) În celelalte cazuri de absenţă a preşedintelui atribuţiile sale vor fi exercitate, în numele acestuia, de unul dintre vicepreşedinţi, desemnat de preşedinte prin dispoziţie. 

   Art. 108.(1) Preşedintele şi vicepreşedinţii consiliului judeţean îşi păstrează calitatea de consilier judeţean. 

   (2) Prevederile art. 69 şi 71 se aplică în mod corespunzător şi preşedintelui consiliului judeţean. 

CAPITOLUL VII
Iniţiativa cetăţenească 

 

   Art. 109.(1) Cetăţenii pot propune consiliilor locale şi consiliilor judeţene pe a căror rază domiciliază, spre dezbatere şi adoptare, proiecte de hotărâri. 

   (2) Promovarea unui proiect de hotărâre poate fi iniţiată de unul sau de mai mulţi cetăţeni cu drept de vot, dacă acesta este susţinut prin semnături de cel puţin 5% din populaţia cu drept de vot a unităţii administrativ-teritoriale respective. 

   Art. 110.(1) Iniţiatorii depun la secretarul unităţii administrativ-teritoriale forma propusă pentru proiectul de hotărâre. Proiectul va fi afişat spre informare publică prin grija secretarului unităţii administrativ-teritoriale. 

   (2) Iniţiatorii asigură întocmirea listelor de susţinători pe formulare puse la dispoziţie de secretarul unităţii administrativ-teritoriale. 

   (3) Listele de susţinători vor cuprinde numele, prenumele şi domiciliul, seria şi numărul actului de identitate şi semnăturile susţinătorilor. 

   (4) Listele de susţinători pot fi semnate numai de cetăţenii cu drept de vot care au domiciliul pe raza unităţii administrativ-teritoriale respective, al cărei consiliu local sau judeţean urmează să dezbată proiectul de hotărâre în cauză. 

   Art. 111. -  După depunerea documentaţiei şi verificarea acesteia de către secretarul unităţii administrativ-teritoriale, proiectul de hotărâre va urma procedurile regulamentare de lucru ale consiliului local sau judeţean, după caz. 

 

CAPITOLUL VIII
Administratorul public 

 

   Art. 112.(1) La nivelul comunelor şi oraşelor, primarul poate propune consiliului local înfiinţarea funcţiei de administrator public, în limita numărului maxim de posturi aprobate. 

   (2) Numirea şi eliberarea din funcţie a administratorului public se fac de primar, pe baza unor criterii, proceduri şi atribuţii specifice, aprobate de consiliul local. Numirea în funcţie se face pe bază de concurs. 

   (3) Administratorul public poate îndeplini, în baza unui contract de management, încheiat în acest sens cu primarul, atribuţii de coordonare a aparatului de specialitate sau a serviciilor publice de interes local. 

   (4) Primarul poate delega către administratorul public, în condiţiile legii, calitatea de ordonator principal de credite. 

   Art. 113.(1) La nivelul judeţelor, preşedintele consiliului judeţean poate propune consiliului judeţean înfiinţarea funcţiei de administrator public, în limita numărului maxim de posturi aprobate. 

   (2) Numirea şi eliberarea din funcţie a administratorului public se fac de preşedintele consiliului judeţean, pe baza unor criterii, proceduri şi atribuţii specifice, aprobate de consiliul judeţean. Numirea în funcţie se face pe bază de concurs. 

   (3) Administratorul public poate îndeplini, în baza unui contract de management, încheiat în acest sens cu preşedintele consiliului judeţean, atribuţii de coordonare a aparatului de specialitate sau a serviciilor publice de interes judeţean. 

   (4) Preşedintele consiliului judeţean poate delega către administratorul public, în condiţiile legii, calitatea de ordonator principal de credite. 

   Art. 114.(1) Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară pot decide desemnarea unui administrator public pentru gestionarea serviciilor de interes general care fac obiectul asocierii. 

   (2) Recrutarea, numirea şi eliberarea din funcţie a administratorului public al asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară se fac pe baza unei proceduri specifice de către consiliile de administraţie ale acestora şi sunt aprobate prin hotărâri ale consiliilor locale şi consiliilor judeţene respective. 

 

CAPITOLUL IX
Actele autorităţilor administraţiei publice locale şi comunicarea acestora 

 

   Art. 115.(1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin: 

   a) primarul emite dispoziţii; 

   b) consiliul local adoptă hotărâri; 

   c) consiliul judeţean adoptă hotărâri. 

   (2) Dispoziţiile primarului se comunică în mod obligatoriu prefectului judeţului, în cel mult 5 zile lucrătoare de la semnarea lor. 

   (3) Hotărârile consiliului local se comunică în mod obligatoriu: 

   a) primarului unităţii administrativ-teritoriale; 

   b) prefectului judeţului. 

   (4) Hotărârile consiliului judeţean se comunică în mod obligatoriu prefectului judeţului. 

   (5) Comunicarea actelor între autorităţile administraţiei publice locale şi cu prefectul judeţului se efectuează prin intermediul secretarului unităţii administrativ-teritoriale. 

   (6) Actele autorităţilor administraţiei publice locale se vor aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului unităţii administrativ-teritoriale. 

   (7) Dispoziţiile primarului, hotărârile consiliului local şi hotărârile consiliului judeţean sunt supuse controlului de legalitate al prefectului în condiţiile legii care îi reglementează activitatea. 

 

CAPITOLUL X
Secretarii unităţilor administrativ-teritoriale 

 

   Art. 116.(1) Fiecare unitate administrativ-teritorială şi subdiviziune administrativ-teritorială a municipiilor are un secretar salarizat din bugetul local. Secretarul comunei, oraşului, municipiului, judeţului şi al subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor este funcţionar public de conducere, cu studii superioare juridice sau administrative. Secretarul se bucură de stabilitate în funcţie. 

   (11) Perioada în care persoana cu studii superioare juridice ocupă funcţia de secretar, precum şi funcţii de conducere din aparatul propriu de specialitate al unităţii administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale constituie vechime în specialitate. 

   (2) Secretarul unităţii administrativ-teritoriale nu poate fi membru al unui partid politic, sub sancţiunea destituirii din funcţie. 

