Hotărâri Consiliul Local

Vezi hotărârea în format electronic


privind trecera din domeniul privat în domeniul public al Comunei Baciu a imobilelor înscrise în CF 66077 și CF 66078 Baciu, în suprafață de 621 respectiv 33 mp

Vezi hotărârea în format electronic


privind luarea la cunoștiință a Declarației de renunțare la dreptul de proprietate, autentificată sub nr. 612/07.03.2019, aprobarea preluării și înscrierii în domeniul privat al comueni Baciu a imobilului teren situat în localitatea Baciu, înscris în CF 61119 Baciu, nr. cadastral 61119, în suprafață de 2500 mp, act de dezlipire nr. 139/26.01.2023 în CF 66075 în suprafață de 2470 mp, CF 66076 în suprafață de 30 mp și a trecerii din domeniul privat în domeniul public al Comunei Baciu a cestor imobile

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobaea indicatorilor tehnico economici și a devizului general pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice în clădirea căminului cultural, comuna Baciu”

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea devizului general pentru proiectul „Înființarea și dotarea unui centru de colectare prin aport voluntar în comuna Baciu” faza PT

Vezi hotărârea în format electronic


privind: aprobarea participării Comunei Baciu, Județul Cluj, la Parteneriatul LEADER cu denumirea Grupul de Acțiune Locală Gal Someș - Nadăș

Vezi hotărârea în format electronic


privind propunerea de includere în domeniul public al comunei Baciu conductele, branșamentele de apă, racorduri canalizare executate pe raza comunei până la data de 31.12.2023.

Vezi hotărârea în format electronic


privind luarea la cunoștiință a Declarației de renunțare la dreptul de proprietate, autentificată sub nr. 747/05.04.2023, aprobarea preluării și înscrierii în domeniul privat al Comunei Baciu a imobilulul teren situat în localitatea Baciu, înscris în CF 66239 Baciu, nr. cadastral 66239, în suprafață de 36 mp și a trecerii din domeniul privat în domeniul public al Comunei Baciu a cestui imobil

Vezi hotărârea în format electronic


privind luarea la cunoștiință a Declarației de renunțare la dreptul de proprietate, autentificată sub nbr. 1029/29.03.2023, aprobarea preluării și înscrierii în domeniul privat al Comunei Baciu, a imobilelor teren situate în localitatea Baciu, înscrise în CF 64054, 64039, 65757, 65978, 65733, 64143, 65894, 64014, 65686, 65945, 65704, 65410, 65706, 65761, 66086 Baciu, nr. cadastral 64054, 64039, 65757, 65978, 65733, 64143, 65894, 64014, 65686, 65945, 65704, 65410, 65706, 65761, 66086 în suprafață totală de 1730 mp și a trecerii din domeniul privat în domeniul public al Comunei Baciu a acestor imobile

Vezi hotărârea în format electronic


privind înscrierea în Cartea Funciară a unui teren și clădire aflate în domeniul public al Comunei Baciu, înscrise în CF 50176 Baciu

Vezi hotărârea în format electronic


privind indexarea impozitelor și taxelor locale, respectiv actualizarea limitelor amenzilor prevăzute la alin. (3) și (4) ale art. 493 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, pentru anul, 2024, cu rata inflatiei

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea decontării cheltuielilor pe mijloacele de transport în comun pentru cadrele didactice angajate la Școala Gimanzială ”Tamas Gyula” Mera

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea participării Comunei Baciu în cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate, derulat în cofinanțare cu Administrația Fondului pentru Mediu.

Vezi hotărârea în format electronic


privind modificarea valorii proiectului "Dotarea comunei Baciu cu un cilindru compactor"

Vezi hotărârea în format electronic


privind eliberarea acordului consiliului local pentru reglementare accese din strada Brădetului și strada Tetarom, amplasare rețele edilitare, branșamente/racorduri și executarea lucrărilor pe domeniul public al comunei - Elaborare PUZ pentru construire hală/hale, acces utilități, conform aviz de oportunitate favorabil nr. 6 din 18.01.2023, în loc. Baciu, nr. FN, com. Baciu, jud. Cluj, beneficiar Vaida Silviu Ciprian, pe parcela proprietate privată cu nr. cadastral 59238, 53611, 52678, 54811, 53747, 65023 Baciu