Hotărâri Consiliul Local

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea devizului general pentru proiectul „Extindere rețea de canalizare în localitățile Mera, Rădaia și Suceagu, Comuna Baciu, jud. Cluj”

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea numerotării unor drumuri nou formate în localitatea Suceagu, Comuna Baciu, în vederea înscrierii în inventarul domeniului public al Comunei Baciu

Vezi hotărârea în format electronic


privind eliberarea acordului Consiliului local pentru reglementare accese, amplasare rețele edilitare, branșamente, racorduri și executarea lucrărilor pe domeniul public al comunei în vederea realizării obiectivului - Actualizare PUZ aprobat cu HCL nr. 58/18.10.2007, în loc. Baciu, com. Baciu, jud. Cluj, beneficiar SC Assa Asteel Structures SRL și SC Fritech SRL

Vezi hotărârea în format electronic


privind eliberarea acordului Consiliului local pentru executarea lucrărilor pe domeniul public al comunei în vederea realizării obiectivului - Înlocuire conductă și branșamente gaze naturale de presiune redusă pe Calea Baciului, Fabricilor, Tirajului și presiune medie pe Calea Baciului, Tirajului zona industrială Cluj vest, localitatea Cluj Napoca, jud. Cluj  

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobare PUZ - pentru Construire ansamblu imobile cu locuințe colective și funcțiuni complementare - generat de imobilul teren CF 54383, CF54259, CF50082, CF59662 UAT Baciu, beneficiar SC Terrabaciu SRL

Vezi hotărârea în format electronic


privind însușirea de către Consiliul local a prevederilor Hotărârii AGA nr. 1/16.03.2023 a societății Comunal ECO

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea decontării cheltuielilor pe mijloacele de transport în comun pentru cadrele didactice angajate la Școala Gimnazială „Tamas Gyula” Mera  

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea devizului general pentru proiectul „Înfințarea și dotarea unui centru de colectare prin aport voluntar în comuna Baciu” faza PT

Vezi hotărârea în format electronic


privind însușirea raportului de evaluare și aprobarea Studiului de oportunitate privind concesionarea unui teren aparținând domeniului public al Comunei Baciu, situat în intravilanul Comunei Baciu, înscris în CF nr. 65809 Baciu, nr. cad. 65809, localitatea Săliștea Nouă, în suprafață de 31.000 mp

Anexa la HCL Baciu nr. 82 din 23.08.2023

Vezi hotărârea în format electronic


privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului local Baciu pe o perioadă de trei luni: August - Octombrie 2023

Vezi hotărârea în format electronic


privind eliberarea acordului Consiliului Local al comunei Baciu pentru scoaterea definitivă din fondul forestier a imobilului teren în suprafață de 7033 mp și punerea la dispoziție a suprafeței de 12100 mp teren în vederea împăduririi

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea PUZ - pentru SCHIMBAREA DESTINAȚIEI ZONEI DIN ZONA DE LOCUIRE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE ÎN ZONA DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ PENTRU ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE COLCTARE CU APORT VOLUNTAR C.A.V.

Vezi hotărârea în format electronic


pentru implementarea proiectului „Sistemului integrate de colectare și valorificare a gunoiului de grajd”

Vezi hotărârea în format electronic


privind luarea la cunoștiință a Declarației de renunțare la dreptul de proprietate, autentificată sub nr. 1807/05.07.2023, aprobarea preluării și înscrierii în domeniul privat al Comunei Baciu a imobilului teren situat în localitatea Baciu, înscris în CF 52552 Baciu, nr. cadastral 52552, în suprafață de 114 mp și a trecerii din domeniul privat în domeniul public al Comunei Baciu a acestui imobil 

Vezi hotărârea în format electronic


privind luarea la cunoștiință a Declarației de renunțare la dreptul de proprietate, autentificată sub nr. 1926/13.06.2023, aprobarea preluării și înscrierii în domeniul privat al Comunei Baciu a imobilului teren situat în localitatea Baciu, înscris în CF 60289 Baciu, nr. cadastral 60289, în suprafață de 19 mp și a trecerii din domeniul privat în domeniul public al Comunei Baciu a acestui imobil