   (3) Secretarul unităţii administrativ-teritoriale nu poate fi soţ, soţie sau rudă de gradul întâi cu primarul sau cu viceprimarul, respectiv cu preşedintele sau vicepreşedintele consiliului judeţean, sub sancţiunea eliberării din funcţie. 

   (4) Recrutarea, numirea, suspendarea, modificarea, încetarea raporturilor de serviciu şi regimul disciplinar ale secretarului unităţii administrativ-teritoriale se fac în conformitate cu prevederile legislaţiei privind funcţia publică şi funcţionarii publici. 

   Art. 117. -  Secretarul unităţii administrativ-teritoriale îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii: 

   a) avizează, pentru legalitate, dispoziţiile primarului şi ale preşedintelui consiliului judeţean, hotărârile consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean; 

   b) participă la şedinţele consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean; 

   c) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar, respectiv consiliul judeţean şi preşedintele acestuia, precum şi între aceştia şi prefect; 

   d) organizează arhiva şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor primarului, respectiv a hotărârilor consiliului judeţean şi a dispoziţiilor preşedintelui consiliului judeţean; 

   e) asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a actelor prevăzute la lit. a), în condiţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare; 

   f) asigură procedurile de convocare a consiliului local, respectiv a consiliului judeţean, şi efectuarea lucrărilor de secretariat, comunică ordinea de zi, întocmeşte procesul-verbal al şedinţelor consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean, şi redactează hotărârile consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean; 

   g) pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului local, respectiv a consiliului judeţean, şi comisiilor de specialitate ale acestuia; 

   h) alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de consiliul local, de primar, de consiliul judeţean sau de preşedintele consiliului judeţean, după caz. 

 

   (2) Prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţiile prevăzute la art. 55 alin. (81) sau, după caz, la art. 99 alin. (9), secretarul unităţii administrativ- teritoriale îndeplineşte funcţia de ordonator principal de credite pentru activităţile curente. 

   Art. 1171. -   (1) Secretarul unităţii administrativ-teritoriale va comunica, în termen de 30 de zile de la data decesului unei persoane, camerei notarilor publici în a cărei circumscripţie teritorială defunctul a avut ultimul domiciliu, o sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale, care va cuprinde: 

   a) numele, prenumele şi codul numeric personal ale defunctului; 

   b) data decesului, în format zi, lună, an; 

   c) data naşterii, în format zi, lună, an; 

   d) ultimul domiciliu al defunctului; 

   e) bunurile mobile sau imobile ale defunctului înregistrate în evidenţele fiscale sau, după caz, în registrul agricol; 

   f) date despre eventualii succesibili, în format nume, prenume şi adresa la care se face citarea. 

   (2) Atribuţia prevăzută la alin. (1) poate fi delegată de către secretarul primăriei unuia dintre ofiţerii de stare civilă. 

   (3) Primarul va urmări îndeplinirea acestor atribuţii de către secretarul primăriei sau, după caz, de către ofiţerul de stare civilă delegat. 

   (4) Neîndeplinirea atribuţiei prevăzute la alin. (1) atrage sancţionarea disciplinară şi contravenţională a persoanei responsabile, în condiţiile alin. (3). 

CAPITOLUL XI
Contravenţii şi sancţiuni 

 

   Art. 118.(1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei următoarele fapte: 

   a) nepunerea în aplicare, cu rea-credinţă, a hotărârilor consiliului local de către primar; 

   b) nepunerea în aplicare, cu rea-credinţă, a hotărârilor consiliului judeţean de către preşedintele consiliului judeţean; 

   c) neprezentarea în termenul prevăzut de Legea finanţelor publice locale a proiectului bugetului unităţii administrativ-teritoriale de către primar, respectiv preşedintele consiliului judeţean, din culpa lor; 

   d) neprezentarea de către primar sau preşedintele consiliului judeţean a rapoartelor prevăzute de lege, din culpa lor; 

   e) neluarea măsurilor necesare, stabilite de lege, de către primar sau preşedintele consiliului judeţean, în calitatea acestora de reprezentanţi ai statului în unităţile administrativ-teritoriale. 

   f) netransmiterea în termenul prevăzut la art. 1171 alin. (1) către camera notarilor publici a sesizării pentru deschiderea procedurii succesorale. 

   (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor se fac de către prefect, în calitatea sa de autoritate publică, reprezentant al Guvernului pe plan local. 

   (3) Dispoziţiile prezentului articol se completează în mod corespunzător cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CAPITOLUL XII
Bunuri şi lucrări publice 

 

SECŢIUNEA 1
Administrarea bunurilor 

 

   Art. 119. -  Constituie patrimoniu al unităţii administrativ-teritoriale bunurile mobile şi imobile care aparţin domeniului public al unităţii administrativ-teritoriale, domeniului privat al acesteia, precum şi drepturile şi obligaţiile cu caracter patrimonial. 

   Art. 120.(1) Aparţin domeniului public de interes local sau judeţean bunurile care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public şi nu sunt declarate prin lege de uz sau de interes public naţional. 

   (2) Bunurile ce fac parte din domeniul public sunt inalienabile, imprescriptibile şi insesizabile. 

   Art. 121.(1) Domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale este alcătuit din bunuri mobile şi imobile, altele decât cele prevăzute la art. 120 alin. (1), intrate în proprietatea acestora prin modalităţile prevăzute de lege. 

   (2) Bunurile ce fac parte din domeniul privat sunt supuse dispoziţiilor de drept comun, dacă prin lege nu se prevede altfel. 

   (3) Donaţiile şi legatele cu sarcini pot fi acceptate numai cu aprobarea consiliului local sau, după caz, a consiliului judeţean, cu votul majorităţii consilierilor locali sau judeţeni, după caz, în funcţie. 

   (4) Schimbul de imobile din domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale se face în condiţiile legii, pe baza unui raport de evaluare, însuşit de consiliul local. 

   Art. 122. -  Toate bunurile aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale sunt supuse inventarierii anuale. Consiliilor locale şi judeţene li se prezintă anual de către primar, respectiv de preşedintele consiliului judeţean, un raport asupra situaţiei gestionării bunurilor. 

