Hotărâri Consiliul Local

Vezi hotărârea în format electronic


 

ROMANIA

 

JUDETUL  CLUJ

COMUNA  BACIU

CONSILIUL  LOCAL

 

 

 

 

HOTARAREA  NR.  5

din  10.03.2016

 

Privind  stabilirea  duratei  mandatului  administratorului  societatii  Comunal  ECO  SRL

 

 

 

Consiliul  local  al  comunei  Baciu,  judetul  Cluj,  intrunit  in  sedinta  extraordinara;

Avand  in  vedere  Procesul-Verbal  nr.12  din  28.12.2015                                                          la  sedinta  AGA  a  SC

Comunal  ECO  SRL.

 

In  conformitate  cu  prevederile  art.  36  alin.  2  lit.a),  b)  si  d),  alin  3  lit.c),  alin.4  lit.e),

alin  6  lit.a)  pet.  14,  alin.  7  lit.c)  din  Legea  nr.215/2001,  Legea  administratiei  publice  locale,

republicata;In                  temeiul            prevederilor                 art.45,           alin.l            din         Legea            nr.215/2001,                 Legea

administratiei  publice  locale,  republicata:

 

HOTARASTE

 

 

 

Art.  1.  Se  aproba  durata  mandatului  administratorului  SC  Comunal  ECO  SRL,

domnul  Puscas  Vasile  loan,  incepand  cu  data  de  22  decembrie  2015  pana  la  data  de  22  iulie

2016,  exercitarea  atributiilor  si  reprezentarea  societatii  in  relatiile  cu  tertii  stabilite  prin

Adunarea  Generala  a  Asociatilor

s

 

Art.  2.  Se  imputemiceste  dl  PUSCAS  VASILE  IOAN  pentru  a  duce  la  indeplinire

toate  hotararile  AGA  a  societatii  COMUNAL  ECO  SRL.

j

 

Art.  3.  Prezenta  se  comunica  primarului  comunei  Baciu,  Consiliului  Local  al

comunei  Baciu,  SC  Comunal  ECO  SRL,  Institutiei  prefectului  judetului  Cluj.

 

Consilieri  prezenti  14  din  15  alesi

Voturi  exprimate  14

Voturi  pentru  14

Nu  sunt  voturi  impotriva  sau  abiineri.