Hotărâri Consiliul Local

Vezi hotărârea în format electronic


privind luarea la cunoştinţă a Declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate, autentificată sub nr.950 /03.05.2023, aprobarea preluării și înscrierii în domeniul privat al Comunei Baciu a imobilelor teren intravilan situat în localitatea Suceagu, înscris în CF 61902 Baciu, nr. cadastral 61902, în suprafață de 281 mp,  teren intravilan situat în localitatea Suceagu înscris în CF 60514 Baciu, nr. cadastral 60514 în suprafață de 478 mp și a trecerii din domeniul privat în domeniul public al Comunei Baciu a acestor imobile

Vezi hotărârea în format electronic


privind indexarea impozitelor şi taxelor locale, respectiv actualizarea limitelor amenzilor prevăzute la alin. (3) și (4) ale art.493 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, pentru anul 2025, cu rata inflației

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobare PUZ – pentru Modificarea zonei de locuințe prin instituire zona funcționala P – Producție și depozitare; Construire sediu administrativ, showroom și punct logistic  în loc. Mera, com. Baciu, jud. Cluj, pe terenurile cu nr. cadastrale 62041,66001,66137,53568,66305,66143, în suprafață totală de 15200 mp, beneficiar KOMODER INTERACTIVE SRL

Vezi hotărârea în format electronic


privind eliberarea acordului consiliului local pentru reglementare accese, amplasare rețele edilitare, racorduri/branșamente și executarea lucrărilor pe domeniul public al comunei Baciu în vederea realizării proiectului – Reactualizare P.U.Z. aprobat prin H.C.L. nr. 58 din 18.10.2007 – parcelare și construire ansamblu rezidențial și funcțiuni complementare, racorduri și branșamente la utilități  în localitatea Baciu, com. Baciu, jud. Cluj, beneficiar SC ASSA STEEL STRUCTURES SRL

Vezi hotărârea în format electronic


privind propunerea de includere în domeniul public al comunei Baciu conductele, branșamentele de apă, racorduri canalizare executate pe raza comunei până la data de 31.12.2023

Vezi hotărârea în format electronic


privind acordarea mandatului special reprezentantului în AGA ADI Eco-Metropolitan Cluj pentru a vota cu privire la proiectele Hotărârilor AGA ADI Eco-Metropolitan Cluj cuprinse în anexă, aprobarea statutului actualizat al ADI Eco-Metropolitan Cluj şi mandatarea ADI Eco-Metropolitan Cluj pentru încheierea contractelor cu organizaţiile care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului şi pentru aprobarea valorii reducerii facturilor utilizatorii casnici care colectează separat deşeurile de hârtie, metal, plastic şi sticlă

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea decontării cheltuielilor pe mijloacele de transport în comun pentru cadrele didactice angajate la Școala Gimnazială „Tamas Gyula” Mera

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea decontării cheltuielilor pe mijloacele de transport în comun pentru cadrele didactice angajate la Școala Gimnazială ”Constantin Brâncoveanu” Baciu

Vezi hotărârea în format electronic


privind luarea la cunoştinţă a Contractului de schimb a dreptului de proprietate, autentificat sub nr. 435/01.03.2023, aprobarea înscrierii în domeniul privat al Comunei Baciu a imobilului teren situat în localitatea Baciu, înscris în CF 64369 Baciu, nr. cadastral 64369, în suprafață de 2488 mp și a trecerii din domeniul privat în domeniul public al Comunei Baciu a acestui imobil.

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea devizului general actualizat, pentru „Creșterea Eficienței energetice a Infrastructurii de iluminat public în COMUNA BACIU, județul Cluj“, după finalizarea procedurilor de achiziție

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea devizului general actualizat, pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice în clădirea căminului cultural, comuna Baciu”, după finalizarea procedurilor de achiziție

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea proiectului tehnic, a indicatorilor tehnico-economici actualizați după organizarea procedurilor de achiziție și a devizului general actualizat  după organizarea procedurilor de achiziție pentru obiectivul de investiții "Introducerea rețelei de canalizare în localitățile Popești si Corușu, comuna Baciu, județul Cluj”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.

Vezi hotărârea în format electronic


privind însușirea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „DRUM TRANSREGIO FELEAC TR35-Etapa I Centura Metropolitană TR35 și Drumuri de legătură”,  aprobați și eșalonați în Faza I și Faza II prin Hotărârea de Guvern nr.1315/2022 astfel cum au fost actualizați prin Ordinul de Ministru MTI nr.1442/27.07.2023

Vezi hotărârea în format electronic


privind înființarea unei structuri comunitare consultative la nivelul Comunei Baciu, județul Cluj.

Vezi hotărârea în format electronic


privind desemnarea unor membri în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale ”Constantin Brâncoveanu” Baciu și în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale ”Tamas Gyula” Mera pentru anul școlar 2023-2024