   Art. 123.(1) Consiliile locale şi consiliile judeţene hotărăsc ca bunurile ce aparţin domeniului public sau privat, de interes local sau judeţean, după caz, să fie date în administrarea regiilor autonome şi instituţiilor publice, să fie concesionate ori să fie închiriate. Acestea hotărăsc cu privire la cumpărarea unor bunuri ori la vânzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat, de interes local sau judeţean, în condiţiile legii. 

   (2) Vânzarea, concesionarea şi închirierea se fac prin licitaţie publică, organizată în condiţiile legii. 

   (3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), în cazul în care consiliile locale sau judeţene hotărăsc vânzarea unui teren aflat în proprietatea privată a unităţii administrativ-teritoriale pe care sunt ridicate construcţii, constructorii de bună-credinţă ai acestora beneficiază de un drept de preempţiune la cumpărarea terenului aferent construcţiilor. Preţul de vânzare se stabileşte pe baza unui raport de evaluare, aprobat de consiliul local sau judeţean, după caz. 

   (4) Proprietarii construcţiilor prevăzute la alin. (3) sunt notificaţi în termen de 15 zile asupra hotărârii consiliului local sau judeţean şi îşi pot exprima opţiunea de cumpărare în termen de 15 zile de la primirea notificării. 

   Art. 124. -  Consiliile locale şi consiliile judeţene pot da în folosinţă gratuită, pe termen limitat, bunuri mobile şi imobile proprietate publică sau privată locală ori judeţeană, după caz, persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfăşoară activitate de binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor publice. 

 

SECŢIUNEA a 2-a
Lucrările publice 

 

   Art. 125. -  Consiliile locale sau consiliile judeţene pot contracta prin licitaţie efectuarea de lucrări şi servicii de utilitate publică, în limita sumelor aprobate prin bugetul local, respectiv judeţean. 

   Art. 126. -  Lucrările de construcţii şi reparaţii de interes public, finanţate din bugetele comunelor, oraşelor, municipiilor sau judeţelor, se execută numai pe baza unor documentaţii tehnico-economice avizate sau aprobate, după caz, de consiliul local ori de consiliul judeţean şi numai pe baza unei licitaţii publice, în limitele şi în condiţiile prevăzute de lege. 

   Art. 127. -  Documentaţiile de urbanism şi amenajare a teritoriului privind comuna, oraşul, municipiul şi judeţul se elaborează, se aprobă şi se finanţează în conformitate cu prevederile legii. 

 

CAPITOLUL XIII
Dispoziţii tranzitorii şi finale 

 

   Art. 128. -   (1) Consilierii locali sau judeţeni, după caz, primarii, viceprimarii, primarul general al municipiului Bucureşti şi viceprimarii, primarii şi viceprimarii subdiviziunilor administrativ-teritoriale, preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene, secretarii unităţilor administrativ-teritoriale şi personalul din aparatul de specialitate al primarului, respectiv al consiliului judeţean răspund, după caz, contravenţional, administrativ, civil sau penal pentru faptele săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin, în condiţiile legii. 

   (2) Primarul, preşedintele consiliului judeţean, preşedintele de şedinţă al consiliului local şi al municipiului Bucureşti, precum şi persoana împuternicită să exercite această funcţie, prin semnare, învestesc cu formulă de autoritate executarea actelor administrative emise sau adoptate în exercitarea atribuţiilor care le revin potrivit legii. 

   (3) Aprecierea necesităţii şi oportunitatea adoptării şi emiterii actelor administrative aparţin exclusiv autorităţilor deliberative, respectiv executive şi nu pot face obiectul controlului altor autorităţi. Întocmirea rapoartelor prevăzute de lege, contrasemnarea sau avizarea pentru legalitate şi semnarea notelor de fundamentare angajează răspunderea administrativă, civilă sau penală, după caz, a semnatarilor, în cazul încălcării legii, în raport cu atribuţiile specifice. 

   (4) Actele autorităţilor administraţiei publice locale angajează, în condiţiile legii, răspunderea administrativă, civilă sau penală, după caz, a funcţionarilor şi personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului, respectiv al consiliului judeţean care, cu încălcarea prevederilor legale fundamentează, din punct de vedere tehnic şi al legalităţii, emiterea sau adoptarea lor sau contrasemnează ori avizează, după caz, pentru legalitate, aceste acte. 

   (5) Actele autorităţilor administraţiei publice locale aprobate sau emise fără a fi fundamentate, semnate, contrasemnate sau avizate din punct de vedere tehnic sau al legalităţii, produc efecte juridice depline, iar în cazul producerii unor consecinţe vătămătoare este angajată exclusiv răspunderea juridică a semnatarilor. 

   (6) Refuzul funcţionarilor publici şi al personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului, respectiv al consiliului judeţean de a semna, respectiv de a contrasemna ori aviza actul administrativ, precum şi eventualele obiecţii cu privire la legalitate se fac în scris, în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii actului, şi se înregistrează într-un registru special destinat acestui scop. 

   (7) Persoanele prevăzute la alin. (6) care refuză să semneze, respectiv să contrasemneze ori să avizeze sau care prezintă obiecţii cu privire la legalitate, fără acoperire susţinută de temeiuri juridice, răspund administrativ, civil sau penal, după caz, în condiţiile legii. 

   Art. 129. -  Judeţul Ilfov are reşedinţa în municipiul Bucureşti. 

   Art. 130. -  Prevederile art. 57 alin. (4) şi ale art. 101 alin. (3) privind eliberarea din funcţie a viceprimarilor, a preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene se aplică după alegerile autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2008. 

   Art. 131. -  Prevederile art. 19, art. 39 alin. (7) şi ale art. 76 alin. (2) - (4) sunt aplicabile şi în cazul în care, din diferite motive, după intrarea în vigoare a prezentei legi, ponderea cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale scade sub procentul prevăzut la art. 19

   Art. 132*). -  Denumirea aparat propriu de specialitate se înlocuieşte, în cuprinsul tuturor actelor normative în vigoare, cu denumirea aparat de specialitate. Denumirea aparat propriu de specialitate al consiliului local se înlocuieşte, în cuprinsul tuturor actelor normative în vigoare, cu denumirea aparat de specialitate al primarului. Denumirea servicii descentralizate ale ministerelor se înlocuieşte, în cuprinsul tuturor actelor normative în vigoare, cu denumirea servicii publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale. 

