Hotărâri Consiliul Local

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobare PUZ - pentru Construire hale depozitare și producție, modificare regim tehnic - situată în loc. Baciu, str. Molidului, nr. 23. Baciu, jud. Cluj, beneficiar SC Koltris Park Logistic SRL, pe parcela proprietate privată cu nr. cadastral 62124 Baciu 

Vezi hotărârea în format electronic


privind eliberarea acordului consiliului local pentru realizare accese, racorduri și branșamente la rețelele edilitare și executarea lucrărilor pe domeniul public al copmunei - în vederea - Elaborare PUZ - Introducere teren în intravilan, parcelare și construire locuințe în loc. Corușu, nr. FN, com. Baciu, jud. Cluj beneficiar Rusu Ionuț Voicu, Rusu Ioana, Ciceu Călin Adrian, Ciceu Carmen Lucia, pe parcela proprietate privată cu nr. cadastral 62778, 61300, 65178, 64371, 65308 Baciu

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea scoaterii din funcțiune, în vederea casării și valorificării autopturismului M1 Dacia cu numărul de înmatriculare CJ-16-BZR din parcul auto al comunei Baciu, cu o valoare de inventar de 5800 lei, în vederea predării la REMAT

Vezi hotărârea în format electronic


privind luarea la cunoștiință a Declarațiilor de renunțare la dreptul de proprietate, autentificate sub nr. 17/18.11.2022,  28/18.11.2022, 35/.18.11.2022, 166/30.01.2023, aprobarea preluării și înscrierii în domeniul privat al Comunei Baciu a imobilului teren situat în localitatea Suceagu, înscris în CF 59361 Baciu, nr. cadastral 59361, în suprafață de 358 mp și a trecerii din domeniul privat în domeniul public al Comunei Baciu a acestui imobil.

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea protocolului de colaborare cu Administrația Bazinală de Apă Someș - Tisa prin Sistemul de Gospodărire a Apelor Cluj pentru realizarea lucrărilor de întreținere pe cursul de apă pârâul Popești în zona satului Corușu și spargerea blocajului de la km 90-91

Vezi hotărârea în format electronic


privind înscrierea în Carte Funciară a două terenuri aflate în domeniul public al Comunei Baciu, situate în sat Popești, teren intravilan în suprafață de 520 mp, nr. Topo 298, tarla 27, parcela 477 și teren intravilan în suprafață de 1700 mp identificat prin nr. Topo 1267, tarla 27, parcela 478.

Vezi hotărârea în format electronic


privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Reabilitare Str. Aluniș în localitatea Baciu, și DC 142 B zona Popești Deal și Zona Hagău în localitatea Popești din Comuna Baciu Județul Cluj”

Vezi hotărârea în format electronic


privind acceptarea unei noi membre în Asociația Metropolitană de Transport Public Cluj, (AMTCP)

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea decontării cheltuielilor pe mijloacele de transport în comun pentru cadrele didactice angajate la Școala Gimnazială „Constantin Brâncoveanu” Baciu

Vezi hotărârea în format electronic


privind acceptarea unei noi membre în Asociația Metropolitană de transport Public Cluj (AMTCP)

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea indicatorilor tehnico economici și a devizului general pentru proiectul „Înființarea și dotarea unui centru de colectare prin aport voluntar în comuna Baciu”, faza SF

Vezi hotărârea în format electronic


privind aporbarea studiului de fezabilitate/ documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici/ indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general/ devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Introducerea rețeleiu de canalizare în localitățile Popești și Corușu, comuna Baciu, județul Cluj” aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.  

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea închirierii Căminelor Culturale din comuna Baciu și stabilizarea taxelor pentru închiriere 

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea procedurii de subvenționare a sterilizării câinilor de rasă comună, cu stăpân de pe teriotriul comunei 

Vezi hotărârea în format electronic


privind aplicarea tarifului de salubrizare aferent serviciilor de salubrizare prestate pentru gestionarea deșeurilor menajere atât pentru persoanele fizice cât și pentru persoanele juridice de pe raza Comunei Baciu