Hotărâri Consiliul Local

Vezi hotărârea în format electronic


Privind atribuirea și încheierea Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare în județul Cluj, respectiv de colectare și transport al deșeurilor municipale și a unor fluxuri speciale de deșeuri, precum și operarea și administrarea stațiilor de transfer, Lotul 1 - Zona 1Cluj și zona 2 Huedin

Vezi hotărârea în format electronic


privind participarea la Programul privind creșerea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public și aprobarea începerii investiției „Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, în comuna Baciu, județul Cluj - etapa II”

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și ai cofinanțării investiției „Rețea de canalizare cu stație de epurare în localitatea Suceagu, comuna Baciu, județul Cluj”

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a cofinanțării investiției „ÎNFIINȚARE REȚEA DE CANALIZARE SĂLIȘTEA NOUĂ, CORUȘU, POPEȘTI, COMUNA BACIU, JUDEȚUL CLUJ, BRANȘAMENTE”

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea includerii în domeniul public al Comunei Baciu a unor terenuri

Vezi hotărârea în format electronic


privind însușirea STUDIULUI DE FEZABILITATE (documentație tehnico-economică și indicatorii tehnico-economici) pentru oiectivul de investiții „DRUM TRANSREGIO FELEAC TR35 - Etapa I Centura metropolitană TR35 și Drumuri de legătură” 

Vezi hotărârea în format electronic


privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului local Baciu pe o perioadă de trei luni: august, septembrie, octombrie 2022

Vezi hotărârea în format electronic


privind nominalizarea pe unități de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, a sumei de 300,00 mii lei aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Baciu nr. 8/10.02.2022 la Capitolul nr 67.02 Religie - Alte Culte

Vezi hotărârea în format electronic


privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” SA  a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Construire creșă mică, sat Baciu, comuna Baciu, județul Cluj”

Vezi hotărârea în format electronic


privind luarea la cunoștiință a Declarației de renunțare la dreptul de proprietate, autentificată sub nr, 1793/13.05.2022, completată cu încheierea de rectificare nr. 84/19.05.2022, aprobarea preluării și înscrierii în domeniul privat al Comunei Baciu a imobilelor teren situate în intravilanul localității Baciu, înscrise în CF 63977 Baciu, CF 63978 Baciu, CF 64733 Baciu, CF 64790 Baciu, CF 65011 Baciu, CF 64046 Baciu, CF 64053 Baciu, CF 65161 Baciu în suprafață totală de 699 mp și a trecerii imobilelor din domeniul privat în domeniul pulic al Comunei Baciu. 

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea ajustării sumei stabilită în Convenția nr. 6940/01.08.2012 drept compensație, cu ocazia majorării tarifelor la transportul în comun de către Compania de Transport Public Cluj - Napoca SA

Vezi hotărârea în format electronic


privind acordarea unui mandat special, reprezentantului UAT Baciu în adunarea generală a membrilor Asociației Metropolitane de Transport Public Cluj, (A.M.T.P.C.) spre a aproba modificarea contractului de delegare a gestiunii nr. 42/29.12.2018, dintre A.M.T.C.P. și Compania de Transport Public Cluj - Napoca SA, potrivit HCL Cluj - Napoca nr. 460/2022

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, rectificat, pe trim. III, anul 2022

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea decontării cheltuielilor pe mijloace de transport în comun pentru cadrele didactice angajate la Școala Gimnazială „Tamas Gyula” Mera

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea decontării cheltuielilor pe mijloacele de transport în comun pentru cadrele didactice angajate la Școala Gimnazială „Constantin Brâncoveanu” Baciu