     

   *) Fost art. 1562, introdus prin Legea nr. 286/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 621 din 18 iulie 2006. 

 

   Art. 133.(1) Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

   (2) Pe aceeaşi dată se abrogă Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 18 aprilie 1996, cu modificările ulterioare, art. 15 alin. (2) lit. d) şi art. 18 alin. (2) teza II din Legea nr. 393/2004**) privind Statutul aleşilor locali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 912 din 7 octombrie 2004, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare. 

     

   **) Abrogarea art. 15 alin. (2) lit. d) şi art. 18 alin. (2) teza II din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali a fost dispusă prin pct. 111 al art. I din Legea nr. 286/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 621 din 18 iulie 2006. 

 

   NOTĂ:  

    Reproducem mai jos prevederile art. II din Legea nr. 286/2006 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, care nu este încorporat în textul republicat al Legii nr. 215/2001 şi care se aplică, în continuare, ca dispoziţii proprii ale Legii nr. 286/2006

    " Art. II.(1) Secretarii comunelor care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, nu au studii superioare îşi pot păstra funcţia publică cu obligaţia ca, în termen de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, să absolve o formă de învăţământ superior de lungă durată în specialitatea ştiinţe juridice sau administraţie publică, sub sancţiunea eliberării din funcţie. 

   (2) Până la data de 31 decembrie 2006, sub sancţiunea încetării raportului de serviciu, aceştia vor prezenta documente care dovedesc situaţia lor şcolară, care să le permită îndeplinirea în termen a obligaţiei prevăzute mai sus." 

 

REGULAMENT PRIVIND COMERCIALIZAREA PRODUSELOR ȘI SERVICIILOR DE PIAȚĂ PE RAZA COMUNEI BACIU - descarcă aici

FORMULARE: 

- Anexa nr. 1 - CERERE eliberare acord de funcționare - descarcă aici

- Anexa nr. 2 - DECLARAȚIE privind structura de vânzare - descarcă aici

- Anexa nr. 3 - LISTĂ activități de comercializare a produselor și serviciilor de piață ce se supun autorizării Agenției Naționale pentru Protecția Mediului - descarcă aici

- Anexa nr. 4 - LISTĂ activități de comercializare a produselor și serviciilor de piață ce se supun autorizării Direcție de Sănătate Publică - descarcă aici

- Anexa nr. 5 - LISTĂ activități de comercializare a produselor și serviciilor de piață ce se supun autorizării Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor - descarcă aici

- Anexa nr. 6 - CERERE eliberare acord de funcționare activități de alimentație publică și a activităților recreative și distractive - descarcă aici

- Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 843/1999 privind unitatea de alimentație publică - descarcă aici

- Anexa nr. 7 - CERERE eliberare acord de funcționare Întreținere și reparații Auto - descarcă aici

REGULAMENT CADRU -  privindînchirierea terenului pentru parcări, garaje sau copertine aflate pe domeniul public sau privat al Comunei Baciu

Aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Nr. 88 din 21.11.2019

REGULAMENT de închiriere pentru perioada 2020 – 2023 a terenului pentru parcări, garaje sau copertine aflate pe domeniul public sau privat al Comunei Baciu

CAPITOLUL 1. PARCĂRI CONSTRUITE DIN FONDURILE STATULUI

Art. 1 Locurile de parcare vacante din parcările publice, construite de către stat, vor fi atribuite pe bază de contract, cu prioritate persoanelor fizice care au domiciliul stabil sau resedinta la adresa parcarii și care au în proprietate un autoturism cu inspecția tehnică periodică în valabilitate și nu mai dețin alt loc de parcare sau garaj; persoanelor fizice cu reședința în apropiere (contractul se incheie pe o perioada de maxim 1 an – pana la data de 31.12. al anului curent), persoanelor juridice care au sediul social sau punctul de lucru în apropierea parcajului, urmate de persoanele fizice cu domiciliul stabil sau reședința în apropierea parcajului care au în folosință un autoturism aflat în proprietatea unei persoane juridice.

Art. 2 Prin dispozițiile prezentului regulament se alocă maxim două locuri de parcare pentru aceeași unitate locativă, cu respectarea criteriilor prevăzute la art. 1 si art. 9 din prezentul regulament.

Art. 3 Contractele vor fi emise pe baza referatului aprobat de către primar, care cuprinde solicitanții în ordinea numărului de înregistrare a cererilor pentru fiecare criteriu prevăzut la art.1.

  Art. 4  Cererile pentru prelungirea contractului de parcare se depun cu cel mult 2 luni înainte de expirarea contractului. Odată ce contractul a expirat locul de parcare va deveni vacant.

Art. 5  Contractul este valabil 3 ani și se plătește anual, până la data de 31 martie a anului în curs. În situația în care se constată nerespectarea condițiilor inițiale de alocare a locului de parcare sau neplata acestuia până la data de 31 martie a anului în curs, Primăria comunei Baciu va retrage contractul pe perioada derulării acestuia, cu restituirea sumelor plătite în avans, urmând ca locul de parcare devenit vacant să fie realocat în condițiile prezentului regulament.

Art. 6 Taxa de parcare se stabilește prin hotărâre a Consiliului local al comunei Baciu.

Art. 7 Subînchirierea sau folosirea locurilor de parcare de către alte persoane, cu consimțământul chiriașilor este interzisă. Nerespectarea acestei prevederi conduce la retragerea unilaterală a contractului pe perioada derulării acestuia, cu restituirea sumelor plătite în avans, urmând ca locul de parcare devenit vacant să fie realocat în condițiile prezentului regulament.

Art. 8 Contractele de parcare sunt valabile numai pentru autoturismele cu numerele de înmatriculare pentru care sunt eliberate, acestea nefiind transmisibile. Nerespectarea acestei prevederi conduce la rezilierea unilaterală a contractului pe perioada derulării acestuia, cu restituirea sumelor plătite în avans, urmând ca locul de parcare devenit vacant să fie realocat în condițiile prezentului regulament.

Art. 9  Atribuirea spatiilor de parcare se face dupa cum urmeaza:

-          In perioada 01.11 – 31.12 se prelungesc contractele de inchiriere valabile, in conditiile prezentului regulament pentru un singur loc de parcare pe adresa.

-          In perioada 01.01 – 31.01 se atribuie parcarile ramase disponibile conform prezentului regulament pentru un singur loc de parcare.

-          In perioada 01.02 – 29.02 se atribuie parcarile ramase disponibile conform prezentului regulament.

-          Dupa data de 01.03 se atribuie parcarile ramase disponibile in ordinea solicitarilor chiar daca solicitantul nu are aceeasi adresa cu cea a parcarii, dar are domiciliul sau resedinta in localitatea Baciu

Art. 10 Pentru prelungirea contractelor de parcare este obligatorie prezentarea în original a cărții de identitate a chiriașului, a certificatului de înmatriculare al autoturismului (talon) din care să rezulte inspecția tehnică periodică valabilă și contractul anterior iar aceasta se face cu respectarea Art. 1 din prezentul regulament.

Art. 11 În caz de deces al titularului, contractul poate fi eliberat pe numele unui moștenitor care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 1 şi 2 din regulament.

Art. 12 După expirarea termenului de plată, la solicitare, poate fi făcută schimbarea locului de parcare cu un alt loc rămas disponibil.

Art. 13 În cazul reamenajării parcajelor, pentru care au fost încheiate contracte de închiriere a terenului în baza autorizațiilor de construire, repartizarea locurilor de parcare se face respectând următoarea ordine: persoane care au avut contract de închiriere, persoane care solicită un loc de parcare în ordinea numărului de înregistrare a cererilor. Pentru aceste locuri se eliberează contracte de parcare doar persoanelor care îndeplinesc condițiile prezentului regulament. De asemenea, în cazul reamenajării parcajelor de către primărie, titularii contractelor vor fi somați să se prezinte la sediul Primăriei comunei Baciu, cu documentele aferente în termen de 15 zile, prin poștă. În caz de neprezentare în termen de 15 zile de la data confirmării de primire, locul de parcare va fi declarat vacant și va fi realocat în condițiile prezentului regulament.

Art. 14 contractele emise pentru terenul ocupat cu parcări, garaje sau copertine și care face obiectul legilor fondului funciar sau al Legii nr.10/2001, vor fi retrase unilateral de către locator, în baza actelor doveditoare privind proprietatea privată.

Art. 15 Chiriașul are obligația de a asigura curățenia pe locul de parcare conform Hotărârii Consiliului Local privind buna gospodărire a localităților aparținătoare Comunei Baciu.

 

CAPITOLUL II. PARCĂRI, GARAJE ŞI COPERTINE CONSTRUITE DIN FONDURILE CETĂŢENILOR PE BAZĂ DE AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE

PE DOMENIUL PUBLIC SAU PRIVAT Al

COMUNEI BACIU

 

Art. 2.1 Persoanelor beneficiare a unei autorizații de construire pentru amenajarea unei parcări sau amplasarea unui garaj, copertină pe domeniul public sau privat, li se vor încheia contracte, în conformitate cu prevederile prezentului regulament, pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea prelungirii acestuia. La cerere, persoanele fizice, respectiv juridice, vor anexa actele doveditoare privind: domiciliul stabil, reşedinţa, sediul social, punctul de lucru, situate în apropierea amplasamentului (imobilele adiacente) pentru care a fost emisă autorizația de construire, certificatul de înmatriculare a autoturismului cu inspecția tehnică periodică în valabilitate, precum şi autorizația de construire, planul de situație care a stat la baza emiterii acesteia sau contractul anterior.

Art. 2.2 Prelungirea contractelor pentru garaje sau copertine, în cazul în care titularul nu mai deține autoturism în proprietate, se poate face și pe baza unui contract de comodat autentificat. În cazul în care proprietarii garajelor/copertinelor nu fac dovada deținerii în proprietate a unui autoturism sau a unui contract de comodat până la data de 31 martie a anului curent, contractul de închiriere a terenului ocupat cu garaj/copertină va fi reziliat unilateral, proprietarul garajului/copertinei fiind obligat să achite taxa de ocupare a domeniului public sau privat, sau se va proceda la desființarea garajului/copertinei cu respectarea dispozițiilor legale prin intermediul Primăriei comunei Baciu pe cheltuiala deținătorului garajului/copertinei fără plata de despăgubiri.

Art. 2.3 Taxa pentru utilizarea terenului se achită anual până la data de 31 martie a anului în curs.

Art. 2.4 Taxa de parcare se stabilește odată la 3 ani prin hotărâri ale Consiliului local al Comunei Baciu.

Art. 2.5 În situația în care se constată nerespectarea condițiilor inițiale de alocare a locurilor de parcare, a garajelor sau copertinelor ori neplata până la data de 31 martie a anului în curs, Primăria comunei Baciu va rezilia contractul pe perioada derulării acestuia, cu restituirea sumelor plătite în avans, proprietarul garajului/copertinei fiind obligat să achite taxa de ocupare a domeniului public sau privat sau se va proceda la desființarea garajului sau copertinei cu respectarea dispozițiilor legale, prin intermediul Primăriei comunei Baciu pe cheltuiala deținătorului garajului, copertinei fără plata de despăgubiri.

Art. 2.6 Pentru prelungirea contractelor este obligatorie prezentarea în original a cărții de identitate a chiriașului cu domiciliul stabil, reședința, sediul social sau punctul de lucru în apropiere  (imobilele adiacente),  a certificatului de înmatriculare  a autoturismului şi a contractului de închiriere a terenului eliberat în anul anterior.

Art. 2.7 Contractele de închiriere sunt valabile numai pentru autoturismele cu numerele de înmatriculare pentru care au fost eliberate, acestea nefiind transmisibile. Nerespectarea acestei prevederi conduce la rezilierea contractului de închiriere a terenului pe perioada derulării acestuia, cu restituirea sumelor plătite în avans, urmând ca locul de parcare / garaj devenit vacant să fie realocat în condițiile prezentului regulament.

Art. 2.8 Contractul pentru locul de parcare sau pentru terenul proprietate de stat ocupat cu garaj sau copertină, construite în baza unei autorizații de construire poate fi transcris pe bază de cerere și acte doveditoare, pe o altă persoana care îndeplinește criteriile prevăzute la art 2.1 din prezentul regulament.

Art. 2.9 Pentru locurile de parcare, copertinele sau garajele construite fără respectarea autorizației de construire în ceea ce privește dimensiunile acestora, pentru suprafața excedentară, vor fi percepute despăgubiri pentru ocuparea abuzivă a domeniului public, conform tarifelor prevăzute de hotărâri ale Consiliului local al Comunei Baciu.

Art. 2.10 Este interzisă subînchirierea locurilor de parcare, copertinelor sau garajelor. Nerespectarea acestei prevederi conduce la rezilierea contractului de închiriere a terenului, pe perioada derulării acestuia, și restituirea sumelor plătite în avans, în conformitate cu art 2.2, urmând ca locul de parcare devenit vacant să fie realocat în condiţiile prezentului regulament.

Art. 2.11 Este interzisă schimbarea destinației terenului ocupat cu parcare, copertină sau garaj, sub sancțiunea rezilierii contractului de închiriere a terenului, cu restituirea sumelor în avans în conformitate cu art. 2.2 din prezentul regulament.

Art. 2.12 Transcrierea contractului pentru parcare sau garaj poate fi făcută cu acordul fostului titular, pe baza unei declarații autentificate notarial, a cererii și actelor doveditoare cu respectarea prevederilor prezentului regulament.

Art. 2.13 În caz de deces al titularului de contract, la cererea moștenitorilor, contractul poate fi transcris pe un moștenitor care îndeplinește condițiile specificate anterior.

Art. 2.14 Persoanele care și-au construit parcări, copertine sau garaje pe domeniul public, fără autorizație de construire sau fără respectarea dimensiunilor prevăzute prin aceasta, vor plăti despăgubiri pentru ocuparea ilegală a domeniului public, conform tarifelor prevăzute prin hotărâri ale Consiliului local.

Art. 2.15 Locurile de parcare amenajate cu respectarea autorizației de construire, care nu sunt folosite de către beneficiarii acestora (schimbarea domiciliului, a reședinței, a sediului social, a punctului de lucru, lipsa autoturismului, deces etc.) mai mult de un an, pot fi redistribuite pe bază de contract persoanelor care solicită un loc de parcare.

Art. 2.16 Persoanelor care au obținut autorizație de construire și nu au încheiat un contract de închiriere a terenului ocupat cu parcare, copertină sau garaj cu Primăria comunei Baciu li se va încheia un contract de parcare, cu recuperarea chiriei pe ultimii cinci ani, cu majorările aferente.

Art. 2.17 Folosirea parcării, garajului sau copertinei în alte scopuri decât parcarea autoturismelor duce la rezilierea contractului și se va proceda la desființarea garajului/copertinei cu respectarea dispozițiilor legale prin intermediul Primăriei comunei Baciu pe cheltuiala deținătorului garajului/copertinei fără plata de despăgubiri.

Art. 2.18 Contractele emise pentru terenul ocupat cu parcări, garaje sau copertine, şi care face obiectul legilor fondului funciar sau al Legii nr. 10/2001, vor fi reziliate unilateral de către locator, în baza actelor doveditoare privind proprietatea privată.

Art. 2.19 chiriașul are obligația de a asigura curățenia pe locul de parcare conform Hotărârii Consiliului Local privind buna gospodărire a localităților aparținătoare Comunei Baciu.

 

CAPITOLUL III. CONTROLUL ȘI SANCȚIONAREA ABATERILOR

Art. 3.1 Constituie contravenție următoarele fapte :

a. Montarea / inscripționarea ilegala a unor însemne / plăcuțe pentru rezervarea locului de parcare ;

b.     Ocuparea ilegala a unui loc de parcare, închiriat legal si marcat, al unei alte persoane fizice sau juridice

c.     Nepăstrarea ordinii si curățeniei in parcare ;

d.     Refuzul de a elibera parcarea la solicitarea Primăriei comunei Baciu pentru diverse lucrări ;

 

Contravențiile sunt constatate de agenții / inspectorii / persoanele imputernicite din cadrul Primăriei comunei Baciu care au următoarele obligații:

 

-   de a fotografia sau filma autoturismul in cauza, astfel încât sa se vadă numărul de înmatriculare a autoturismului precum si numărul de înmatriculare ce corespunde marcajului, pe fotografie va fi imprimata data si ora săvârșirii abaterii ;

-   de a întocmi somația ce va cuprinde in mod obligatoriu: numărul de înmatriculare al autovehiculului; locul abaterii; data, ora si minutul înregistrării ;

e.        Contravențiile se sancționează cu amenda conform Hotărârii Consiliului Local.

 

CAPITOLUL IV. DISPOZIŢII TRANZITORII

 

Art. 4.1 În cazul în care există mai multe solicitări de prelungire a contractelor pe aceeași unitate locativă, vor fi prelungite doar două contracte de parcare in conditiile art. 1 si art. 9 la alegerea titularilor contractelor din acea unitate locativă sau, în lipsa unei asemenea alegeri, în ordinea vechimii contractelor.

 

Art. 4.2 Se pot încheia contracte numai pentru categoria de vehicule Autoturisme conform Talonului/Cărții de Identitate a Vehiculului și numai pentru Autoutilitare cu masa maximă autorizata de până la 1,5 tone inclusiv conform Talonului/Cărții de Identitate a Vehiculului.

 

Art. 4.3 Nu se vor lua în considerare cereri pentru închirierea parcărilor și garajelor depuse înainte de anul 2018.

Dispoziția 95 din 27.04.2020 de aprobare privind tipul de semnătură electronică aplicabilă pentru utilizarea de către persoanele fizice și juridice a serviciilor disponibile online prestate de către Primăria comunei Baciu

Procedură privind tipul de semnătură electronică aplicabilă
pentru utilizarea de către persoanele fizice și juridice a serviciilor disponibile online, prestate de către Primăria comunei Baciu

Art. 1 Prezenta procedură are ca obiect reglementarea tipului de semnătură electronică aplicabilă pentru utilizarea de către persoanele fizice și juridice a serviciilor disponibile online, prestate de către Primăria comunei Baciu.

Art. 2 în înțelesul prezentei proceduri termenii se .definesc după cum urmează:

a)   „semnătură electronică” înseamnă date în format electronic, atașate la sau asociate logic cu alte date în format electronic și care sunt utilizate de semnatar pentru a semna;

b)   „semnătură electronică avansată” înseamnă o semnătură electronică care îndeplinește următoarele cerințe: face trimitere exclusiv la semnatar, permite identificarea acestuia, este creată utilizând date de creare a semnăturilor electronice pe care semnatarul le poate utiliza, cu un nivel ridicat de încredere, exclusiv sub controlul său și este legată de datele utilizate la semnare astfel încât orice modificare ulterioară a datelor poate fi detectată;

„semnătură electronică calificată” înseamnă o semnătură electronică avansată care este creată de un dispozitiv de creare a semnăturilor electronice calificat și care se bazează pe un certificat calificat pentru semnăturile electronice.

Art. 3 (1) Actele emise în format electronic de către Primăria comunei Baciu vor fi semnate cu semnătură electronică calificată

(2) Actele emise în conformitate cu art.3 din prezenta procedură sunt asimilate înscrisurilor autentice.

Art. 4 Înscrisurile semnate cu semnătură electronică avansată, care sunt transmise prin utilizarea unor mecanisme de autentificare de nivel substanțial sau ridicat, sunt asimilate, în ceea ce privește condițiile și efectele lor, cu înscrisurile sub semnătură privată.

Art. 5 Compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Baciu au obligația primirii înscrisurilor semnate cu semnătură electronică, transmise de persoane fizice și juridice, cu respectarea prevederilor legilor speciale în vigoare și a prezentei proceduri.

Art. 6 În vederea primirii documentelor electronice transmise de persoane fizice și juridice, Primăria comunei Baciu pune la dispoziție portaluri proprii pe adresa www.primariabaciu.ro.

Art. 7 În situația în care primirea documentelor electronice nu se poate realiza în conformitate cu dispozițiile art. 6, se va utiliza poșta electronică.

Art. 8 Înscrisurile emise de Primăria comunei Baciu, ca urmare a primirii documentelor electronice în conformitate cu prevederile art. 6 sau art. 7, se comunică în format electronic, cu excepția situației în care există o cerere contrară.

Art. 9 Tipurile de semnătură electronică aplicabile pentru utilizarea de către persoanele fizice și juridice a serviciilor disponibile online prestate de Primăria comunei Baciu, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta procedură.

Lista privind tipul de semnătură electronică aplicabilă pentru utilizarea de către persoanele fizice și juridice a serviciilor disponibile online prestate de către Primăria comunei Baciu

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 17 din 15.04.2021 privind aprobarea subvenționării abonamentelor pentru transportul public de călători pentru elevi, studenți, sportivi și pensionari pe traseele localităților Baciu, Corușu, Mera, Popești, Rădaia, Săliștea Nouă, Suceagu - Mun. Cluj - Napoca și retur a fost aprobată modalitatea de acordare a abonamentelor pe mijloacele de transport în comun după cum urmează:

  • pensionarii cu venituri până la 1.600 de lei, venit menționat pe cuponul de pensie, asigură o contribuție de 10 lei la abonamentul lunar în momentul acordării acestuia.
  • pensionarii cu veniturile între 1.600 de lei și 1.800 de lei, venit menționat pe cuponul de pensie, asigură o contribuție de 50% din valoarea aabonamentului lunar în momentul acordării acestuia. 
  • se subvenționează integral abonamentele pentru elevi clasele 0 - XII inclusiv elevi care practică activități extrascolare, studenți până la vârsta de 25 de ani împliniți, sportivi de performanță activi.

Documente necesare:

Pensionari:

  • copie după ultimul cupon de pensie, copie de buletin

Elevi:

  • sub 14 ani: copie certificat de naștere, copie buletin părinte, copie carnet vizat pe tot anul scolar (ex: 2021-2022)
  • peste 14 ani: copie buletin, copie carnet vizat pe tot anul scolar 

Aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Baciu nr.83 din 08 Septembrie 2022

Vezi regulament în format PDF


REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
A SPAȚIILOR DE JOACĂ PENTRU COPII SITUATE ÎN COMUNA BACIU


Art.1 - Introducere
(1) Prezentul regulament stabilește obligațiile ce revin beneficiarilor (utilizatorilor) spațiilor de joacă amplasate pe domeniul public al Comunei Baciu.
(2) Scopul prezentului Regulament este de a asigura exploatarea în condiții de siguranță și de durată, a locurilor de joacă pentru copii amenajate în Comuna Baciu.
Art.2 - Definiții
(1) Spațiu de joaca – perimetru delimitat si amenajat pentru jocul copiilor, in care este instalat cel puțin un echipament pentru spatiile de joaca;
(2) Echipament pentru spatii de joacă - echipament acționat exclusiv prin greutatea sau forța fizică a omului, destinat pentru a fi utilizat de copii, pe spațiile de joacă din Comuna Baciu. Din aceasta categorie fac parte: balansoare, carusele, echipamente de joaca combinate, leagăne, tobogane, echipamente de cățărat, figurine pe arc, etc.
(3) Loc de odihnă – spațiu amenajat cu alei pietonale și zone cu pavele, pe care sunt amplasate bănci și coșuri de gunoi, precum și o zonă gazonată completată cu arbuști și flori ornamentale;
(4) Teren de sport – suprafață plană de teren împrejmuită cu gard perimetral din plasă bordurată și cu porți de acces, amenajat cu dotări sportive (porți de fotbal/handbal, coșuri de baschet, fileu de tenis/volei);
(5) Beneficiarii (utilizatorii) spațiilor de joacă - copiii cu vârstă de la 1 la 7 ani numai cu însoțitor adult și copiii cu vârsta cuprinsă între 7-14 ani sau persoanelor cu vârsta mai mare de 14 ani sau persoanelor a căror greutate corporală nu o depășește pe cea inscripționata de furnizorul locului de joaca.
Art.3 Acces
(1) Parcurile, locurile de joacă, locurile de odihnă, grădinile de cartier și terenurile de sport sunt accesibile publicului, numai în intervalul orar
a) 01 octombrie -31 martie orele 9-20,
b) 01 aprilie – 30 septembrie orele 9-21,
și se utilizează gratuit de către toți utilizatorii.
Art.4 - Regimul de exploatare a spatiilor de joaca
a) Suprafața de alunecare a toboganului se utilizează de către un singur copil, fiind interzisă utilizarea simultană de 2 copii.
b) Nu este permisă urcarea pe suprafața de alunecare a toboganului în sens invers și totodată coborârea pe aceasta cu capul înainte.
c)Nu este permisă escaladarea pe structura echipamentelor de joacă cu excepția echipamentelor special destinate cățărării și echilibristicii.
d)Echipamentele de tipul rotativelor nu vor fi utilizate de către copii care prezintă simptome cum ar fi: rău de mișcare, amețeală, etc.
e)Pentru sănătatea și siguranța copiilor, este interzis consumul alimentelor în timpul utilizării echipamentelor de joacă.
f)Pentru sănătatea și siguranța utilizatorilor este interzisă intrarea în raza de acțiune a echipamentelor a căror componente sunt în mișcare/balans.
g)Leagănul, caruselul sau balansoarul (cumpăna) vor fi utilizate doar în poziția șezut, fiind interzisă utilizarea acestora stând în picioare.
h)Leagănul, caruselul sau balansoarul (cumpăna) vor fi părăsite de utilizatori doar în momentul în care echipamentul s-a oprit din mișcare, fiind interzisă părăsirea scaunului leagănului, rotativei sau a balansoarului (cumpenei) în timpul mișcării acestora.
i)Copiii cu vârsta de pana la 7 ani vor fi însoțiți obligatoriu de un adult;
j)Copiii cu dizabilități au acces in incinta numai sub supravegherea adulților, indiferent de vârsta;
k) Spatiile de joaca se utilizează gratuit si responsabil de către beneficiari;
l) Utilizarea spațiilor de joacă este posibilă conform programului de funcționare afișat la intrarea în fiecare loc de joacă.
Art.5 - Obligațiile utilizatorilor locurilor de joaca din Comuna Baciu.
a) Beneficiarii (utilizatorii) spațiilor de joacă din Comuna Baciu trebuie să aibă o ținută, un comportament decent, în conformitate cu bunele moravuri și ordinea publică si să respecte instrucțiunile de folosire a echipamentelor de joacă, respectiv limita de vârstă și cea de greutate inscripționate pe echipament sau pe panoul de avertizare/informare;
b) Să păstreze curățenia în interiorul şi proximitatea spațiilor de joacă (să nu arunce deșeuri de orice natură( țigări, coji de semințe, etc.);
c) Se interzice utilizarea echipamentelor de joacă în alte scopuri decât cele pentru care au fost concepute;
d) Este interzis accesul în spațiul de joacă cu animale de companie;
e) Este interzis accesul, circulația bicicletelor, scuterelor, motoretelor, motocicletelor, ATV-urilor, remorcilor, rulotelor sau autovehiculelor în incinta spatiilor de joacă;
f) Pentru evitarea producerii accidentelor, este interzisă practicarea jocului cu mingea (fotbal, baschet, volei, etc) în incinta spațiilor de joacă , cu excepția celor care sunt prevăzute cu terenuri de sport destinate special practicării acestor jocuri;
g) Este interzisă deteriorarea spațiilor de joacă din Comuna Baciu: zgârierea, scrierea, vopsirea, murdărirea cu orice substanță, demontarea, mutarea, ruperea, distrugerea echipamentelor de joacă, a
gardului împrejmuitor, a panourilor informative, a mobilierului urban (bănci, pubele, lampadare, etc.) și a materialului dendro – floricol;
h) Este interzisă mutarea mobilierul urban: bănci, coșuri, etc. amplasat in spatiile de joaca;
i) Este interzisă acoperirea panourilor de informare existente si a plăcutelor inscripționate pe echipamente din spatiile de joaca, cu diferite tipuri de anunțuri publicitare, programe de evenimente, afișe electorale, graffitti, vopsire, etc.;
j) Este interzisă introducerea în incinta spațiilor de joacă a substanțelor inflamabile, pirotehnice (petarde, pocnitori, artificii, etc.) sau utilizarea focului deschis în perimetru;
k)Este interzisa folosirea echipamentelor semnalizate cu „defect”;
l) Este interzisa folosirea de către adulți a spatiilor de joaca in scopul servirii mesei;
m) Este interzis fumatul ( sancționat cf. Legii nr. 349/2002 completată de Legea nr. 15/2016), accesul persoanelor aflate sub influenta băuturilor alcoolice, cat si consumul acestora in incinta spațiului de joaca (sancționat cf. Legii nr. 61/1991);
n) Este interzisa folosirea spatiilor de joaca in condiții climaterice nefavorabile: ploaie, vânt puternic, ceata, gheata sau ninsoare;
o) Este interzisă staționarea persoanelor în grupuri, în perimetrul locului de joacă, pentru alt motiv decât cel de folosire corespunzătoare a spațiului de joacă;
p) În cazul defecțiunilor apărute la echipamente, orice persoană poate anunța deținătorul sau administratorul la numerele de telefon care vor fi afișate pe un panou, în incinta locului de joacă;
r) Eventualele accidente produse vor fi anunțate la Serviciul de urgență 112.
s) În cazul producerii unor evenimente soldate cu avarierea/distrugerea echipamentelor din dotarea spațiilor joacă, administratorul, în baza procesului-verbal întocmit de agenții constatatori, va întocmi devizul de reparație pentru recuperarea prejudiciului de la vinovat/vinovați.
Art.6. – Sancțiuni
(1) Constituie contravenții fapte comise la art. 5, daca nu au fost săvârșite in altfel de condiții decât, potrivit legii penale sa fie considerate infracțiuni si se sancționează cu amendă de la 1000 la 3000 lei;
(2) Nerespectarea orarului de funcționare conform art. 3 se sancționează cu amenda de la 500 la 3000 lei.
(3) Sancțiunile contravenționale prevăzute la alin. (1) se aplică contravenienților, persoane fizice și juridice.
(4) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor stabilite prin prezentul regulament se face prin proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor încheiat de către:
- persoanele împuternicite în acest scop prin dispoziția primarului;
- personalul din cadrul Compartimentului Poliției Locale;
- ofițerii și agenții de poliție;
- ofițerii și agenții de jandarmi.